• No results found

Yttrande över betänkandet En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över betänkandet En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping Öppettider: måndag-fredag 08.30-16.00 Remissyttrande Datum 2021-02-26 Diarienummer FJO 2020/347 Näringsdepartementet

Yttrande över betänkandet En samlad

djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

Ert diarienummer N2020/02751

Förvaltningsrätten har granskat betänkandet med utgångspunkt i domstolens verksamhetsområde och har ingenting att erinra, men har följande kommentar.

När det gäller införandet av sanktionsavgifter för vissa överträdelser är det svårt att bedöma hur många sådana beslut som kommer att tas och hur många av dessa beslut som kommer att överklagas. Då det därför är oklart hur stor påverkan på förvaltningsrätterna införandet av sanktionsavgifter kommer att medföra finns det anledning att följa upp detta efter en tid. ___________________

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Susanne Bagge. Förvaltningsrättsnotarien Julia Naij har varit föredragande.

Susanne Bagge

References

Related documents

Brå tillstyrker även förslaget om sanktionsväxling från straff till administrativa sanktioner, vilket ligger i linje med andra regleringar om djurhållning.. Brå påpekar dock

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

FIHM:s ansvar för tillsyn av smittskydd regleras bland annat i smittskyddslagen (2004:168), miljöbalken, förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös

Domstolsverket har inte något att invända mot förslaget men uttrycker att en samlad lagstiftning alltid underlättar för rättstillämparen. Detta yttrande har beslutats av

För det fall förslaget omfattar nationella tekniska föreskrifter som inte tidigare anmälts rekommenderar Kommerskollegium också att förslagen anmäls till EU. Ärendet har avgjorts

Länsstyrelsen bedömer att det finns en uppenbar risk för spridning av smitta till uppströms liggande vatten om utsättningar av fisk fastställda enligt vattendom inte längre

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om krav på godkännande av anläggningar och krav på tillstånd att bedriva en viss

Länsstyrelsen välkomnar förslaget att överlämnandet av ansvaret för offentlig kontroll ska göras genom föreskrift och inte genom enskilda beslut då det ökar tydlighet

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1

Utredningen anger att det inte behövs några särskilda hänsynstaganden till små företag vad gäller de materiella bestämmelser som föreslås i betänkandet. När det gäller

Vi tillstyrker förslaget att Jordbruksverket får utöva kontroll i fråga om införsel till unionen och att Livsmedelsverket utövar kontroll när det gäller produkter av

Hovrätten anser att formuleringen av den övergångsbestämmelse som har till syfte att inte ge bestämmelserna om sanktionsavgifter retroaktiv effekt bör övervägas ytterligare för

Av djurhälsoförordningens artikel 194 framgår att aktörer som tar emot vattenlevande djur för utsättning i naturen ska kontrollera att relevanta dokument kring djurhälsa finns

inte stöd för att Tullverket får befogenhet att eftersöka sällskapsdjur, andra djur eller animaliska produkter vid införsel från ett annat EU-land på det sätt som i dag kan

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Agneta Ögren och tingsfiskalen Olivia

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förordar dock att man även för över ansvaret för bestämmelserna om kommunernas ansvar enligt miljöbalken för utredning och bekämpande av

Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Tingsrätten anser dock att skäl även talar för införandet av en bestämmelse som innebär att tillgången till personuppgifter begränsas till vad den som arbetar eller utför