Promemorian Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1) DATUM 2020-03-26 Ert datum 2020-01-02 DIARIENR 2020/0016 Ert dnr Fi2020/00004/ESA

Box 170, 851 03 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 • Telefon: 060-18 68 00 • Fax: 060-18 68 39 • hovratten.nedrenorrland@dom.se • www.hovrattenfornedrenorrland.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 R 1C , 20 09 -02 , D V i n fo .a vd . Finansdepartementet

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik 103 33 Stockholm

Promemorian Sekretess för uppgifter om statliga

tjänstepensionsförmåner

Hovrätten har, utifrån de utgångspunkter domstolen har att beakta, inga syn-punkter på de förslag som presenteras i remissen.

_______________

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Erik Brattgård efter före-dragning av tf. hovrättsassessorn Jon Jonasson

Erik Brattgård

Figure

Updating...

References

Related subjects :