• No results found

Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-09-11

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill Askersjö och Petter Asp

Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet

Christina Svanhagen och rättssakkunnige Henrik Hasslemark.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 3 december 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet föredragits

Enligt en lagrådsremiss den 24 september 2020 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet

samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor. LO avstår från att yttra sig

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Förslaget innebär ett avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag som hör hemma i en jurisdiktion som finns med på EU:s lista över icke

Promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor.. Sparbankernas Riksförbund har av Finansdepartementet