Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-09-08

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Joakim Lindqvist, biträdd av departementssekreteraren Anna-Stina Gillqvist.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :