• No results found

Indikaattorit Prioriteetti 4 – Saamen osaohjelma – rajaton kehitys

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Indikaattorit Prioriteetti 4 – Saamen osaohjelma – rajaton kehitys"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Indikaattorit

Prioriteetti 4 – Saamen osaohjelma – rajaton kehitys

Toimintaindikaattorit (osoittavat, mitä toimintoja on toteutettu)

TEEMA INDIKAATTORI MITTA ODOTETTU

TULOS/

TAVOITE

Osaamisen

kehittäminen Elinkeinoelämään suunnatut osaamista kehittävät toimet

Toimintoihin osallistuneiden henkilöiden määrä

     

Naiset

     

Miehet

     

Liiketoimen kehitys

Saamelaisyritysten markkinatutkimukset ja/tai

markkinatoiminnot

Toimintoihin osallistuneiden yritysten määrä

     

naisten omistamat

     

miesten omistamat

     

molempien omistamat

     

Metodi- ja tuotekehitys

Metodi- ja

tuotekehityksen rajat ylittävät verkostot

Rajat ylittävien

verkostojen määrä

     

Tutkimus- ja

koulutusyhteistyö Yhteisten tutkimus- ja/tai koulutusympäristöjen kehittäminen

Hankkeiden määrä

     

Saamelais- kulttuuri Saamelaiskulttuurin säilyttäminen ja/tai esiin tuominen

Hankkeiden määrä

     

Tiedon levitys Uusien tiedottamis-

kanavien ja /-mene-telmien kehittäminen

Hankkeiden määrä

     

Rajat ylittävä

yhteistyö Vähintään kolmen toimijan

verkoston kehittäminen Hankkeiden määrä

      Tulosindikaattorit (osoittavat, mitä välittömiä tuloksia voidaan todeta)

TEEMA INDIKAATTORI MITTA ODOTETTU

TULOS/

TAVOITE

Tuotteet/palvelut Yrityksen innovatiivisen toiminnan tuloksena syntyvät tuotteet

- Uusien tuotteiden ja/tai

palveluiden määrä

     

Menetelmät Yrityksen innovatiivisen toiminnan ansiosta syntyvät menetelmät

- Uusien

tuotantomenetelmien määrä

     

Rajat ylittävä elinkeinoelämän kehittäminen

Elinkeinoelämää kehittäviin ohjel-man rahoittamiin hankkeisiin osallistuvat saamelais-yritykset

Yritysten määrä

     

naisten omistamat

     

miesten omistamat

     

molempien omistamat

     

(2)

Nuoret (16 – 28

vuotta) Rajat ylittäviin kehittämishankkeisiin osallistuneet nuoret

Nuorten määrä

     

Naiset

     

Miehet

     

Tukimusyhteistyö Ohjelman rahoittamat soveltavan

tutkimuksen tutkimustoimet

Hankkeiden määrä

     

Saamelais- kulttuuri Saamelaiskulttuurin esiin tuominen ja/tai

säilyttäminen

Kulttuuritoimintoihin osallistuneiden henkilöiden määrä

     

Naiset

     

Miehet

     

Saamelais- kulttuuri Saamelais kulttuurin esiin tuominen ja/tai

säilyttäminen

Toteutettujen toimintojen

määrä

     

Tiedon levitys Tiedon levityksen uudet

kanavat/ja menetelmät Tiedon levityksen uusien kanavien ja menetelmien määrä

     

Koulutusyhteistyö Yhteisten koulutusohjelmien

toteuttaminen Rajat ylittävien

koulutusohjelmien määrä

     

Koulutus Rajat ylittävien koulutustoimien toteuttaminen

Koulutustoimiin osallistuneiden henkilöiden määrä

     

Naiset

     

Miehet

     

Vaikuttavuusindikaattorit (osoittavat, mitä pitkäaikaisia vaikutuksia hankkeella on)

TEEMA INDIKAATTORI MITTA ODOTETTU

TULOS/

TAVOITE

Uudet työpaikat Yrityksen tai organisaation suoraan hankkeen toiminnan tuloksena syntyneet uudet työpaikat, jotka ovat olemassa Interreg IVA Pohjoisen –ohjelman tuen päätyttyä ja joita ei olisi olemassa ilman hanketta.

Uusien työtilaisuuksien

määrä

     

Naiset

     

Miehet

     

Uusyrittäjyys Uusien yritysten

perustaminen Uusien yritysten määrä

     

naisten omistamat

     

miesten omistamat

     

molempien omistamat

     

Tiedon levitys Uudet informaatiokanavat, jotka ovat jäljellä ohjelman tuen päättymisen jälkeen ja joita ei olisi ollut ilman hanketta

Informaatiokanavien määrä

     

(3)

Rajat ylittävä yhteistyö Pysyvä, toimijoiden välinen rajat ylittävä yhteistyö, joka on jäljellä ohjelman tuen päätyttyä ja jota ei olisi ollut ilman hanketta

Pysyvien verkostojen määrä

     

Tasa-arvo ja Integraatio/moninaisuus

TEEMA INDIKAATTORI MITTA ODOTETTU

TULOS/

TAVOITE

Perinteisten sukupuoliroolien rikkominen

Aktiivisesti

sukupuolten välistä tasapainoa edistävät hankkeet

Hankkeiden määrä

     

Kestävä kehitys

TEEMA INDIKAATTORI MITTA ODOTETTU

TULOS/

TAVOITE

Kestävä ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys

Ympäristön kestävän kehityksen menetelmien kehittämistä edistävät hankkeet

Hankkeiden määrä

     

Perinteinen saamelainen tieto

Perinteisen

saamelaisen tiedon esiin tuomista edistävät hankkeet

Hankkeiden määrä

     

Saamen kieli

TEEMA INDIKAATTORI MITTA ODOTETTU

TULOS/

TAVOITE

Saamen kielen kehitys Erityisesti saamen kielen

kehitystä edistävät hankkeet Hankkeiden määrä.

     

References

Related documents

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman tulee vaikuttaa järjestelmällisesti Pohjoismaiden

ab» EI sat«eretspoisen REMISSVAR 1 (1) Rättsenheten Charlotte Hakelius Verksjurist Datum 2019-08-22 Diarienummer 2019-16259-2 Mottagare Er referens.. Hemställan om ändring

Jonas Hinnfors (Professor of Political Science at the University of Gothen- burg, Sweden) and Ellen Kuhlmann (PhD, MPH, Registered Nurse, is cur- rently Research Group

In this study market efficiency is tested through investigating whether it is possible to outperform the overall stock market by using two different investment strategies;

Only data collected with the red LEDs lit are used, since the green light only reach two of the detectors at one sensor plate.. The two closest detectors have the same

This was performed by (i) studying the emergence of insects by taxonomic order and sub-order, (ii) studying the emergence of Nematocera by family, and (iii) thoroughly investigating

Namely, Deng and Wei studied Drazin invertibility for product, difference and sum of idempotents and Baksalary and Trenkler used matrix representation of the Moore-Penrose inverse

Though making inferences about the elements explored in this study is almost impossible, it can be said that participation and representation are partially supportive, but not