KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Full text

(1)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 februari år 2015 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception.

Susanne Karlsson Jessica Brogren

Ordförande Sekreterare

Ledamöter Ersättare

John Omoomian (S) vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Victoria Isufi (S) Virosa Viberg (SD) Bo Stenberg (S) Per Carlström (FP)

Susanne Karlsson (C) ordförande Christina Pettersson (C)

Andreas Funk (SD)

Birgitta Lind Axelsson (V)

Joacim Hermansson (S) Mona Westerlund (S) Lillemor Bodman (M) Christer Pihlblad (S) Pamela Hopkins (SD) Lennart Olsson (S) Hlödur Bjarnasson (KD) Tuula Marjeta (C) Mathz Eriksson (C) Dan Lindberg (SD) Annamaria Ericsson (S)

Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

1. Val av justerare

Förslag: Per Carlström (FP) Ersättare: Virosa Viberg (SD)

2. Tid och plats för justeringen

Förslag: Fredagen den 20 februari år 2015, på socialförvaltningen

EKONOMI

3. Bokslut år 2014 – Handling lämnas på socialnämndens utbildningsdagar

4. Information om Glappet muntlig info

FUNKTIONSSTÖD

5. Ersättning vid resor för personal inom personlig assistans

VÅRD OCH OMSORG

6. Sjuksköterskeorganisationen muntlig info

3

(2)

Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

ALLMÄNNA ÄRENDEN

7. Socialnämndens reglemente

8. Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2014 9. Motion ang traineeplatser

10. Anmälningsärenden*

11. Meddelanden*

12. Delegationsbeslut tagna inom socialförvaltningen*

13. Kurser och konferenser*

14. Övriga frågor

* * * SEKRETESSÄRENDEN (Särskild föredragningslista/bilaga)

* handlingar redovisas i pärm på bordet samt finns på nämndens kansli

11 15 19 25 31

(3)

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-01-19 Dnr

Socialförvaltningen Jessica Öhlund 0581-810 84

Jessica.ohlund@lindesberg.se

Socialnämnden

Ersättning vid resor för personal inom personlig assistans

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta;

• Att anta Bilaga L till AB 2 Tillfälligt utflyttad verksamhet vid resor för personal inom personlig assistans.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen, Verksamheten för Funktionsstöd har fått i uppdrag att se över ersättningen för personal när de följer med personer inom personlig assistans på semesterresor och aktiviteter.

När personal inom personlig assistans följer med en person på

semesterresor eller aktiviteter utgår idag en ersättning till personal enligt bilaga 1 till förhandlingsprotokoll 1994-12-16. En så kallad 13 timmars regel gäller, om det är ett heldygn personalen är borta så ersätts personal för 13 timmar eller 15 timmar på helger. Likaså om det följer med två personal på resan. Om personalen skulle ha arbetat det aktuella passet i sitt ordinarie schema så utgår jourersättning som vanligt. Det är i dagsläget frivilligt för personal att följa med på resor tillsammans med enskilda. Örebro kommun använder sig av Bilaga L till AB vid samtliga resor inom personlig assistans. Övriga närliggande kommuner använder 13:15 s regeln precis som i Lindesbergs kommun.

Ärendets beredning

Verksamheten har tittat på olika lösningar och diskuterat detta i nätverket för funktionshinderområdet, Örebro län för att se om andra kommuner är intresserade av samsyn. Intresset har varit svalt då de flesta har en ersättning upp till 13 timmar förutom Örebro kommun som praktiserar lägeravtalet, bilaga L till AB.

Förslaget har diskuterats med kommunal som var positiva men tar med förslaget till medlemmarna för synpunkter.

5

(4)

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Verksamheten har undersökt omfånget av dessa resor och kommit fram till att det är cirka 10-12 resor per år som är brukligt inom personlig assistans. Att praktisera lägeravtalet bilaga L till AB 2 Tillfälligt

utflyttad verksamhet för samtliga resor inom personlig assistans medför att det blir enklare och tydligare för alla parter att hantera än i dagsläget.

Verksamheten/arbetsplatsen flyttas ut till en annan plats men med samma regler som på en ordinarie arbetsplats, vilket medför att avtalet inte är på samma frivilliga basis som idag. Avtalet kan även förläggas utomlands.

Konsekvenser

Tydligare för samtliga att följa bilaga L vid resor inom personlig assistans. Viktigt att klargöra vad som gäller tillsammans med enhetschefen innan resan utförs.

Jessica Öhlund

Verksamhetschef Funktionsstöd

Meddelas för åtgärd:

Enhetschefer Personlig assistans För kännedom:

Förvaltningschef

Verksamhetschef Funktionsstöd Enhetschefer Personlig assistans Kommunal

Bilagor:

Förhandlingsprotokoll 1994-12-16 Bilaga L till AB

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antagen av

Gäller fr o m

§ 1 Socialnämndens verksamhet

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om Socialnämnd, den kommunala hälso- och sjukvården inom socialtjänsten liksom insatser för personer med funktionsnedsättning.

Uppgifter angående familjerådgivning handhas av landstinget enligt avtal.

§ 2 Delegering från Kommunfullmäktige

Socialnämnden skall dessutom handlägga ärenden och andra uppgifter angående:

- Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade - Alkohollagen

- Tobakslagen

- Remissinstans för lotteriinspektionen gällande spelautomater

- Taxor och avgifter inom verksamhetsområdet, så som hemtjänst och hälso- och sjukvård

- Avskrivning av fordringar som uppkommit från taxor inom verksamhetsområdet

- Rättslig tvist inom området

- Anhängiggörande av fråga inom socialtjänsten hos annan myndighet; samt - Övriga frågor där författning anger Socialnämnd som behörig kommunal

instans med undantag för vad som sägs i §1.

- Tillsyn och avgifter för receptfria läkemedel (LHR) - Verksamhet för ensamkommande barn

§ 3 Personalfrågor

Socialnämnden är anställningsmyndighet för nämndens personal, med undantag för förvaltningschef som anställs av Kommunstyrelsen.

§ 4 Information

Socialnämnden skall lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde. Nämnden skall också samverka med intresseorganisationer och i

förekommande fall anta reglemente för samverkansformer inom Socialnämndens verksamhetsområde.

§ 5 Personregister

Socialnämnden är ansvarig för de register som nämnden för i sin verksamhet och för de arkiv nämnden förfogar över.

§ 6 Ansvar för verksamheten

Socialnämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Socialnämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

§ 7 Rapporteringsskyldighet

7

(12)

Socialnämnden skall årsvis, såvida inte annat bestäms, redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort sitt verksamhetsuppdrag.

§ 8 Sammansättning

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

§ 9 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i detsamma skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§ 10 Yttranderätt

En vid sammanträdet närvarande men icke tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna, men har inte rätt att deltaga i besluten eller få sin mening antecknad i protokollet.

Personalföreträdare till det antal personalorganet beslutar kan delta i nämndens handläggning av ärenden som ej är av myndighetsutövande karaktär.

§ 11 Inkallande av ersättare

En ledamot som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall själv kalla sin personlige ersättare. Om detta inte är möjligt skall han snarast anmäla detta till Socialnämndens sekreterare eller någon annan anställd på förvaltningens administrativa avdelning som kallar ersättare enligt § 9 ovan.

§ 12 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarne ledamoten, som också är ledamot i Socialnämndens arbetsutskott, ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får Socialnämnden besluta om att utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 13 Sammanträdena

(13)

Tidpunkt

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen och föredragningslista skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra (4) dagar före sammanträdet. Detsamma gäller efter särskild anmälan annan

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

De handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall utsändas efter ordning som nämnden beslutar. Ledamot eller ersättare är skyldig att förvara sekretesskyddade handlingar på ett betryggande sätt samt att själv ansvara för förstörande av sådan handling.

Justering

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan justering sker.

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt innan protokollet justeras.

Delgivning

Delgivning sker av nämndens sekreterare.

§ 14 Utskott

Inom Socialnämnden skall finnas de utskott nämnden finner lämpligt.

Ett utskott skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare och kan väljas för kortare period än mandatperioden. Ersättare tjänstgör enligt samma turordning som nämnden.

Utskotten väljs av nämnden vars ordförande och vice ordförande alltid skall ingå i respektive utskott. Vad som ovan sagts om ordföranden i nämnden gäller också i utskott.

Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ledamot, som är förhindrad att tjänstgöra, kallar själv sin ersättare.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det.

De ärenden som skall avgöras i Socialnämnden bör beredas av utskottet, som skall protokollföra förslag till beslut.

Ordföranden eller socialchefen överlämnar ärenden till utskottet.

(14)

§ 15 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Socialnämnden eller ett utskott skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av socialchefen.

(15)

8

(16)

Rapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut och avbrott (över 3 månader) kvartal 4 år 2014

Alla beslut med en icke verkställighet över tre månader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

Avd för funktionsstöd - LSS

Person Beslut/

avbrott

Planerad verkställighet

Verkställt/

avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts Kvar efter rap

Boende

2013-08-01 Ev. nya boendet 517 Placerad HVB Ja

2014-01-19 I samband med nya boendet 346 Resursbrist Ja

2014-02-03 331 Placerad Kungsängen Ja

2014-04-15 Ev. nya boendet 260 Placerad Kristinagården Ja

2014-08-12 Ev. nya boendet 141 Resursbrist Ja

2014-09-30 Ev. nya boendet 92 Resursbrist Ja

Daglig verksamhet

Ledsagare Kontakperson

2014-06-27 187 Resursbrist, önskar manlig KP Ja

2014-09-26 96 Resursbrist Ja

2014-10-01 91 Resursbrist Ja

2014-06-26 186 Resursbrist, önskar manlig KP Ja

2013-09-30 457 Resursbrist, önskar manlig KP Ja

2013-10-24 433 Resursbrist, specifika önskemål om KP Ja

2014-06-23 2014-10-28 127 Resursbrist, sedan sa x själv ifrån sig insatsenNej 2013-11-11 2014-10-09 332 Resursbrist, sedan sa x själv ifrån sig insatsenNej

2014-07-04 2014-10-15 103 Fick KP via cancerfonden avböjde KP Nej

2014-08-21 2014-12-16 117 Resursbrist, sedan sa x själv ifrån sig insatsen Nej

2012-10-31 2014-12-09 769 Svårogheter med kontakt, beslutet nu verkst. Nej

Avd för funktionsstöd - SoL

Beslut/

avbrott

Planerad verkställighet

Verkställt/

avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts Kvar efter rap

Person Dagverksamhet Boendestöd

(17)

Rapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut och avbrott (över 3 månader) kvartal 4 år 2014

Avd för individ och familj

Alla beslut med en icke verkställighet över tre månader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

Avd för individ och familj

Person Beslut/avbrott Planerad verkställighet Verkställt/avslut Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts Familjehemsplac.

Kontaktperson/kontaktfamilj 2015-01-01

Verks 2014-05-26 Avslut 2014-10-06 Avslut 2014-10-06

159 För mycket runt sig, ev. kommer igång i jan -15 222 x behövt lång inskolning i kf

159 Tackat nej, mer kontakt med pappan 159 Tackat nej, mer kontakt med pappan Ekonomiskt beslut

Avd för indivd och familj - SoL

Person Beslut/

avbrott

Planerad verkställighet

Verkställt/

avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts

Kvar efter rap

Boendestöd 2014-05-27 Verkställt 2014-10-3 156 Ej öppnat, ej varit hemma

Kontaktperson

(18)
(19)

9

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-02-12 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1709 SN

2015-02-12 In

meddelande från datainspektionen - behandling av personuppg om etniskt ursprung - 141212

2014.1710 SN

2015-02-12 In

Ks § 227 - 141125 - Inriktningsmål för

utvecklingsstrategi Vision 2015- 2016 på grund av förändring av förvaltningsorganisation från och med 2015-01-01

2014.1739 SN

2015-02-12 In

Socialstyrelsen - Möjlighet att söka utvecklingsmedel för 2015 för att vidareutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare - dnr 43533/2014

2014.1740 SN

2015-02-12 In

IVO - Kommuntillsyn - Tillsyn av kommunernas individ- och

familjeomsorg, området barn och familj under 2015

2015

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-02-03 11:39 Antal:31 HAMED

Sida 1 (6)

10&11

(26)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-02-12 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1741 SN

2015-02-12 In

Socialstyrelsen - meddelandeblad nr 8 2014 - Uppgifter för

beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015

2014.1804 SN

2015-02-12 In

KÖS protokoll 141212

2014.1857 SN

2015-02-12 In

Förvaltningsrätten i Karlstad - Skrivelse till samtliga

socialförvaltningar inom Förvaltningsrätten i Karlstads domkrets - 141217 - 59-471-2014

2014.1858 SN

2015-02-12 Ut

BMB - delegationsbeslut 141124 - dnr 2014-L0951-1 - Beslut om ändring av erfarenhetsklass och årlig kontrollavgift för

livsmedelsanläggning, Familjecentralen

In 2014.1859 SN

*** Sekretess *** Ej verkställt beslut 8.8.1-1334/2014-6 2015/8 SOC 2015-02-12 IVO - begäran 141219 - dnr 8.8.1-

1334/2014-6 - Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, kontaktperson

Jessica Öhlund

Sida 2 (6)

(27)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-02-12 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2014.1860 SN

*** Sekretess *** Ej verkställt beslut, ledsagare 8.8.1- 1919/2014-5

2015/9 SOC 2015-02-12 IVO - begäran 141219 - dnr 8.8.1-

1919/2014-5 - Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, ledsagare

Jessica Öhlund

In 2014.1861 SN

*** Sekretess *** Ej verkställt beslut, bostad för vuxna 8.8.1-2003/2014-5

2015/10 SOC 2015-02-12 IVO - begäran 141219 - dnr 8.8.1-

2003/2014-5 - Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, bostad för vuxna

Jessica Öhlund

In 2014.1863 SN

*** Sekretess *** 2015-02-12

Förvaltninsrätten - målnr 4956-14 - 141223 - Beredande av vård enligt LVM

In 2014.1864 SN

*** Sekretess *** 2015-02-12

Förvaltningsrätten - målnr 5061- 14 - dom 141219 - Bistånd enligt SoL

In 2015.1 SN

Regeringskansliet - 141219 - Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot

våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, önskar kontaktperson i varje kommun JU 2014:15

2015-02-12

2015.2 SN

Nämndernas budget 21015 VP 2016- 2017 verksamhetsplan socialnämnden

2014/137 SOC 2015-02-12 In

Kf § 256 - 141216 - dnr 2014/100 - Budget 2015, verksamhetsplan VP 2016-2017

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-02-03 11:39 Antal:31 HAMED

Sida 3 (6)

(28)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-02-12 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2015.3 SN

Utökning av antalet platser HVB hemmet Vågen, Vedevåg

2014/218 SOC 2015-02-12 In

Kf § 264 - 141216 -

överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd och om asylplatser i Lindesbergs kommun

2015.4 SN

2015-02-12 In

Kf § 237 - 141216 - Reglemente för krisledningsnämnden, revidering

2015.5 SN

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet

2014/191 SOC 2015-02-12 In

Kf § 240 - dnr 2014/486 - Reglemente för kommunala pensionärsrådet

2015.6 SN

Reglemente för kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning

2014/229 SOC 2015-02-12 In

Kf § 241 - 121416 - Reglemente för kommunalt råd för persioner med funktionsnedsättning

2015.8 SN

2015-02-12 In

Socialstyrelsen - kartläggning - Barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge - Artikelnummer: 2014-12-40

In 2015.10 SN

*** Sekretess *** 2015-02-12

Förvaltningsrätten målnr 3632-14 dom 2014-12-30 bistånd enligt sociltjänstlagen

Sida 4 (6)

(29)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-02-12 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2015.14 SN

Arbetsmiljöverket - IRM 2013/17068 - Information om

Arbetsmiljöverket - IMÖ

2013/17068 - inspektion Grönboda och Oasen

2013/68 SOC 2015-02-12 avslutat ärende - 150107

2015.20 SN

2015-02-12 In

Christina Pettersson (C) minnesanteckningar från Liv Hälsa Ung konferens norra Örebro län 2014-10-03

In 2015.24 SN

*** Sekretess *** 2015-02-12

Underrättelse 2015-01-14, målnr A 122-15, statlig ersättning för flyktingmottagande

In 2015.26 SN

*** Sekretess *** Klagomål om att bli respekterad, sedd, lyssnad till, bemött som människa och inte missbrukare

2015/7 SOC 2015-02-12

Klagomål om att bli respekterad, sed, lyssnad till, bemött som människa och inte missbrukare

In 2015.32 SN

*** Sekretess *** 2015-02-12

Förvaltningsrätten målnr 4117-14, dom 2015-01-15, bistånd i form av kontaktperson enligt

sociltjänstlagen

2015.39 SN

2015-02-12 In

Underrättelse målnr A 272-15 om möjlighet till yttrande över statlig ersättning för flyktingmottagande, Förvaltningsrätten i Karlstad

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-02-03 11:39 Antal:31 HAMED

Sida 5 (6)

(30)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-02-12 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2015.47 SN

*** Sekretess *** *** Sekretess *** 2015/19 SOC 2015-02-12

Klagomål om

biståndshandläggarens hantering av ärendet av enskild person persons placering

Ut 2015.48 SN

*** Sekretess *** *** Sekretess *** 2015/19 SOC 2015-02-12

Svar på klagomål om

biståndshandläggarens hantering av ärendet av enskild person persons placering

Raija Spjuth

2015.49 SN

Tillsyn och begäran om yttrande för klagomål från enskild i handläggning av barnavårdsärenden

2015/20 SOC 2015-02-12 In

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande för klagomål från enskild i handläggning av barnavårdsärenden, Inspektionen för vård och omsorg

In 2015.50 SN

*** Sekretess *** 2015-02-12

Förvaltningsrätten målnr 3408-14, dom 2015-01-22, ekonomiskt bistånd enligt sociltjänstlagen

Sida 6 (6)

(31)

Lindesbergs kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser) Socialnämnden 2015-02-12

Socialkontoret

Info Notering Hid Besl.inst Datum

Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl

*** Sekretess *** Yttrande - ej

verkställt beslut 881-1334-2014-6

2015.27 SN 2015-01-20

Ej verkställt beslut 8.8.1-1334/2014-6 2015/8 2015-02-12 JAO

*** Sekretess *** Yttrande - ej

verkställt beslut, ledsagare 8.8.1- 1919/2014-5

2015.29 SN 2015-01-20

Ej verkställt beslut, ledsagare 8.8.1- 1919/2014-5

2015/9 2015-02-12 JAO

*** Sekretess *** Yttrande - ej

verkställt beslut, bostad för vuxna 8.8.1-2003/2014-5

2015.30 SN 2015-01-20

Ej verkställt beslut, bostad för vuxna 8.8.1-2003/2014-5

2015/10 2015-02-12 JAO

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-02-03 11:47 Antal:3 HADEL

Sida 1 (1)

12

(32)

Dessa beslut är delegerade utifrån socialnämndens delegationsordning och som inte redovisas som utdrag ur något av socialförvaltningens register.

Beslutsdag Beslutsfattare Ärende Avdeln Enl nr i delegationsordn Handlingen förvaras Redov för SN

2015‐02‐01 JS Beslut förordnande kontaktperson FS LSS 6:2, LSS 6:3 I pärm I‐R nr 35 2015‐02‐12

(33)

Enligt delegationsordning (SN 2013‐03‐21) så anses visstidsanställning kortare än 6 månader av personal vara verkställighetsbeslut och anmäls därmed inte till socialnämnden.

Enl   delegord

n Beslutsdag Avd

Anst. 

Arb.plats

Anställnings form

Etikett

AID Tjänstetitel Redov för nämnd

2014‐12‐05 iOf Utredningsgruppen barn och famlj AVA from 21/1‐15 tom 31/12‐15 351010 socialsekreterare 2015‐02‐12

2014‐12‐10 IoF Utredningsgruppen barn och famlj Vik från den 2/2‐15 tom 31/12‐15 351010 socialsekreterare 2015‐02‐12

2015‐01‐08 VoO Sjuksköterskor Tillsvidare fr o m 150316 206014 Sjuksköterska / Lag  2015‐02‐12

2015‐01‐12 VoO Sjuksköterskor Tillsvidare fr o m 150323 206014 Sjuksköterska / Lag  2015‐02‐12

2015‐01‐14 VoO Sjuksköterskor Tillsvidare fr o m 150330 206014 Sjuksköterska / Lag 2015‐02‐12

2015‐01‐07 VoO Källgården TV fr o m 2014‐11‐21 LAS 2000 207024 Vårdbiträde / Aak01 2015‐02‐12

2014‐12‐18 VoO Källgården Tidsbegr. 150101‐150831 207011 Undersköterska / Aak01 2015‐02‐12

2014‐12‐18 VoO Källgården TV fr o m 2015‐01‐01 LAS 2000 207011 Undersköterska / Aak01 2015‐02‐12

2015‐01‐08 VoO Tallåsen TV fr o m 2015‐01‐01 Ersätter tidigare avtal 207011 Undersköterska / Iro02 2015‐02‐12

2014‐12‐16 VoO Hemtj. Fellingsbro TV from 150101 Gått ner i ssg 207010 Undersköterska / Ltm01 2015‐02‐12

VoO Hemtj. Fellingsbro TV from 150101 Gått ner i ssg 207010 Undersköterska / Ltm01 2015‐02‐12

VoO Hemtj. Fellingsbro TV from 150101 Gått ner i ssg 207010 Undersköterska / Ltm01 2015‐02‐12

2014‐12‐03 VoO Hemtj. Fellingsbro TV from 141201 207010 Undersköterska / Ltm01 2015‐02‐12

VoO Hemtj. Fellingsbro TV from 141201 207010 Undersköterska / Ltm01 2015‐02‐12

2014‐12‐18 VoO SÄBO Ågården Tillsvidare fr o m 150116. Ändrad ssg. 207011 Undersköterska / Aam 2015‐02‐12

2015‐01‐29 VoO Sjuksköterskor Vik förh ssg 150101‐150731 206014 Sjuksköterska / Skoglund 2015‐02‐12

2015‐01‐28 IoF socialsekreterare  tillsvidare 351010 Socialsekreterare 2015‐02‐12

2015‐01‐27 IoF socialsekreterare  tillsvidare 351010 socialsekreterare 2015‐02‐12

2015‐02‐02 VoO Ågården Förhöjd ssg 150202‐150331. Projekt 10730. 670728 Undersköterska / Aam 2015‐02‐12

2015‐02‐02 VoO Ågården Förhöjd ssg 150202‐150331. Projekt 10730. 820425 Undersköterska / Aam 2015‐02‐12

2015‐02‐02 VoO Ågården Förhöjd ssg 150202‐150331. Projekt 10730. 700422 Undersköterska / Aam 2015‐02‐12

2015‐02‐02 VoO Ågården Förhöjd ssg 150202‐150331. Projekt 10730. 770324 Undersköterska / Aam 2015‐02‐12

2015‐02‐02 VoO Ågården Förhöjd ssg 150202‐150331. Projekt 10730. 850118 Undersköterska / Aam 2015‐02‐12

2015‐02‐02 VoO Ågården Förhöjd ssg 150202‐150331. Projekt 10730. 580217 Undersköterska / Aam 2015‐02‐12

2015‐02‐02 VoO Ågården Förhöjd ssg 150202‐150331. Projekt 10730. 900324 Undersköterska / Aam 2015‐02‐12

2014‐01‐26 VoO Linden, Vågmästargruppen Tv fr o m 150116 LAS 2000 207023 Vårdbiträde / crp 2015‐02‐12

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :