• No results found

Allmänna kontraktsbestämmelser för projekt med medel beviljade av Avfall Sverige AB (Avfall Sveriges utvecklingssatsningar)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Allmänna kontraktsbestämmelser för projekt med medel beviljade av Avfall Sverige AB (Avfall Sveriges utvecklingssatsningar)"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

2019-01-08

Avfall Sverige AB 1 2019-01-08

Allmänna kontraktsbestämmelser för projekt med medel beviljade av Avfall Sverige AB (Avfall Sveriges utvecklingssatsningar)

Allmänt

Projekt som finansieras av Avfall Sverige AB (nedan kallad Avfall Sverige) ska vara av en så- dan karaktär att resultaten gagnar merparten av Avfall Sveriges medlemmar på ett konkret sätt och inom rimlig tid. Avfall Sverige finansierar inte investeringar i till exempel byggnader, maski- ner eller utrustning eller produktutveckling.

Nyttjanderätt

Avfall Sverige äger resultatet från projektet, i förekommande fall tillsammans med andra finan- siärer. Avfall Sverige ska ha full nyttjanderätt till och rätt att publicera hela eller delar av projekt- resultatet.

Tillägg/Förändringar

Eventuella tillägg till projektet eller andra förändringar av icke oväsentlig karaktär gällande pro- jektgenomförande eller tidsplan, ska överenskommas skriftligt med Avfall Sverige. Om styr- grupp har inrättats, kan sådana tillägg eller förändringar beslutas av styrgruppen inom ramen för beviljade ekonomiska medel.

Vid förändring av resurser och kompetens (personer, organisationer etc.) som utnyttjas i pro- jektet, ska sådan förändring godkännas av Avfall Sverige.

Förseningar

Eventuella förseningar ska omgående rapporteras av projektledaren till Avfall Sveriges kansli, dock senast inom tidsramen för projektet.

Avbrytande av kontrakt

Om Avfall Sverige finner allvarliga avvikelser från dessa kontraktsbestämmelser eller mot upp- rättat avtal, förbehåller sig Avfall Sverige rätten att i förtid avbryta sitt engagemang i projektet eller att innehålla hela eller delar av de beviljade medlen, eller kräva återbetalning av redan utbetalade medel. Ofullständig eller bristfällig slutrapportering kan också innebära att delar av beviljade medel inte betalas ut.

(2)

Avfall Sverige AB 2 2019-01-08

Behov av juridisk kompetens

Om projektet förutsätter behov av juridisk kompetens för sitt genomförande, ska detta ombesör- jas av utföraren inom den ekonomiska ramen för åtagandet. Avfall Sverige åtar sig ingen granskning av projekt eller rapporter utifrån ett juridiskt perspektiv.

Styrning och ledning Styrgrupp

Om behov finns (till exempel för ekonomiskt omfattande projekt med flera finansiärer) bör en särskild styrgrupp inrättas bestående av representanter för finansiärerna och sökanden. Projekt- ledaren, och i förekommande fall person(er) från eventuell arbetsgrupp bör adjungeras till styr- gruppsmöten. Styrgruppens uppgift är att följa upp, styra och besluta om eventuella justeringar inom projektet. Styrgruppen utser inom sig en ordförande (förslagsvis från någon av finansiä- rerna). Anteckningar ska föras vid alla styrgruppsmöten och kopior ska kunna uppvisas på be- gäran av Avfall Sveriges kansli.

Projektledarens roll och ansvar

Sökanden företräds gentemot Avfall Sverige av projektledaren som ansvarar för projektets ge- nomförande enligt projektbeskrivning inklusive tidsplaner och för att de ekonomiska medlen används enligt projektbeskrivningen. Projektledaren (normalt också ordförande i referensgrup- pen) är sammankallande till referensgruppsmötena.

Referensgrupp

En referensgrupp ska tillsättas med uppgift att fortlöpande faktagranska och följa projektet. Till ordförande i referensgruppen utses lämpligen projektledaren. Avfall Sverige ska ha rätten att ingå i referensgruppen. Anteckningar ska föras vid alla referensgruppsmöten och kopior ska kunna uppvisas på begäran av Avfall Sveriges kansli.

Ekonomi. Utbetalning/Fakturering

Ersättning utgår för faktisk lönekostnad (inklusive LKP) samt, för universitet och högskolor, för eventuellt OH-påslag. Hänsyn får tas till debiterbar tid. Högsta timprisersättningen är dock 900 kronor om inte annat överenskommes. Dessa riktlinjer gäller även för beräkning av värdet på övrig finansiering. En redovisning av användandet av de ekonomiska medlen ska vid begäran insändas till Avfall Sverige. Om projektet finansieras av fler aktörer än Avfall Sverige, förutsätts att full finansiering har uppnåtts inom sex månader från och med datum för bifall från Avfall Sve- rige. I annat fall förbehåller sig Avfall Sverige rätten att ta tillbaka sitt beslut om ersättning till projektet.

Utbetalning av beviljade medel sker efter fakturering. Fakturan ska bland annat innehålla upp- gifter om fakturautställarens registrerade företagsnamn, organisationsnummer och F-skatte- bevis och inkludera lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. Dessutom ska fakturan alltid vara märkt med det projektnummer som Avfall Sverige tilldelat projektet.

(3)

Avfall Sverige AB 3 2019-01-08

Fakturan ska ställas till:

Avfall Sverige AB Baltzarsgatan 25 211 36 MALMÖ

Om inte annat överenskommes, ska fakturering ska månadsvis i efterskott i relation till utfört arbete upp till 75 % av det beviljade beloppet. Resterande 25 % av det beviljade beloppet utbe- talas efter att slutrapport har lämnats in och godkänts av Avfall Sverige. All fakturering ska vara avslutad senast tre månader efter projekttidens utgång. I annat fall förbehåller sig Avfall Sverige rätten att avsluta projektet och innehålla resterande ekonomiska medel.

Slutgodkännande

Om slutrapport cirkuleras inom till exempel en referensgrupp för inhämtande av synpunkter, ska detta ske och eventuella justeringar göras, inom tidsramen för projektet.

Rapportering och publicering Progressrapporter (Delrapporter)

För projekt med längre löptid än sex månader, ska en kortfattad lägesrapport lämnas till Avfall Sverige var sjätte månad, tills projektet är avslutat. Lägesrapporten ska ha karaktären av pro- gressrapport och ska innehålla (1) uppskattad relativ andel utfört arbete av hela projektets om- fattning samt (2) svar (ja/nej) om projektet väntas färdigställas inom given projekttid enligt detta avtal. Om svaret är nej, ska anledningen beskrivas med angivande av nytt beräknat slutdatum.

För projekt inom Utvecklingssatsningen Energiåtervinning, ska progressrapport lämnas minst två gånger under projekttiden, eller minst var sjätte månad. I övrigt enligt ovan.

Annan publicering

Om det finns andra finansiärer för projektet, utöver Avfall Sverige, ska det redan vid projektets igångsättande beslutas om publicering ska ske hos mer än en av finansiärerna. Om avsikten är att redovisa resultatet även på annat sätt än i en skriftlig slutrapport, t.ex. genom seminarier, konferenser, utbildningar m.m., ska detta överenskommas skriftligt med Avfall Sverige.

Externa presentationer får inte ske före slutrapportering till Avfall Sverige, om inte annat över- enskommes. All presenta-tion av projektresultat som inte sker via Avfall Sverige, ska åtföljas av en hänvisning till att resultatet tillkommit genom Avfall Sveriges utvecklingssatsningar och med angivande av Avfall Sveriges rapportnummer.

Slutrapportering

Projektet ska i första hand redovisas i en skriftlig slutrapport för Avfall Sverige som också förbe- håller sig rätten att ge ut hela eller delar av resultatet i Avfall Sveriges rapportserie eller infor- mera om resultatet på annat sätt.

(4)

Avfall Sverige AB 4 2019-01-08

Tillsammans med slutrapport ska också en inlämnas en PowerPoint-fil med bakgrund samt de viktigaste slutsatserna från projektet. Denna fil kommer att läggas ut på Avfall Sveriges hemsida som ett led i att få ytterligare spridning av projektresultatet.

Projektresultaten ska presenteras på ett konkret och lättöverskådligt sätt i en skriftlig slutrap- port. Slutsatser eller eventuella rekommendationer ska framgå tydligt, liksom att projektets syfte och målsättning har uppfyllts. Tänk på att använda ett lättillgängligt språk. Undvik ”kanslis- venska” och långa meningar! Rapporterna ska vara korrekturlästa med avseende på rättstav- ning och grammatik. Rapporterna publiceras normalt endast som elektroniska pdf-filer på Avfall Sveriges hemsida och är nerladdningsbara utan extra kostnad för Avfall Sveriges medlemmar.

Övriga betalar enligt gällande prislista.

Disposition/Innehåll

Rapporten ska, om inte annat överenskommes, skrivas på svenska och inledas med en sam- manfattning samt en engelsk översättning av sammanfattningen (Summary). Där ska framgå de viktigaste slutsatserna. Det kan också vara annat som är av betydelse för att i korthet få en uppfattning om projektet och dess resultat. Sammanfattningen ska vara anpassad för att utan ändringar kunna användas i de särskilda sammanfattningsblad som ges ut till varje rapport. Den ska också kunna användas för eventuell publicering som en artikel i Avfall Sveriges tidning Av- fall och Miljö. Sammanfattningen ska omfatta mellan 3 000 och 4 000 tecken (inkl. blanksteg).

Särskilda uppgifter till ”faktarutan” i sammanfattningsbladet ska också presenteras. Dessa upp- gifter är: författare (namn och organisation/företag), projektledare (namn och organisat- ion/företag), finansiär(er) av projektet samt nyckelord.

Önskvärt är följande disposition av rapporter: 1) Förord (skrivs vanligtvis av Avfall Sverige). 2) Om författaren/författarna vill framhålla några särskilda erfarenheter från projektet eller andra personer eller organisationer/företag som varit delaktiga i projektarbetet, kan detta göras i ett särskilt ”Författarens förord”. 3) Sammanfattning på svenska och på engelska. 4) Innehållsför- teckning. 5) Rapportinnehåll. Här gäller allmänt vedertagna sätt för uppläggning och disposition av rapporten med hänsyn till ämnesval, metodik, genomförande m.m. 6) Eventuella referenslis- tor. 7) Eventuella bilagor.

Layout

Avfall Sverige ordnar med slutlig layout av rapporten. Undvik manuella avstavningar och manu- ella rad- och sidbrytningar. Vid layouten kan annars redigeringsarbetet bli mycket omfattande.

Använd de automatiska hjälpmedel som finns i ordbehandlingsprogrammen i form av rättstav- nings- och grammatikfunktioner.

Överföring av original

Rapporten skickas till Avfall Sverige dels som en olåst Word-fil, dels som en pdf-fil. Detta kan ske via e-post, via uppladdning på Avfall Sveriges ftp-server (inloggningsuppgifter fås vid be- hov), på en CD-skiva med vanlig post eller på annat sätt som överenskommes.

(5)

Avfall Sverige AB 5 2019-01-08

Övrigt

För tabeller och diagram ska underlagsfiler i Excel bifogas separat. Bilder ska vara högupplösta och även bifogas separat. Bilder, tabeller och diagram ska kunna användas fritt av Avfall Sve- rige i syfte att marknadsföra resultatet, till exempel i Avfall Sveriges sammanfattningsblad eller i tidningen Avfall och Miljö. Eventuella bilder i slutrapporten ska vara godkända av fotografen att få användas med angivande av fotografens eller upphovsrättsinnehavarens namn.

Projektledare, eller den som projektledaren eller referensgruppen utser, ska vid begäran muntli- gen presentera projektresultat (del- och/eller slutresultat) för Avfall Sverige. Ersättning för kost- nader vid sådana presentationer utgår endast med belopp som motsvarar resekostnaderna.

Inför slutrapportering av ett projekt, ska projektledaren kontakta Avfall Sveriges kansli för en avstämning av tidsplan, rapportering m.m. Slutrapport ska vara Avfall Sverige tillhanda senast vid projekttidens utgång.

Ytterligare upplysningar kan fås från Jessica Christiansen, 040-35 66 18 jc@avfallsverige.se

References

Related documents

Avfall Sverige avstår från att svara på remissen om förslag till ändringar i plan- och byggförordningen eftersom de föreslagna ändringarna inte bedöms påverka eller få

Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på

- Då hoppas vi på ännu större uppslutning från både privata företag, kommuner och andra organisationer, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige.. Europa

Insamlingen av matavfall, vikten av samverkan och av att använda bioga- sen till fordonsbränsle är några av de viktigaste frågorna i den i går publi- cerade ”Förslag

Om man minskar mängden avfall till förbränning (t.ex. av att ett mål om utökad utsortering av matavfall antas uppfyllas) kommer en ledig kapacitet uppstå i

Producentansvar för insamling med möjlighet för kommunen att agera uppdragstagare mot ersättning (j fr 2018 års förslag)..

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse är av betydelse för den geo- vetenskapliga naturvården inom hela fjällkedjan. Objekt som genom

The Swedish Environmental Protection Agency (Swedish EPA) is the government’s national environ­ mental authority and is tasked with implementing and coordinating environmental

495 (forsränningsmålet) där begrepp som ”påtaglig skada och olägenhet” diskuteras.. Fallet, som gick hela vägen upp till högsta domstolen, handlar om kommersiell fors-

Det har till exempel varit fråga om projekt som handlar om att utarbeta nya verktyg och indikatorer, genomföra olika kommunikationsinsatser, ta fram åtgärdsförslag i samband

Norge har ingen miljöavgift på NiCd motsvarande den som finns i Sverige. Även om det säkert finns andra skillnader mellan Sverige och Norge, till exempel att Norge inte är med i

Om förslagen ska genomföras vill Avfall Sverige vara tydliga med att kommunernas kostnader för hantering av uttjänta fiskeredskap inom ramen för ett producentansvar, för det

 Avfall Sveriges remissvar utgår från konsekvenser för avfallsverksamheter (kommuner och kommunala bolag), såsom hantering av slam från enskilda avlopp samt konsekvenser för

Om förslaget om frival ändå genomförs tillstyrker Avfall Sverige förslaget om att den som producerar kommunalt avfall som omfattas av frival ska vara skyldig att lämna uppgifter

Sverige har inte begärt godkännande från Europakommissionen i enlighet med artikel 24 i handelsdirektivet eftersom Sverige har tolkat bilaga I till samma direktiv så att förbränning

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

avgörande drivkraft var den ökade importen av biogas, främst från Danmark, som på grund av stödsystemens olikheter i Danmark och Sverige lett till en betydande konkurrensnackdel

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Vattenmyndigheten i Västmanlands län, Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i

Till exempel anges i genomförandebeslutet att antingen parametern totalt organiskt kol (TOC) eller kemisk syreförbrukning (COD) tillämpas i fråga om direkta utsläpp till

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att det finns situationer där de känner sig “lite skakig i kroppen efteråt” och att detta får konsekvenser även för patienter som inte

micropowders concentrations the limit is 1 mg/kg (0.0001 % by weight) subject to review and all emissions shall be avoided. The EU is on behalf of the Member States to register

materialåtervinning går av olika anledningar inte heller att materialåtervinna, till exempel på grund av att plastförpackningar innehåller flera plasttyper eller andra