Delårsrapport januari mars 2012

Full text

(1)

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 11 maj 2012, kl 07:30 CET.

Doro AB | Org. nr. 556161-9429

Delårsrapport

januari – mars 2012

Pressmeddelande 11 maj 2012

Starkt första kvartal för omsättning och rörelseresultat

50 procent tillväxt i Norden och 25 procent i EMEA efter nya produktlanseringar

Viktiga händelser första kvartalet 2012:

• Nettoomsättningen uppgick till 170,4 Mkr (135,1), en ökning med 26,1 procent.

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 12,6 Mkr (6,0), en ökning med 110 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (4,4).

• Periodens resultat uppgick till 2,5 Mkr (5,1).

• Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,13 kr (0,27).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,1 Mkr (-12,6).

• Orderingången uppgick till 143,6 Mkr (131,5), en ökning med 9,3 procent.

Care-sortimentet ökade med 21,8 procent.

• Doro Experience

®

och Doro PhoneEasy

®

740 framgångsrikt lanserade i Barcelona.

Försäljning per kvartal och R12, Mkr EBIT per kvartal och R12, Mkr

0 150 300 450 600 750 900

0 50 100 150 200 250 300

Q1 08 Q2 08 Q3

08 Q4 08 Q1

09 Q2 09 Q3

09 Q4 09 Q1

10 Q2 10 Q3

10 Q4 10 Q1

11 Q2 11 Q3

11 Q4 11 Q1

12

-10 10 30 50 70

-10 2,5 15 27,5 40

Q1 08 Q2 08 Q3

08 Q4 08 Q1

09 Q2 09 Q3

09 Q4 09 Q1

10 Q2 10 Q3

10 Q4 10 Q1

11 Q2 11 Q3

11 Q4 11 Q1

12

Doro-koncernen 2012 2011 2012 2011

Mkr jan-mar jan-mar 12 mån Helår

Intäkter/nettoomsättning 170,4 135,1 780,7 745,4

Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 12,6 6,0 68,6 62,0

Rörelsemarginal, EBIT % 7,4 4,4 8,8 8,3

Resultat efter finansiella poster 3,0 5,5 70,4 72,9

Periodens resultat 2,5 5,1 55,3 57,9

Genomsnittligt antal aktier, tusental 19 349 19 108 19 249 19 188

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning*, tusental 19 349 19 108 19 249 19 188

Resultat per aktie före skatt, kr 0,16 0,29 3,66 3,80

Resultat per aktie före skatt efter utspädning*, kr 0,16 0,29 3,66 3,80

Resultat per aktie efter skatt, kr 0,13 0,27 2,87 3,02

Resultat per aktie efter skatt efter utspädning*, kr 0,13 0,27 2,87 3,02

*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt.

(2)

Sida 2 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012

VD Jérôme Arnaud: Doros strategival bekräftas av ett starkt första kvartal

”Vår stabila tillväxt fortsätter och försäljningen för det första kvartalet ökade med cirka 26 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011. Detta gjorde perioden till vårt starkaste första kvartal någonsin sett till omsättning och EBIT. Samtliga

regioner växte, men tillväxten var speciellt hög i Norden och EMEA, i ett kvartal som säsongsmässigt brukar vara relativt svagt. För det 13:e kvartalet i rad ökade EBIT jämfört med föregående år, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 7,4 procent.

På Mobile World Congress i februari lanserade vi världens första smarta Androidtelefon för seniorer, Doro PhoneEasy® 740 samt vår användarvänliga mjukvara för tablets och PC, Doro Experience®. Vi fick exceptionellt mycket uppmärksamhet. Närmare 100 intervjuer gavs till olika internationella journalister och försäljningen kickstartades med ett antal mycket viktiga kundmöten. Doros första smarta telefon kommer att börja levereras i september 2012.

Till Doro Experience® hör en appstore, Doro Selection, som erbjuder ett växande antal applikationer anpassade för seniorer, inklusive en nyhetstjänst på 11 språk.

Under våren 2012 kommer tredjepartstillverkare av Android- och Windows-baserade enheter kunna licensiera Doro Experience®.

När det gäller nya säljkanaler är vi glada att John Lewis, en av Storbritanniens mest ansedda butikskedjor, kommer att sälja fyra av våra telefoner i utvalda butiker och via internet. Dessutom tog brittiska Phone4you under kvartalet upp våra telefoner i sitt sortiment.

Efter periodens utgång tecknande vi ett avtal med Optus, Australiens näst största telekomföretag, som nu säljer Doro PhoneEasy® 615 via internet och i 300 Optus- butiker, 170 Big W-butiker och 370 Dick Smith-butiker över hela landet.

För att fortsätta utveckla några av våra strategiskt viktiga kunder och stärka vår närvaro i tysktalande länder har vi etablerat ett dotterbolag i Köln.

I januari fick vi franska Janus de la Santé-priset för vårt bidrag till integreringen av seniorer i det moderna samhället. Så sent som i april mottog vi också vid en ceremoni i Tyskland Universal Design-priset för den attraktiva och funktionella designen hos Doro PhoneEasy® 615.

Vår intensiva produktutveckling öppnar upp många nya möjligheter och jag är glad att vi i första kvartalet kunde hålla EBIT på en bra nivå trots vårt ambitiösa

investeringsprogram. Stärkta av denna positiva utveckling känner vi oss komfortabla med att fortsätta investera enligt plan.”

13:e kvartalet i rad med

förbättrat EBIT

Framgångsrik lansering av Doro Experience®

Doros första smartphone ska börja säljas i september Stärkt internationell närvaro

Nya utmärkelser

Bra rörelseresultat trots intensiva investeringar

(3)

Sida 3 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012

Koncernen, Första kvartalet 2012

Nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT)

Doros nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 170,4 Mkr (135,1), en ökning med 26,1 procent jämfört med första kvartalet 2011. Tillväxten under kvartalet drevs primärt av region Norden, EMEA och USA.

Tillämpas samma växelkurser som för föregående år, uppgick tillväxten för första kvartalet till 20,1 procent.

EBIT uppgick till 12,6 Mkr (6), en ökning med 110 procent. Rörelsemarginalen var 7,4 procent (4,4). Det förbättrade rörelseresultatet beror främst på ökade försäljningsvolymer till följd av nya produktlanseringar, sänkta

produktionskostnader och en gynnsammare geografisk fördelning av försäljningen jämfört med föregående år.

Geografiska regioner

Försäljning per region, rullande 12 månader, %

Norden

Försäljningen i region Norden ökade med 50,9 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2011, till 51,6 Mkr med en förbättrad EBIT-marginal som huvudsakligen är ett resultat av nyligen lanserade produkter.

EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika)

Trots ökad priskonkurrens i Tyskland ökade försäljningen inom EMEA med 24,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år till 67,4 Mkr. EBIT- marginalen sjönk primärt på grund av de något lägre priserna i Tyskland Storbritannien

I Storbritannien ökade försäljningen med 4,5 procent till 25,4 Mkr. EBIT- marginalen förbättrades till följd av lägre kostnader i kvartalet.

USA och Kanada

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade försäljningen i USA och Kanada med 5,3 procent till 21,9 Mkr. Ökningen drevs främst av USA. EBIT- marginalen fortsätter att förbättras, främst tack vare de ökade volymerna.

32 31

40 45

14 14

13 9

1 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 2011

Norden Europa, Mellanöstern och Afrika Storbritannien USA och Kanada Övriga regioner Fortsatt tillväxt med

förbättrad marginal

Valutajusterad tillväxt uppgår till 20,1 procent

Fortsatt förbättrad

bruttomarginal och betydligt bättre EBIT

Försäljningen i region Norden ökar med över 50 procent

Ökad försäljning inom EMEA men lägre priser i Tyskland

Förbättrad EBITmarginal i Storbritannien

Tillväxt med förbättrad EBIT marginal i USA och Kanada

(4)

Sida 4 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012 Övriga regioner

Övriga regioner stod under kvartalet för endast 4,1 Mkr (1,8) med ett mindre underskott till följd av kostnader för marknadsutveckling.

Regionernas rörelsemarginal kan, som en följd av att gemensamma kostnader fördelas efter omsättning, variera från kvartal till kvartal.

Periodens resultat

Periodens resultat för det första kvartalet uppgick till 2,5 Mkr (5,1).

Finansnettot för perioden blev 9,1 Mkr lägre än motsvarande period föregående år. Det beror framförallt på att Doros terminskontrakt, i enlighet med IFRS, har värderats under finansiella poster, vilket har påverkat finansnettot negativt med 10,0 Mkr (0,9). Posten är en orealiserad värderingspost som enbart uttrycker skillnaden mellan kontrakterad kurs och aktuell avistakurs på balansdagen.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -34,1 Mkr (-12,6). Minskningen beror delvis på ett ökat rörelsekapital, vilket i sin tur beror på ökad försäljning.

Förändringen av koncernens likvida medel som blev -59 Mkr (-24,7) under kvartalet, har också påverkats av aktieutdelningar på sammanlagt 19,3 Mkr (9,6) samt investeringar på 5,4 Mkr (3,5), i främst produktutveckling.

Soliditeten var 44,3 procent (44,9) vid utgången av perioden.

Soliditet, %

I slutet av perioden hade Doro en räntebärande skuld på 2,2 Mkr (0) med en nettokassa på 87,2 Mkr (64,8). Bolaget har dessutom outnyttjade checkkrediter på 32,0 Mkr.

Personal

Doro hade 77 (61) medarbetare vid periodens slut. Av dessa fanns 33 (30) i Sverige, 26 (16) i Frankrike, 8 (6) i Storbritannien, 3 (3) i Norge samt 7 (6) i Hongkong. Ökningen av antalet anställda är främst ett resultat av våra förvärv.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under årets första kvartal uppgick till 169,0 Mkr (133,9). Resultatet före skatt uppgick till -0,1 Mkr (2,7).

Händelser efter periodens utgång

I maj tecknade Doro ett försäljningsavtal med Optus i Australien. Australiska seniorer och deras familjer kan nu köpa Doro PhoneEasy® 615 via internet och i 300 Optus-butiker, 170 Big W-butiker och 370 Dick Smith-butiker över hela landet. Optus är sedan 1992 en ledande leverantör av integrerade

kommunikationstjänster i Australien med över 10 miljoner abonnenter.

0 10 20 30 40 50

Q1 08 Q2 08 Q3

08 Q4 08 Q1

09 Q2 09 Q3

09 Q4 09 Q1

10 Q2 10 Q3

10 Q4 10 Q1

11 Q2 11 Q3

11 Q4 11 Q1

12

Resultatet belastas av värdering av termins- kontrakt

Fortsatt finansiell styrka

(5)

Sida 5 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012

Ett domstolsbeslut i Nederländerna fastslog att en lokal leverantörs telefoner inte var tillräckligt lika Doros telefoner för att utgöra ett intrång i Doros rättigheter.

Domstolen ifrågasatte dock inte Doros rättigheter, vilka även fortsättningsvis utgör en stark tillgång i marknaden.

Prognos

Doros försäljningstillväxt under första kvartalet bekräftar en fortsatt stark tillväxt under 2012. Produktutvecklingsprojekten fortskrider enligt planerna, med en högre investeringsnivå än under 2011. Ingen resultatprognos lämnas vid denna tidpunkt.

Doro-aktien

Doro är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap,

Telekom/IT. Per den 31 mars 2012 uppgick börsvärdet till 539,8 Mkr, vilket kan jämföras med 584,7 Mkr den 31 mars 2011. Under perioden 31 december 2011 till 31 mars 2012 steg aktiekursen från 27,30 kr till 27,90 kr.

Antalet aktieägare per den 31 mars 2012 uppgick till 6 542 (6 382).

Största aktieägarna den 31 mars 2012

Innehavare Antal aktier Andel och röster, %

Nordea Investment Funds 1 871 485 9,7

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 474 282 7,6

Originat AB 1 090 000 5,6

Clearstream Banking S.A., W8IMY 691 305 3,6

Handelsbanken Fonder 542 750 2,8

Kastensson Holding AB 506 000 2,6

Catella Fondförvaltning 465 750 2,4

Lärerstandens Brandforsikring GE 417 706 2,2

Lazard AMRO Bank NV, W8IMY 399 000 2,1

ABN AMRO Bank NV, W8IMY 393 201 2,0

Källa: Euroclear Sweden AB och Doro AB.

Transaktioner med närstående

Det har inte genomförts några transaktioner mellan Doro och närstående som väsentligen har påverkat bolagets ställning och resultat.

Risker

Doros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade till leveransstörningar, produktanpassning och certifieringar, kundrelationer, valutakursförändringar samt lånefinansiering. Utöver dessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka beskrivs i Årsredovisning 2011 på sidorna 22-23 och 56-58, har inga andra väsentliga risker identifierats under den senaste perioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, samt för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Ökat antal aktieägare

(6)

Sida 6 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012

Finansiell kalender 2012

Styrelsen har fastställt följande rapportdatum:

Januari-juni 2012: 21 augusti 2012 Januari-september 2012: 8 november 2012 Delårsrapporter

Delårsrapporterna finns tillgängliga på www.doro.com under Företag och press.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05 Annette Borén, Vice VD och CFO +46 (0)70 630 00 09 Lund, 11 maj 2012

Styrelsen

Doro AB (publ) | Organisationsnummer 556161-9429 Doro AB (publ)

Magistratsvägen 10 226 43 Lund

Tel: +46 (0)46-280 50 00 | www.doro.com

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Om Doro

Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 38 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser.

Produkterna säljs i fler än 30 länder på fem kontinenter. 2011 omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

(7)

Sida 7 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012

Finansiella rapporter

RESULTATRÄKNING (Mkr) 2012 2011 2011

Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår

Intäkter/nettoomsättning 170,4 135,1 745,4

Rörelsekostnader -152,9 -126,5 -669,8

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 17,5 8,6 75,6

Avskrivningar enligt plan -4,9 -2,6 -13,6

Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 12,6 6,0 62,0

Finansnetto -9,6 -0,5 10,9

Resultat efter finansiella poster 3,0 5,5 72,9

Skatter -0,5 -0,4 -15,0

Periodens resultat 2,5 5,1 57,9

Genomsnittligt antal aktier, tusental 19 349 19 108 19 188

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning*, tusental 19 349 19 108 19 188

Resultat per aktie före skatt, kr 0,16 0,29 3,80

Resultat per aktie före skatt, efter utspädning*, kr 0,16 0,29 3,80

Resultat per aktie efter skatt, kr 0,13 0,27 3,02

Resultat per aktie efter skatt, efter utspädning*, kr 0,13 0,27 3,02

*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt.

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) 2012 2011 2011

Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår

Periodens resultat 2,5 5,1 57,9

Omräkningsdifferens -0,9 -0,7 -0,4

Totalresultat 1,6 4,4 57,5

(Hänförligt till Moderbolagets aktieägare)

BALANSRÄKNING (Mkr)

2012 2011 2011

Doro-koncernen 31 mars 31 mars 31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 60,0 26,2 59,3

Materiella anläggningstillgångar 8,3 4,7 8,9

Finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,2 0,5

Uppskjuten skattefordran 17,2 30,4 17,4

Varulager 67,1 47,7 60,2

Kortfristiga fordringar 117,8 86,9 154,1

Kassa och bank 89,4 64,8 148,4

Summa tillgångar 360,3 260,9 448,8

Eget kapital 159,6 117,2 177,3

Räntebärande skulder 2,2 0,0 2,4

Icke räntebärande skulder 198,5 143,7 269,1

Summa eget kapital och skulder 360,3 260,9 448,8

(8)

Sida 8 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr) 2012 2011 2011

Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår

Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 12,6 6,0 62,0

Avskrivningar enligt plan 4,9 2,6 13,6

Finansnetto 0,4 0,1 0,8

Skatt -0,2 -0,8 -3,5

Förändring av rörelsekapital -51,8 -20,5 32,0

Kassaflöde från löpande verksamheten -34,1 -12,6 104,9

Rörelseförvärv 0,0 0,0 -19,6

Investeringar -5,4 -3,5 -21,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,4 -3,5 -40,8

Upptagna lån -0,2 0,0 2,6

Utdelning -19,3 -9,6 -9,6

Premie för optionsprogram 0,0 1,1 1,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19,5 -8,5 -5,2

Omräkningsdifferenser och övrigt 0,0 -0,1 0,0

Förändring av likvida medel -59,0 -24,7 58,9

Nettokassa 87,2 64,8 146,0

EGET KAPITAL (Mkr) 2012 2011 2011

Doro-koncernen 31 mars 31 mars Helår

Ingående balans 177,3 121,3 121,3

Totalresultat 1,6 4,4 57,5

Nyemission 0,0 0,0 6,3

Utdelning -19,3 -9,6 -9,6

Övrigt tillskjutet kapital, optionsprogram 0,0 1,1 1,8

Utgående balans 159,6 117,2 177,3

ÖVRIGA NYCKELTAL 2012 2011 2011

Doro-koncernen jan-mar jan-mar 31 dec

Bruttomarginal % 39,9 37,7 41,3

Soliditet, % 44,3 44,9 39,5

Antal aktier vid periodens slut, tusental 19 349 19 108 19 349

Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt*, tusental 19 349 19 108 19 349

Eget kapital per aktie, kr 8,25 6,13 9,16

Eget kapital per aktie, efter utspädning*, kr 8,25 6,13 9,16

Resultat per aktie efter betald skatt, kr 0,14 0,25 3,62

Resultat per aktie efter betald skatt, efter utspädning*, kr 0,14 0,25 3,62

Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 40,0 60,5 38,8

Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 122,9 81,9 116,1

Börskurs periodens slut, kr 27,90 30,60 27,30

Börsvärde, Mkr 539,8 584,7 528,2

*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt.

(9)

Sida 9 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012 INTÄKTER/NETTOOMSÄTTNING

PER GEOGRAFISK MARKNAD 2012 2011 2011

Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår

Norden 51,6 34,2 232,6

Europa, Mellanöstern och Afrika 67,4 54,0 297,2

Storbritannien 25,4 24,3 104,3

USA och Kanada 21,9 20,8 104,0

Övriga världen 4,1 1,8 7,3

Totalt 170,4 135,1 745,4

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR,

EBIT PER GEOGRAFISK MARKNAD (Mkr) 2012 2011 2011

Doro-koncernen jan-mar jan-mar Helår

Norden 9,9 4,9 34,9

Rörelsemarginal, % 19,2 14,3 15,0

Europa, Mellanöstern och Afrika -0,5 1,3 22,0

Rörelsemarginal, % -0,7 2,4 7,4

Storbritannien 1,1 -0,5 -0,8

Rörelsemarginal, % 4,3 -2,1 -0,8

USA och Kanada 2,7 1,6 7,9

Rörelsemarginal, % 12,3 7,7 7,6

Övriga världen -0,6 -1,3 -2,0

Rörelsemarginal, % -14,6 -72,2 -27,4

Rörelseresultat efter avskrivningar 12,6 6,0 62,0

Rörelsemarginal, % 7,4 4,4 8,3

2012 2011 2011

FÖRSÄLJNING PER LAND (Mkr) jan-mar jan-mar Helår

Frankrike 40,8 31,0 166,1

Sverige 23,2 16,4 136,1

Storbritannien 17,3 21,5 90,2

USA 13,6 9,2 58,6

Tyskland 11,1 11,1 66,4

Norge 10,0 6,6 43,4

Belgien 7,9 4,9 23,6

Danmark 7,4 7,7 24,3

Kanada 7,2 11,5 45,1

Övriga länder 21,4 14,5 84,0

Total 159,9 134,4 737,8

Övriga intäkter 10,5 0,7 7,6

Totala intäkter 170,4 135,1 745,4

(10)

Sida 10 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012

RESULTATRÄKNING (Mkr) 2012 2011 2011

Moderbolaget jan-mar jan-mar Helår

Intäkter/nettoomsättning 169,0 133,9 733,7

Rörelsekostnader -152,7 -126,3 -667,9

Rörelseresultat före avskrivningar

och nedskrivningar, EBITDA 16,3 7,6 65,8

Avskrivningar enligt plan -6,7 -4,3 -20,3

Rörelseresultat efter avskrivningar

och nedskrivningar, EBIT 9,6 3,3 45,5

Finansnetto -9,7 -0,6 10,6

Resultat efter finansiella poster -0,1 2,7 56,1

Skatt 0,0 0,0 -12,6

Periodens resultat -0,1 2,7 43,5

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr) 2012 2011 2011

Moderbolaget 31 mars 31 mars 31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 43,7 33,7 44,4

Materiella anläggningstillgångar 6,9 3,5 7,3

Finansiella anläggningstillgångar 37,6 50,2 37,7

Varulager 67,1 48,3 60,2

Kortfristiga fordringar 113,4 82,6 151,9

Kassa och bank 87,6 62,4 144,7

Summa tillgångar 356,3 280,7 446,2

Eget kapital 137,8 109,4 157,2

Räntebärande skulder 23,8 36,0 10,9

Icke räntebärande skulder 194,7 135,3 278,1

Summa eget kapital och skulder 356,3 280,7 446,2

(11)

Sida 11 av 11

Doro AB | Delårsrapport januari – mars 2012

Finansiella definitioner

Antal aktier vid periodens slut: Antal aktier på balansdagen.

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning: Antal aktier vid periodens slut justerat för teckningsoptioners utspädningseffekt beräknas som

skillnaden mellan det förmodade antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet emitterade aktier till börskursen vid periodens slut.

Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %: Resultat rullande 12 månader efter finansiella poster och skatt dividerat med genomsnittligt eget

kapital.

Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, %: Rörelseresultat rullande 12 månader dividerat med det kvartalsvisa genomsnittliga sysselsatta kapitalet, exklusive kassa och bank.

Bruttomarginal: Nettoomsättning – kostnad för handelsvaror.

Bruttomarginal,%: Bruttomarginalen i procent av nettoomsättningen.

Börskurs periodens slut, kr: Slutkursen per balansdagen.

Börsvärde, Mkr: Börskurs periodens slut gånger antal aktier på balansdagen.

CCR: Kassaflöde från löpande verksamhet/EBIT.

Eget kapital per aktie: Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.

Eget kapital per aktie efter utspädning: Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier vid periodens slut efter utspädning.

Genomsnittligt antal aktier: Antal aktier vid utgången av månadens slut dividerat med antal månader.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt: Genomsnittligt antal aktier justerat för teckningsoptioners utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet emitterade aktier till genomsnittlig börskurs för perioden.

Nettoskuld/Nettokassa: Kassa och bank minskat med räntebärande skulder.

Resultat per aktie efter betald skatt: Resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Resultat per aktie efter betald skatt, efter utspädning: Resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter

utspädning.

Resultat per aktie efter skatt: Resultat efter skatt dividerat med genom- snittligt antal aktier för perioden.

Resultat per aktie efter skatt, efter utspädning: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädning.

Resultat per aktie före skatt: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Resultat per aktie före skatt efter utspädning: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädningseffekt.

Soliditet, %: Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital: Totala tillgångar reducerat med icke-räntebärande skulder och kassa och bank.

Figur

Updating...

Referenser

  1. å www.doro.com
Relaterade ämnen :