• No results found

LUNDS FONTÄNHUS REGISTER ÖVER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LUNDS FONTÄNHUS REGISTER ÖVER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

LUNDS FONTÄNHUS REGISTER ÖVER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

● Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och den personuppgiftsansvariges företrädare

Föreningen Lunds Fontänhus (802456-4893) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras i verksamheten.

Kontaktuppgifter till företrädare:

Matilda Espmarker Kävlingevägen 15 222 40 Lund

Tel: 0735-285158/ 046-120195

Mail: matilda.espmarker@lundsfontanhus.se eller info@lundsfontanhus.se

● Ändamål med behandlingen och laglig grund

Lunds Fontänhus är en ideell medlemsburen förening som riktar sig till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Lunds Fontänhus drivs av medlemmar, handledare och styrelse tillsammans. Verksamheten utgår från föreningens stadgar samt 37 internationella riktlinjer (http://www.sverigesfontanhus.se/riktlinjer/) utformade för att definiera verksamheten och stötta medlemmars rättigheter. Samtliga personuppgifter som behandlas i verksamheten behandlas för att Lunds Fontänhus gentemot sina medlemmar skall kunna uppfylla de ändamål som tydliggörs i föreningens stadgar samt i de internationella riktlinjerna och således uppfylla

medlemsvillkoren.

Lunds Fontänhus arbetar med studie- och arbetsinriktad psykosocial rehabilitering, sysselsättning och återhämtning. Verksamhetens ändamål är att skapa goda förutsättningar för att människor med psykisk ohälsa skall klara ett liv i samhället, hitta vägar tillbaka till arbete eller studier och få ett rikare liv.

De personuppgifter som behandlas inom organisationen behandlas med syfte att kunna kommunicera med medlemmar, ge information om vad som händer i verksamheten, stödja dem i vardagen eller vidare mot arbete och studier. Tillsammans med handledare eller självständigt kan medlemmar utforma arbetsplaner eller scheman för sitt deltagande i huset eller arbets- eller studieplaner för att kunna få, finna och behålla arbete eller studier.

Detta med syftet att stödja individen i enlighet med föreningens syfte: att medlemmar ska kunna återhämta sig genom arbete och gemenskap och klara arbetsliv eller studier.

Den som blir medlem på Fontänhuset kan bli det efter att ha prövat på verksamheten en period. Ingen registrering av medlemmar sker automatiskt utan under ett inskrivningssamtal tillsammans med handledare.

Viljan att bli medlem skall framgå frivilligt, specifikt och otvetydigt. Syftet med varje insamlad uppgift vid medlems-inskrivningen klargörs av handledare.

Den ideella föreningen Lunds Fontänhus behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Den lagliga grunden är en intresseavvägning där vi för att kunna driva verksamheten och uppfylla föreningens syften också behöver kunna behandla våra medlemmars personuppgifter.

Det framgår genom föreningens syfte att våra medlemmar är individer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Detta utgör en så kallade känslig personuppgift. Behandlingen av en sådan uppgift är dock laglig utifrån föreningens filosofiska syfte enligt art. 9. 2 d) GDPR.

”Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.”

Medlemsregistret skulle kunna tolkas som en registrering av ”personer med psykisk ohälsa” men är ändå tillämpbart utifrån ovan nämnda resonemang. Resonemanget kan göra sig gällande för idéburna organisationer

(2)

såsom ett Fontänhus eller ett funktionsrättsförbund.

All statistik som samlas in, samlas in med syfte att kunna kommunicera till bidragsgivare och andra intressenter att verksamheten fullföljer sitt syfte. All statistik som lämnar verksamheten är helt anonymiserad.

Kategori av personuppgift

Ändamål och tillvägagångssätt vid insamling. Tidsfrist för radering Medlemsregister:

Namn,

personnummer, kontaktuppgifter (adress, tel, mail), nära anhörig, syfte/plan med deltagande i huset.

Dessa grundläggande medlemsuppgifter behandlas för att Lunds Fontänhus gentemot sina medlemmar skall kunna uppfylla de ändamål som framgår i föreningens stadgar samt i de internationella riktlinjerna. Kontaktuppgifter syftar till att kunna nå medlemmar med information och ”reach out” och kunna hålla kontakt med medlemmar under perioder då de kan vara inlagda eller bli isolerade hemma.

Den som vill kan uppge telefonnumret till en nära anhörig. Syftet är att vid personlig kris eller skada snabbt kunna nå anhöriga.

Den som blir medlem på Fontänhuset kan bli det efter att ha prövat på verksamheten en period. Ingen registrering av medlemmar sker automatiskt utan under ett inskrivningssamtal tillsammans med handledare. Viljan att bli medlem skall framgå frivilligt, specifikt och otvetydigt. Syftet med varje insamlad uppgift vid

medlemsinskrivningen klargörs av handledare.

Medlemskapet är frivilligt, kostnadsfritt och utan tidsbegränsning enligt gällande

internationella riktlinjer.

Den medlem som önskar säga upp sitt

medlemskap eller ”bli bortglömd” har rätt till detta och får information om denna rättighet i den information som går ut skriftligen till alla medlemmar kopplat till GDPR.

Kontaktuppgifter vid nybesök:

Den som gör ett nybesök på

Fontänhuset kan om den så önskar göra en skriftlig

introduktionsplan och lämna

kontaktuppgifter för att enligt

överenskommelse kunna bli kontaktad under en

introduktionsperiod

Inte sällan är det utmanande att komma till en ny verksamhet i början. Det är en ny plats och för att kunna möta upp och väl bemöta medlemmar är det viktigt att kunna boka tider och möta upp personen som kommer.

Uppgiften raderas så snart personen blir medlem eller inom 18 månader.

Insamlande av årlig- och terminsvis statistik:

Avseende vilka medlemmar som har gått ut i, eller är aktiva i arbete, studier, praktik eller liknande, samt tagna och registrerade studiepoäng hos dem som deltar i

Fontänhuset studieverksamhet.

All statistik som samlas in, samlas in med syfte att kunna klargöra att Lunds Fontänhus fullföljer sitt syfte. Statistiken kommuniceras till bidragsgivare och andra intressenter med syfte att säkra verksamhetens framtida finansiering.

All statistik som lämnar verksamheten är helt anonymiserad.

Uppgiften raderas inom 18 månader.

(3)

Antal besökare:

Medlemmar skriver in sig när de kommer och går på en surfplatta.

All statistik som samlas in, samlas in med syfte att kunna klargöra att Lunds Fontänhus fullföljer sitt syfte.

Statistiken kommuniceras till bidragsgivare och andra intressenter med syfte att säkra verksamhetens framtida finansiering.

Vilken individ som deltagit i verksamheten kan bara ses under aktuellt dygn, därefter lagras statistiken som siffror (antal) och kategori (medlem, ospecificerad eller personal)

Upprättande av schema och mål kring deltagande i huset

Enligt riktlinjerna får inga dokument upprättas med tvingande funktioner för medlemmar. Allt deltagande i klubbhuset är frivilligt och medlemmar kan välja att ha ett schema om detta upplevs som ett stöd för deltagandet i huset och som ett stöd i vardagen.

Scheman görs tillsammans med handledare i dialog.

Schema raderas så snart medlemmen inte är aktiv under en period längre än 18 månader.

Arbets- eller studieplaner/

kartläggning:

Styrkor, utmaningar, inplanerade

aktiviteter/mål kring studier, aktiviteter och arbete,

kontaktuppgifter till myndighetskontakter/

nätverk.

Kopplat till denna arbetsplan görs en intervju/kartläggning kring tidigare arbetslivserfarenheter , nuvarande

aktiviteter, ekonomi, behov av

anpassningar, nätverk m.m.

Alla Fontänhus skall enligt riktlinjer ha tydliga program för vägar ut i studier och arbete.

All information som individen lämnar, lämnas frivilligt efter en uttrycklig vilja att delta i projektet eller enheten som deltagare.

Alla dokument upprättas tillsammans med individen, sida vid sida och ingen uppdatering av arbetsplanen sker utan medlemmens närvaro.

Studie- eller arbetsplaner raderas när personen inte längre vill ha IPS-

stöd/vara med i projektet.

Viktig information från kartläggningen

inkorporeras i arbetsplanen och anteckningarna från kartläggningen raderas när arbetsplanen är upprättad, dock senast inom 18 månader.

CV och personligt brev

Används för att kunna stödja medlemmar i kontakten med

arbetsgivare. Sparas om individen önskar i personlig mapp i projekt Exa(k)t för att kunna skickas till arbetsgivare utifrån

överenskommelse.

Raderas när personen går ur projektet.

Inskrift i

kompetenslista inom ramen för projekt Exa(k)t samt CV och personligt brev:

Förnamn, körkort preferenser kring arbete, hur redo man är att börja jobba Om lönebidrag finns m.m

Kompetensförteckning för den som söker arbete och vill kunna matcha sin kompetens mot arbetsgivares behov.

Kompetenslistan fylls i under samtal med handledare. Att vara med i kompetenslistan är inget krav för deltagandet i projektet utan är helt frivilligt.

Om personen inte varit aktiv inom projektet på 6 månader raderas

informationen.

● Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

(4)

Alla personuppgifter förvaras lösenordsskyddat på Google drive som omfattas av samma säkerhetsåtgärder som är gällande för hela Google Suits och deras standardavtal: https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/

Endast handledare har tillgång till dessa personuppgifter.

De administratörer som har tillgång till att administrera våra konton inom Google Suits skriver under ett avtal rörande åtkomst och ges inte åtkomst till några personuppgifter. Ingen administratör har rättighet att ändra sina inloggnings-rättigheter. .

Ett ifyllt medlemsformulär sparas i papperskopia i föreningens medlemspärm. Denna pärm hålls inlåst med åtkomst enbart för handledare.

Introduktionsplaner med kontaktuppgifter hålls inlåsta.

Uppgiften/statistiken som tas upp via surfplattan lagras i sifferform men man kan enbart se vilken individ som har deltagit i verksamheten under ett dygn. Samtlig information är lösenordskyddad med åtkomst enbart för personer i huset som arbetar med statistiken.

Kompetenslistan inom Projekt Exa(k)t förvaras lösenordskyddat inom Microsoft One note.

https://enterprise.microsoft.com/sv-se/articles/digital-transformation/forbered-dig-infor-gdpr-med-microsoft- som-partner/

● Policy för intern hantering av personuppgifter

Alla handledare har en egen användare på en dator med sitt unika användarnamn och lösenord. Det är enbart från denna användare som handledaren får logga in på sin arbetsmail tillika Google drive.

Personuppgifter får enbart hanteras i utvalda mappar där vi via Google Suits förvarar personuppgifter.

Dokumentet innehållande personuppgifter får aldrig laddas ner eller delas med obehöriga.

Skärmsläckare används med intervall om 5 minuter.

Lösenord skall bytas var 6:e månad.

Lösenorden ska vara med 8 tecken, stora och små bokstäver, siffror eller specialtecken. Inga ord i lösenordet.

När mail eller drive finns som app på tjänstetelefon så ska lösenordet vara av hög säkerhetsnivå eller med fingeravtryck.

● De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Register insamlade av Lunds Fontänhus lämnas inte ut till någon extern part.

I samverkan med arbetsgivare och myndigheter kan handledare finnas med som stöd. Lunds Fontänhus kan vara ett bollplank för tredje part men lämnar inte ut information utan skriftligt medgivande eller otvetydigt muntligt medgivande. Vi står alltid på våra medlemmars sida i relation till yttre part så länge det inte rör sig om brottslig aktivitet.

Kompetenslistan i projekt Exa(k)t delas med behöriga kontakter på Arbetsförmedlingen samt med

projektmedarbetare på HR i Lund efter samtycke från individen. Vi kan även ta kontakt med andra arbetsgivare för medlems räkning, efter överenskommelse, detta som en del av IPS-stödet.

I vår samverkan med studieförbundet efterfrågas personnummer vid studiecirklar. Detta kan lämnas ut av individen frivilligt till studieförbundet för den som önskar delta i aktiviteter som är utformade som studiecirklar.

All statistik som rapporteras in till riksförbundet eller delges i rapporter, verksamhetsberättelser eller liknande är helt anonymiserad.

(5)

Informationen rörande vår personuppgifts-behandling kan komma att uppdateras efterhand som verksamheten utvecklas, håll dig ajour via detta dokument. Vi kommer alltid att behandla dina personuppgifter med respekt och skydd för din integritet. Senaste uppdatering av detta dokument gjordes 2018 - 06-24.

References

Related documents

Om du är eller har varit försäkrad hos oss kommer vi dock inte kunna ta bort dina uppgifter som ligger till grund för försäkringsavtalet förrän tidigast vid den tidpunkt då du

• För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar

• För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar

• För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar

• Om du lämnar in fordonet för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som representant för ett företag kan vi komma att behandla uppgifter om ditt namn, dina

De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med av kommunen anlitat personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt Herrljunga kommun

Personnummer och samordningsnummer får be- handlas inom ramen för idrottsrörelsen när sådan behandling är nödvändig på grund av vikten av en säker identifiering eller

• Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om

Namn, adress, telefonnummer, boendesituation, personnummer, relevant hälsodata (såsom hälso- /sjukdoms tillstånd, funktionsvariation, medicinering, samt i vissa fall

Syftet med behandlingen: Europeiska kommissionen samlar in och använder dina personuppgifter för att organisera eller bistå generaldirektoraten med urvalet av tillfälligt anställda

• Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera och kommunicera med en juridisk person som är blivande kund till oss, och som du är kontaktperson för eller företräder, i syfte

SVENSK POTATIS SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER Det är viktigt för oss och att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.. Personuppgifter är all information som

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till ICA, inklusive andra ICA-bolag,

Det är frivilligt att lämna ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, men om du inte lämnar ditt samtycke, kan du

Akelius behandlar de uppgifter som behövs för att ingå, fullfölja eller avsluta avtal så länge som krävs för ändamålet. Uppgifterna raderas eller

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra

SKB är en ekonomisk förening och för dig som är medlem kommer vi att spara dina personuppgifter så länge de är nödvändiga att behålla, exempelvis på grund av lagkrav,

Om du registrerar dig på vår webbplats för att få specifikt innehåll, nyhetsbrev eller för att delta i webbinarier, eller om du kontaktar oss via e-post eller på annat sätt,

Dina personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid utanför Tjänsten, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (till exempel enligt patientdatalagen).. Till exempel

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera dina synpunkter och att vi lätt kan återkoppla svar på dina synpunkter.. Lämnande av informationen är frivilligt men om du

De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med av kommunen anlitat personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt Herrljunga kommun

Omsorgsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).. Läs mer om hur Vellinge kommun hanterar