• No results found

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/00779

2020-05-14 Ert dnr:

S2020/04306/SF

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Arbetsmarknadssektionen

Mia Hemmestad Socialdepartementet

10333 Stockholm

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget

med anledning av covid-19

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser positivt på förslagen i den remitterande promemorian.

SKR bedömer dock att det föreslagna tilläggsbidraget även bör omfatta unga som har rätt till bostadsbidrag med stöd av 96 kap. 10-11 §§ socialförsäkringsbalken. Unga har ofta en svagare förankring till arbetsmarknaden och riskerar en försämrad ekonomisk situation till följd av den rådande pandemin covid-19.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

References

Related documents

De intervjuade respondenterna har haft en mycket stor förståelse för att företagen de arbetar på själva inte vet hur situationen bör hanteras optimalt, vilket lett till

Försäkringskassan önskar ett förtydligande om det är befintlig anslagspost (12 1:8 ap. 2) som ska användas för utgifter för tilläggsbidraget eller om det kommer att bli en

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Lovisa Bådagård. Anna

Vidare är det sannolikt så att hushåll avstår från att söka bostadsbidrag för kortare perioder, även om de har rätt till det, då de förväntar sig högre inkomster senare

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat utformningen av förslaget, men tar inte ställning till den politiska prioriteringen.. ISF tillstyrker utformningen

Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar ser positivt på att man använder bostadsbidraget för att nå ut till barnfamiljer med låg inkomst, men vi anser inte att 25 procent

Eftersom många familjer som tar emot bostadsbidrag också får ekonomiskt bistånd (26 procent av de ensam- stående och 42 procent av de sammanboende) och därmed inte torde få en

bostadsbidraget ska kunna utgöra ett effektivt medel för att mildra konsekvenserna av covid-19 för hushåll som drabbas av inkomstförlust måste information om bostadsbidraget nå