• No results found

Remissyttrande avseende betänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande avseende betänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige:"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

257, aid KAMMARKOLLEGIET

2019-06-24

YTTRANDE

Sid 1 (3) Dnr 3.1-3167-19

m.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande avseende betänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige:

Världens utmaning- världens möjlighet

Kammarkollegiet har tagit del av betänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning världens möjlighet. På övergripande nivå vill Kammarkollegiet framhålla vikten av att regeringens styrning till myndigheterna kring uppfyllandet av Agenda 2030-mälen utformas på ett sätt som möjliggör för myndigheterna att, inom ramen för sina olika och specifika uppdrag och

förutsättningar, verka för att målen nås.

Kammarkollegiet yttrar sig i övrigt endast rörande betänkandets förslag om hållbarhetskrav i upphandling och då kopplat till Kammarkollegiets uppdrag att ansvara för den statliga inköpssamordningen.

Hållbarhetskrav iupphandling

m.m.

Delegationen skriver i betänkandet att redan pågående initiativ inom hållbarhetsområdet inte har utvärderats.

Kammarkollegiet konstaterar att vi redan idag ställer hållbar hetskrav i våra

ramavtalsupphandlingar och utvecklar detta kontinuerligt. I det arbetet ingår också att tydliggöra för avropande myndigheter (inkl. kommuner och regioner) vilken typ av hållbarhetskrav som har ställts i ramavtalet och vilken typ av krav de har möjlighet att ställa i det enskilda avropet.

Box 2218, 103 15 Stockholm Birger Jarlsgatan 16, Stockholm

Fakturaadress:

Box 2068, 103 15 Stockholm

Telefon 08-700 08 00 Telefax 08-20 49 69

Organisationsnummer 202100-0829

(2)

257 i KAMMARKOLLEGIET

2019-06-24

YTTRANDE

Sid 2 (3) Dnr 3.1-3167-19

Upphandlingsmyndighetens roll

Kammarkollegiet använder, i största möjliga utsträckning,

Upp handlingsmyndighetens hällbarhetskriterier/-kravställning. Vi bejakar

delegationens slutsats att Upphandlingsmyndigheten fortsatt ska vara resurssatt för att kunna ta fram och löpande utveckla verktyg (ex. kriteriebiblioteket) och metoder för att underlätta för upphandlande myndigheter att ställa hållbarhetskrav i praktiken men också för att ensa den offentliga förvaltningens kravställning i relation till leverantörsmarknaden.

Kammarkollegiet (Statens inköpscentral) roll

Kammarkollegiet delar delegationens konstaterande att vi har en viktig roll genom vårt uppdrag rörande den statliga inköpssamordningen. Det uppdraget bygger på att vi tillgodoser kundbehoven och anpassar vår kravställning i ramavtalen efter det. En samordnad styrning från regeringen till myndigheterna kan göra dessa kundbehov än tydligare och ensade.

Leverantörsmarknaden

Regeringens styrning till myndigheterna kring att ställa hållbarhetskrav i upphandling bör ta i beaktande långsiktigheten i den omställning som kan krävas inom vissa leverantörsmarknader. Styrningen bör öppna för möjligheten att arbeta med och utveckla kravställningen successivt över tid för att säkerställa utvecklingen av en fungerande leverantörsmarknad som lever upp till och driver hällbarhetsfrägor i en sund konkurrens.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Gunnar Larsson. I den slutliga handläggningen av ärendet har chefsjurist Elisabeth Hammar deltagit.

Föredragande har varit avdelningschef Anna Clara Törnvall Wittgren.

Box 2218. 103 15 Stockholm Birger Jarlsgatan 16, Stockholm

Fakturaadress:

Box 2068, 103 15 Stockholm

Telefon 08-700 08 00 Telefax 08-20 49 69

Organisationsnummer 202100-0829

(3)

257 ah KAMMARKOLLEGIET

Sänd lista 1. Registrator 2. Juristfunktionen

2019-06-24 YTTRANDE

Sid 3 (3) Dnr 3.1-3167-19

Kopia

Gunilla.Blomquist@regeringskansliet.se

Box 2218, 103 15 Stockholm Birger Jarlsgatan 16, Stockholm

Fakturaadress:

Box 2068, 103 15 Stockholm

Telefon 08-700 08 00 Telefax 08-20 49 69

Organisationsnummer 202100-0829

References

Related documents

Riksantikvarieämbetet tillstyrker förslagen i kapitel 5-6 om ett riksdagsbundet mål för genomförandet av Agenda 2030, att arbetet redovisas samlat i en särskild bilaga

Skogsstyrelsen instämmer i att regeringen även bör ange för riksdagen hur regeringen arbetar för att Agenda 2030 och målet, om det antas, ska uppnås samt hur regeringen avser

Jordbruksverket ställer sig positivt till förslaget om att regeringen bör tillsätta en kommitté för att ta fram underlag i form av uppföljning, utvärdering och förslag.. Detta

Agenda 2030-delegationen har föreslagit att regeringen arrangerar ett nationellt Agenda 2030-forum inför att Sverige lämnar en fördjupad nationell rapportering om genomförandet

 Regeringen bör ställa frågan till näringslivet hur politiken kan bidra till att ge rätt förutsättningar för ett robust genomförande av agendan..  En strukturerad

För den globala fackföreningsrörelsen, som LO, TCO och Saco är del av, är Agenda 2030 ett viktigt verktyg för att säkerställa en hållbar global utveckling för människor och

Detta tillägg tydliggör att statens offentliga utredningar har ett ansvar för att ange vilka konsekvenser deras förslag har i förhållande til en miljömässigt, socialt och

Transportstyrelsen ser hellre att regeringen ger myndigheterna ansvar att verka för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i re- spektive myndighets