• No results found

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (2)

DATUM

2020-01-17

DIARIENR

FST 2019/616-1

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

R2B

Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Dnr Fi2019/04238/S1

Remissyttrande av promemorian Anpassning av

investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Förvaltningsrätten, som har fått rubricerad promemoria på remiss, har utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta följande synpunkter på de förslag som läggs fram.

Förvaltningsrätten anser att det finns en oklarhet beträffande definitionen av begreppet verksamheten i den förslagna nya 16 a §, andra stycket. Regeln i detta stycke har enligt PM s. 16 som syfte att den föreslagna nya

”sjuårsregeln” (i första stycket) inte ska kunna kringgås. För det fall ”..

företaget har förvärvat 25 procent eller mer av verksamheten från någon annan” kan avdrag bara medges om vissa villkor är uppfyllda. Det framgår visserligen av PM att det är förvärvarens verksamhet vid förvärvstillfället (och sannolikt efter förvärvet) som ska bedömas men vad som här avses med verksamheten framgår inte klart. Det kan rimligen antas att här åsyftas

tillgångarnas värde och/eller omsättningen, jfr definitionen av mindre företag i

4 § första stycket 2. I avsaknad av närmare definition, som här lämpligen kan

anges i eventuell proposition, finns risk att det uppkommer problem vid

rättstillämpningen. T.ex. torde tjänsteproducerande verksamhet kunna ha hög

omsättning men få tillgångar medan motsatsen kan gälla för handelsföretag

(2)

och tillverkande företag. Vidare kan man fråga sig hur en fastighet som ingår i och används i verksamheten ska värderas vid denna bedömning.

Förvaltningsrätten har i övrigt inga synpunkter på de förslag som läggs fram.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Michael Erliksson efter föredragning av specialistföredraganden Dag Eckerberg.

Michael Erliksson

Dag Eckerberg

References

Related documents

Yttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU- direktiv på avfallsområdet och över skrivelsen Rättsliga förut- sättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och

Detta yttrande har beslutats av tingsrätten i sammansättningen chefsrådmannen Nina Stubbe, rådmannen Philippe Benalal och tingsfiskalen Axel Zacharoff, föredragande.

Som nämns i promemorian har regeringen tidigare tagit ställning till frågan och då gjort bedömningen av att det inte fanns något behov av att utöka tillsynsmyn- dighetens

Förvaltningsrätten har, med hänsyn till de intressen domstolen har att beakta, ingenting att invända mot det remitterade förslaget.. Daniel Samuelson

Tingsrät- ten noterar dock att det eventuellt kan finnas ett problem utifrån den dömdes grundläggande mänskliga rättigheter om denne berövas rätt till överklagande

Yttrandet har beslutats av undertecknad.. Inger Söderholm

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

Trafikverket kommer löpande att övervaka halten klorerade alifater i Alnarpsån för att säkerställa att ämneshalten inte ökar på ett sätt som medför risk för skadlig