• No results found

Expedit ionst id: måndag-f redag 08.00-16. 30, Telefontid: måndag-fredag 08. 00-16. 30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Expedit ionst id: måndag-f redag 08.00-16. 30, Telefontid: måndag-fredag 08. 00-16. 30"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-05-13

DIARIENR

TNA 2020-285

Box 1104, 131 26 Nacka st rand • Be sök sa dr e ss : August endalsvägen 20 • T e le f on : 08-561 656 00 • F ax: 08-561 657 99 • nacka. t ingsrat t @dom.se • www. nackat ingsrat t . domst ol.se

Expedit ionst id: måndag-f redag 08.00-16. 30, Telefontid: måndag-fredag 08. 00-16. 30

R2 B

Magnus Hj ort , magnus. hj ort @dom.se, 08-561 656 70

Till Miljödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se diarienummer M2020/ 00571/ R

Promemor ian S ankt ion er för öv ert r äd els er a v fart y gs åt er v innings förordn inge n

Nacka tingsrätt (allmän avdelning samt mark- och miljödomstolen) har, utifrån de intressen som tingsrätten har att bevaka, inget att erinra mot förslagen i den remitterade promemorian.

Tingsrätten har noterat att förslagen kan få konsekvenser för domstolarna i form av viss måltillströmning. Utifrån det rimliga antagandet i konsekvensanalysen att tillströmningen blir mycket begränsad delar tingsrätten bedömningen att den bör kunna hanteras inom befintlig budgetram.

Magnus Hjort

Rådman

References

Related documents

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 0,3 mnkr. Det finns obudgeterade kostnader för datorsupport som beräknas uppgå till 1,5 mnkr 2013. Dessutom nyttjas RÖF

Monica Olsson, Dick Lindkvist och Christin Hübenette informeration från Länsfolkhälsorådet och länets folkhälsosamordnare/strategers studieresa till Östersund 13-14

Vård- och omsorgsnämnden delges om Beslutet från IVO gällande Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Långgatan i Gullspångs

Ärende 04: Aktuell information från kommunstyrelsen samt besvarande av frågor, kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson. Ärende 05: Aktuell information från individ-

Region Värmland, avdelningen för kulturutveckling ansöker om 70 000 kronor i bidrag för att genomföra Drömsommarjobbet, inriktningen slöjd i Arvika 14 juni-9 juli 2021..

Landstingsfullmäktige beslutade 2015-11-24 att uppdra till nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet att återkomma med ett reviderat förslag till kulturplan

Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till ändrade riktlinjer kring kompetensutveckling i Skara kommun med följande ändring:.. Under rubriken Fritidsstudier ändras sista punkten