Remiss av promemorian Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-06-17 Ju2020/02095/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12) Remissinstanser 1 Brottsförebyggande rådet 2 Com Hem AB 3 Datainspektionen 4 Ekobrottsmyndigheten

5 Föreningen grävande journalister 6 Företagarna

7 Försvarets radioansalt 8 Försvarsmakten

9 Förvaltningsrätten i Stockholm

10 Göteborgs universitet (Juridiska institutionen) 11 Hi3G Access AB 12 IT&Telekomföretagen 13 Journalistförbundet 14 Justitiekanslern 15 Kammarrätten i Stockholm 16 Kustbevakningen 17 Lycamobile Sweden AB 18 Pensionärernas riksorganisation 19 Polismyndigheten

(2)

2 (3)

20 Post- och telestyrelsen 21 Regelrådet

22 Riksdagens ombudsmän (JO)

23 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) 24 Småföretagarnas Riksförbud

25 Sveriges advokatsamfund 26 Sveriges Radio AB

27 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 28 Säkerhetspolisen 29 Tele2 Sverige AB 30 Telenor Sverige AB 31 Telia Sverige AB 32 Tullverket 33 TU – Medier i Sverige

34 Umeå universitet (Juridiska institutionen) 35 Unizon

36 Åklagarmyndigheten 37 Wifog Sverige AB

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den

19 oktober 2020.

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

ju.a@regerings-kansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/02095/Å och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria.

(3)

3 (3)

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redo-visa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa exemplar av promemorian. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Linda Billung Ämnesråd

Kopia till

Figure

Updating...

References

Related subjects :