• No results found

Våld och hot på biblioteken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Våld och hot på biblioteken"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Christin Menander <christin.menander@malmo.se>

Till: Kulturförvaltningen Postlista Kulturkansliet <registrera.kf.kansli@malmo.se>

Stadskontoret Postlista <registrera.stk@malmo.se>

CC: Sofia Blixtberg <sofia.blixtberg@malmo.se>

Ärende: Granskning av våld och hot på biblioteken, SR-2019-89 Datum: 2019-12-20 11:06:09

Våld och hot på biblioteken

SR-2019-89

Revisorskollegiet beslutade 2019-12-18 att skicka missiv och rapport till kulturnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom.

Handläggande tjänsteman på revisionskontoret är Sofia Blixtberg.

Hälsningar

Christin Menander Malmö stad Stadsrevision August Palms plats 1 205 80 Malmö

Tel 040-341955 eller 0709-341955 christin.menander@malmo.se

References

Related documents

Om det inte finns kunskap om eller förståelse för patienters upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom, kan det leda till att de inte får det stöd de behöver i

Revisionen gör uppföljningar av tidigare granskningar med syftet att följa upp hanteringen av revisorernas rekommendationer och om förslag till åtgärder från granskade

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2018- 11-20, § 156, förslag till handlingsprogram till Elmen AB för yttrande. Elmen AB godkände 2019-09-02 mallen

Förvaltningsrätten har förelagt Stockholms läns landsting att yttra sig över laglig- hetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetme- del

Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2019-10-21 och beslutade att översända förstudien till miljönämnden och kommunstyrelsen

Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att det finns dokumenterade rutiner avseende våld och hot som är ändamålsenliga, väl kända samt aktuella på samtliga

Ledningen på biblioteken i Malmö kommer från och med 2020 att upprätta en rutin för att se till att cheferna kontrollerar att åtgärderna genomförs enligt risk-

Revisorskollegiet beslutade 2019-10-21 att skicka missiv och rapport till grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt tekniska nämnden för yttrande senast

• Att åtgärder vidtas för att skapa förutsättningar för ett systematiskt erfarenhetsutbyte kopplat till rekrytering och , i förekommande fall, avveckling av chefspersoner?.

• Revidera och uppdatera styrande dokument gällande ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen och internt inom kommunen, för att säkerställa att enskilda får

Revisorskollegiet beslutade 2019-11-27 att skicka missiv och rapport till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande senast 2020-02-03. Bifogar mall för gymnasie-

Revisorskollegiet beslutade 2018-12-12 att skicka missiv och rapport till kommunstyrelsen för yttrande senast 2019-02-28. Handläggande tjänsteperson på revisionskontoret är

Den övergripande bedömningen var att kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden inte säkerställer att det finns

Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att det finns dokumenterade rutiner avseende våld och hot som är ändamålsenliga, väl kända samt aktuella på samtliga

uppdragsverksamhet, som ska presenteras styrelsen under hösten för att bedöma om verksamheten ska fortsätta trots underskott. En fördjupad prognos tas fram vid

Kommunstyrelsen beslutade även att skicka uppföljningen till kommunfullmäktige för

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet

Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera?. utvecklingen av småföretag

Dessa resultat gör det angeläget för AFA Försäkring att gå vidare och söka en fördjupad förståelse och kunskap om orsakerna till hot och våld inom kommuner och landsting..

Kommunstyrelsen har för yttrande till idrotts- och föreningsnämnden med flera översänt motion av Maria Rydén (M), Martin Wannholt (M) och Hampus Magnusson (M) om att

Ställd inför Kennedys beslutsam- het föredrog dock Chrusjtjov att ge vika, men knappast i första rummet på grund av ovedersäglig- heten i den amerikanska

Motionärerna föreslår att bentäthetsmätningar ska genomföras i primärvårdens regi som en förebyggande rutinkontroll och menar att detta test idag har begränsad tillgänglighet

För att skapa en helhetsbild och samsyn över patientsäkerhetsområdet samt en gemensam struktur och systematik för patientsäkerhetsarbetet har en patientsäkerhetspolicy tagits