• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

LC

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971 104 51 Stockholm

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 13 november 2012

Mål nr 12-067

Klagande

Nihon Nohyaku Co., Ltd

2-5, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan Ombud: Awapatent AB

Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket DANITRON

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 februari 2012 angående varumärkesansökan nr 11-02182, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

(2)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 12-067 2 (3)

YRKANDEN M.M.

Nihon Nohyaku Co., Ltd har vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varu- märket DANITRON inte är förväxlingsbart med det motanförda äldre varumärket DANITOL.

Till utveckling av talan har Nihon Nohyaku, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. De motstående märkena DANITRON och DANITOL har inledningen DANI- gemensamt medan den andra hälften av märkena skiljer sig åt avsevärt, -TRON respektive -TOL. Vid relativt korta ordmärken, som de nu aktuella, är utgångspunkten att märkenas slut är lika betydelsefulla som deras början vid likhetsbedömningen. I detta fall bör därtill ordens slut tillmätas större betydelse än ordens bör- jan. Vid normalt svenskt språkbruk kommer betoningen av ordmärkena att ligga på ordsluten vilket talar för att mottagarna av ordmärkena kommer att notera slutet särskilt. Därtill kommer att suffixet -TRON i märket DANITRON har en betydelse på svenska språket nämligen ”sym- bol för en furstes maktställning”. PRV har vidare inte beaktat att de ak- tuella varornas karaktär medför att uppmärksamhetsgraden hos köparna är avsevärt högre än normalt. Båda märkena avser medel för insektsbe- kämpning. Insektsmedel kan, om de är av dålig kvalitet eller används felaktigt, förstöra eller försämra de grödor de används på samt påverka miljön i närområdet.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta varumärket DANITRON är förväxlingsbart likt det motanförda varumärket DANITOL.

Överklagandet kan därför inte bifallas.

(3)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 12-067 3 (3)

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Caroline Lundgren. Enhälligt.

References

Related documents

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket COMPLEXX inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskaps- varumärket COMPLEX.. Bolaget har

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varumärket inte är förväxlingsbart med någon av de motanförda firmorna5. Bolaget har till utveckling av

Bolaget har till grund för sin talan, som det får förstås, hållit fast vid att det sökta märket inte är förväxlingsbart med de av PRV motanförda kännetecknen

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket inte är förväxlingsbart med någon av de i PRV fem motanförda enskilda firmorna innehållande

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket DecNOx inte är förväxlingsbart med de motanförda varumärkena DeNOx (nr 263706 och 262229)

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta märket J BOX inte är förväxlingsbart med det motanförda varumärket 354779 J:BOX i figur.. JC har till

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varu- märket Fisherman SEAFOOD i figur inte är förväxlingsbart med det motanförda internationellt

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket Stockhom MediaWeek i figur inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket