• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

LC

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971 104 51 Stockholm

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 juni 2010

Mål nr 08-262

Klagande

JC Aktiebolag, 556468-8991

Ombud: Anna-Lena Mannio, von lode advokat ab Box 47229, 100 74 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket J BOX

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 september 2008 angående v.ans. nr 05-08305, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

(2)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 08-262 2 (3)

YRKANDEN M.M.

JC Aktiebolag har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta märket J BOX inte är förväxlingsbart med det motanförda varumärket 354779 J:BOX i figur.

JC har till utveckling av talan åberopat bl.a. följande som anförts i PRV, men som inte antecknats i verkets beslut. Det föreligger inte någon fak- tisk likhet mellan kläder och väskor. J åtskilt av ett kolon följt av det för väskor beskrivande ordet BOX torde besitta synnerligen låg särskilj- ningsförmåga när det gäller det motanförda märket. Vid en helhetsbe- dömning och med beaktande av att märkena inte avser samma slags va- ror måste märkena anses skilja sig tillräckligt åt.

Det i PRV ingivna medgivandet till registeringen bör beaktas. Den i PRV anteckande innehavaren av det motanförda märket J:BOX i figur, H. Jönsson i Avesta AB överlät varumärket i samband med överlåtelse av hela verksamheten till NEFABkoncernen och dåvarande VD:n på det förvärvande företaget, Frank Hall, undertecknade medgivandet. Den nuvarande VD:n har bekräftat det historiska händelseförloppet. Även i avsaknad av skriftlig dokumentation som styrker överlåtelsen bör rät- ten godta de redovisade uppgifterna.

Bolaget har givit in viss utredning i målet.

DOMSKÄL

Ett medgivande till en registrering ska vara underskrivet av den regi- strerade innehavaren av det motanförda varumärket eller, om varu- märket senare överlåtits, av den nye innehavaren och med överlåtelse- handlingen bifogad. Då JC inte heller i Patentbesvärsrätten kommit in med erforderliga handlingar kan ingivet medgivandet inte beaktas.

Såsom PRV anfört föreligger det varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening mellan bl.a. de kläder som det sökta märket J BOX avser i klass

(3)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 08-262 3 (3)

25 och de väskor som det motanförda märket J:BOX i figur omfattar i klass 18.

Med hänsyn till föreliggande märkeslikhet är de motstående märkena förväxlingsbara. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordfö- rande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.

References

Related documents

Bolaget har som grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SHENZHEN TFC i figur inte är förväxlingsbart med det i PRV motanförda märket TFC SWEDEN i figur

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket BAUHAUS i figur inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket Bauhaus Dessau (reg.. Till

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att CURAMI inte är förväxlingsbart med det motanförda varumärket KUROMI i figur.. Bolaget har till utveckling av sin

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket COMPLEXX inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskaps- varumärket COMPLEX.. Bolaget har

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varumärket inte är förväxlingsbart med någon av de motanförda firmorna5. Bolaget har till utveckling av

Bolaget har till grund för sin talan, som det får förstås, hållit fast vid att det sökta märket inte är förväxlingsbart med de av PRV motanförda kännetecknen

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varu- märket Fisherman SEAFOOD i figur inte är förväxlingsbart med det motanförda internationellt

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket Stockhom MediaWeek i figur inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket