• No results found

Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betal- tjänster

dels att 8 kap. 7 och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 20 a §, och närmast före 4 kap. 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Ytterligare bestämmelser om informationskrav i vissa fall

20 a § Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänst- leverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en uttagsautomat eller på försäljningsstället finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gräns- överskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001.

8 kap.

7 §2 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för över- vakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl- ningar och underrättelser enligt denna lag.

27 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finans- inspektionen enligt 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna (Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

2 Senaste lydelse 2014:493.

3 Senaste lydelse 2018:175.

SFS 2020:183

Publicerad den 3 april 2020

References

Related documents

4 § Om ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut inte uppfyller sina skyldigheter enligt 1 §, ska Post- och telestyrelsen överlämna ärendet

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betal- ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, ett försäkringsföretag,

4 § 3 Ytterligare bestämmelser om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan finns i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365

[r]

14 § 2 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyl- diga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en

2 § 2 Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för

26 § 2 Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.. Andra beslut av

5 § En betaltjänstleverantör ska i rimlig tid innan den ingår ett avtal om betalkonto ge konsumenten en förteckning över de mest representativa tjänsterna som är