• No results found

150 miljoner hos ursprungsfolken – redan drabbade

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "150 miljoner hos ursprungsfolken – redan drabbade"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

18 F J Ä R D E V Ä R L D E N • 1 / 2 0 1 0

> NOTISER

Mer än 150 miljoner ursprungsfolkstillhö- riga i Arktis, Subarktis, Stilla havet, Öst- afrika, Indien, Indonesien och i flera länder i Sydamerika lider redan av följderna av klimatförändringarna.

Sällskapet för hotade folk (Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV) meddelade  i samband med klimatkon- ferensen i Köpenhamn:

”Ursprungsfolkens varningar har klingat ohörda i åratal. Och de har svårt att kräva sina egna rättighe- ter. Ursprungsfolk i Arktis och Subarktis får minskad kontroll över sina landområden – eftersom gruvdrif- ten är så lönsam. Energibolag i samarbete med reger- ingarna kräver att ursprungsfolken ska sälja eller leasa ut sina områden – vilket många gör. Men många väg- rar också sälja den mark som ärvts från generation till generation.”

150 miljoner hos ursprungsfolken – redan drabbade

Situationen leder till interna konflikter. Kultur och identitet – den gemensamma andan – hos ursprungs- folken skadas, vilket förstör grunden för samhällena. 

REDD, FN-programmet som ska minska utsläp- pen av växthusgaser, avvisas av vissa ursprungsfolk, andra vill reformera det.  Debatten handlar om hur ursprungsfolkens intressen ska kunna  tillgodoses i programmet. 

 

Fakta, text på engelska:

http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=2115http://www.gfbv.de/

pressemit.php?id=2115

Ulrich Delius, Asien-ansvarig inom Sällskapet för hotade folk, kan svara på frågor, på: asien@gfbv.de

Beställ också förra numret av tidningen Fjärde Världen, 4/2009, som har tema ”Klimaträttvisa”, där frågan behandlas utförligt. Ring 08-84 49 15 eller mejla post@f4world.org

Ur tidskriften Fjärde Världen 1/2010

References

Related documents

I studien av Caelli, Downic och Letendre (2002) där de undersökt 14 föräldrapars upplevelse av eftervård efter en förlust av ett framtida barn fann de att föräldrar rapporterar

Carlos Aznarez, redaktör för Resumen Latinamericano, talade om den komplicerade etapp Latinamerika genomlever, och särskilt om kampen i Argentina för Santiago Maldonado,

Gesellschaft für bedrohte Völker anklagade Bombardier Transportation company med huvudkontor i Berlin för att bidra till förstörande av nomaders landområden genom att tillverka

– I denna kontext består den vikti- gaste kampen för ursprungfolken i att försvara våra territorier genom att kämpa för: försvaret av ILO 169 som innebär att ursprungsfolk

Det vi kan göra är att sprida information om ursprungsfolkens situation och stödja kampanjen, samt att kräva av den co- lombianska regeringen att folkens sä- kerhet garanteras,

Vi vänder oss till staterna att följa sina krav och åtaganden om mänskliga rättigheter som de genom undertecknande legalt internationellt bundit sig till,

Gesellschaft für bedrohte Völker anklagade Bombardier Transportation company med huvudkontor i Berlin för att bidra till förstörande av nomaders landområden genom att tillverka

Sällskapet för hotade folk (GfbV) i Tyskland beklagade i slutet av maj att Tysklands förbundskansler Angela Merkel och flera tyska ministrar be- sökte Indien – utan

Patricia Lorenzoni, idéhistoriker vid Göteborgs universitet, har i ett svar till Lena Andersson i Aftonbla- det 27/4 påpekat att företrädare för norska samer med rätta

Utredningen konstaterar att nästan var femte cyklist i ett cykelfält som passerar en buss i anslutning till en busshållplats är inblandad i en interaktion där samspelet mellan

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköping Universitet S-601 74 Norrköping, Sverige Norrköping 2012 Simulerad verklighet i gymnasieskolans fysik En designstudie om

Vår definition av barn i gråzon innefattar de barn som väcker funderingar hos personalen i förskolan och av dem anses vara i behov av stöd för att utvecklas på

Vi ser även positivt på att utredaren föreslår lika regler och lika behandling för färskvaror och andra dagligvaror.. Det bör understrykas att direktivet är ett

I vår undersökning framkom det att förskollärarna mestadels talar om böckernas bilder och bekräftar det barnen ser. 32) menar att genom att samtala om bilderbokens bilder får

Budgetfördelningar över fem miljoner 2017-02-10 Ärendenr 2017/00333 i samband med bokslut 2016 Dokumentnr 2017/00333-1 Landstingsdirektörens stab..

För att täcka förvaltningarnas ökade kostnader för utbildningarna behöver budget omfördelas enligt nedanstående tabell. Förvaltning

Budgetomfördelning avseende bemanningslösning för akut omhändertagande Vid sitt sammanträde den 29 augusti 2016 beslöt landstingsstyrelsen att godkänna föreslagen

Personliga intervjuer med personal, på ett blandat särskilt boende och på en demensavdelning, har skett för att kunna beskriva deras upplevelser, tolkningar och möten när det gäller

The information from ERICSSON and common sense have been used to set the points, on a scale from 1-5 (1= not necessary, 2=not important, 3=im- portant, 4=quite important and

I en av intervjuerna så menar personen att det till slut är en persons fallenhet, erfarenhet samt personen som skall föras in sinnesstämning som är avgörande för huruvida en

Läkemedel som hämmar metabolismen av lidokain (t ex cimetidin och betablockerare) kan orsaka potentiellt toxiska plasmakoncentrationer när lidokain ges upprepat i höga doser över en

Maximalt bör 3 mg/kg kroppsvikt (0,6 ml/kg) lidokainhydroklorid (monohydrat) användas per dygn (12 ml munhålelösning motsvarande 60 mg lidokainhydroklorid (monohydrat) för ett barn

hyperboreiska folk, för hvilka en »solkult» ej är främmande, såsom samojeder, lamuter, tsjuktsjer, tunguser o.. Hvad de sistnämnda, tunguserna, beträffar är jag i tillfälle