• No results found

Remiss - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Vår beteckning Sid

2020-06-16 2020/019399 1 (2)

Ert datum Er beteckning

2020-03-23 S2020/00202/SOF

Socialdepartementet

Enheten för människa och omgivning

Erik Gunnarsson, 010-730 93 48 arbetsmiljoverket@av.se

Christina Jonsson, 010-730 9489

Postadress: 112 79 Stockholm

Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se Organisationsnummer: 202100-2148

Remiss - Översyn av yrket personlig assistent (SOU

2020:01)

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket tillstyrker förslagen i betänkandet och har några kommentarer och synpunkter.

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden

Översynen av yrket personlig assistans indikerar att det är alltför vanligt att arbetsmiljön inte lever upp till kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Arbetsmiljöverket tillstyrker förslagen i betänkandet och förespråkar att de så snart som möjligt genomförs och utvärderas. För att komma tillrätta med brister i arbetsmiljön och uppnå goda arbetsförhållanden för personliga assistenter kan det inte uteslutas att fler åtgärder också kan behövas, utöver de som föreslås. Arbetsmiljöverket ser positivt på förslaget att i samverkan med Socialstyrelsen ta fram utbildnings- och kunskapsmaterial, så som det beskrivs under avsnitt 8.4.1. Vår erfarenhet är att assistansanvändare och arbetsgivare ofta tror att den assistansberättigades önskemål och behov går före de personliga assistenternas arbetsmiljö. De känner inte alltid till att arbetsgivarens skyldighet är att ta hänsyn till bådas intressen utifrån aktuella lagstiftningar och ibland måste arbetsmiljölagen ges företräde. Arbetsmiljöverket ser att information om detta tillsammans med annat av betydelse för personliga assistenters

arbetsmiljövillkor kan ingå i det utbildnings- och kunskapsmaterial som tas fram. Även alla assistansanvändare behöver få den typen av information. Det hade varit bra om utredningen gjort en uppskattning av kostnader för Arbetsmiljöverket, som omfattar att bistå med att ta fram utbildnings- och kunskapsmaterialet (avsnitt 9.4.1).

(2)

Datum Vår beteckning Sid

2020-06-16 2020/019399 2 (2)

De som deltagit

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. Föredragande har varit enhetschef Christina Jonsson.

Erna Zelmin-Ekenhem

Christina Jonsson Kopia skickad till: Arbetsmarknadsdepartementet

References

Related documents

Jönköpings kommun delar utredningens syn på att det finns ett behov av kunskapsstöd som ger personliga assistenter vägledning i hur de ska arbeta, särskilt kopplat till

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommuns synpunkter Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom betänkandets förslag om kollektivavtalsliknande villkor och betänkandes

SKR är positiv till att egenvårdsfrågan lyfts upp för granskning, men anser att denna granskning bör avvakta utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid

Om avancerad hälso- och sjukvård bedöms som egenvård eller delegeras av hälso- och sjukvården till personliga assistenter som ofta inte har någon formell kunskap, kan det leda

Det gäller förslaget om att införa krav på kollektivavtalsliknande förhållanden för att få anordna personlig assistans och förslaget om att de privata arbetsgivarna ska ta

Det bör också vara möjligt för anordnare att söka extra ersättning om en assistansanvändare är mycket infektionskänslig och därför inte kan ha personliga assistenter

Med utredningens förslag skulle kravet på kollektivavtalsliknande villkor för assi- stansanordnare göra det svårare för oseriösa utförare att anordna personlig assistans,

- Storsthlm delar utredningens uppfattning om att förändringen som gäller förslaget om att privata assistansanordnare ska ansvara för assistenters sjuklönekostnader är