• No results found

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

Box 170, 851 03 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 • Telefon: 060-18 68 00 • hovratten.nedrenorrland@dom.se www.domstol.se/hovratten-for-nedre-norrland Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00 Datum 2020-11-16 Diarienummer 2020/0231 Dömande avdelning

Per-Anders Svensson, per-anders.svensson@dom.se

Justitiedepartementet Straffrättsenheten (Ju 2020/02657/L5)

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Slopad

straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig

brottslighet

Hovrätten har tidigare yttrat sig över betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). Hovrätten vidhåller de synpunkter som läm-nades i det yttrandet. Den argumentation om en annan ordning som förs i utkastet till lagrådsremiss ger inte hovrätten anledning att ändra upp-fattning.

I sak ansluter sig hovrätten till de synpunkter som har lämnats av Svea hovrätt i yttrande den 9 november 2020. Svea hovrätt har tagit upp bl.a. att det saknas en analys av hur förslagen påverkar reglerna i 29 kap. 7 § brotts-balken och 34 kap. brottsbrotts-balken. Hovrätten instämmer i dessa synpunkter. I anslutning till det vill hovrätten också påpeka att det inte heller finns någon analys om hur förslagen påverkar möjligheterna att döma till s.k. 28:3-fängelse för personer i åldersgruppen 18 – 20 år. Den påföljdskombinationen inrättades särskilt för att undvika långa fängelsestraff för ungdomar i ålders-gruppen. Tanken var alltså att dessa ungdomar skulle särbehandlas i påföljdshänseende. Även om påföljdskombinationen numera kan tillämpas även för äldre personer är den i första hand avsedd för unga. I motsats till syftet med reglerna i 28 kap. 3 § brottsbalken syftar förslagen i utkastet till att dessa ungdomar inte ska särbehandlas. I den fortsatta beredningen bör det därför analyseras om och i så fall hur förslagen påverkar bestämmelsen.

I utkastet anges att förslagen inte kan antas leda till mer än marginella kostnadskonsekvenser för bl.a. domstolarna. I utkastet förs över huvud taget inte någon argumentation kring den slutsatsen. Det går inte att bortse från att risken för längre straff leder till längre förhandlingar med exempelvis fler invändningar än idag. Strängare påföljder leder också högst sannolikt till att fler tilltalade kommer att överklaga och antal mål i hovrätten kommer där-med att öka. Hovrätten menar därför att konsekvenserna för domstolarna har underskattats i utkastet.

Lagstiftningstekniken innebär att undantag görs för brott som har ett minimistraff om minst ett år i straffskalan. En naturlig konsekvens av den tekniken är att en tilltalads ungdom ska beaktas i alla andra fall. Detta

(2)

2 (2)

kommer att medföra att exempelvis bötesstraff som enligt praxis idag inte reduceras för denna kategori ungdomar kommer att reduceras med hänsyn till ungdom i framtiden. Om något annat önskas bör ett undantag införas även för dessa fall.

Enligt hovrätten är uttrycket ”lägst ett år eller mer” språkligt mindre lämp-ligt. Tanken är att uttrycket ”mer” syftar på ett högre straffminimum än ett år. Ett alternativt förslag är …”om det inte är föreskrivet ett lägre fängelse-straff än ett år för brottet” …

I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättspresidenten Erik Brattgård och hovrättsrådet Per-Anders Svensson.

References

Related documents

Till skillnad från vad som anförs i utkastet anser tingsrätten att det ovan nämnda inte utgör skäl för förändring eftersom det redan i dag finns situationer

Regeringen har vidare valt att inte gå vidare med förslaget i SOU 2018:85 om att avskaffa bestämmelsen i 28 § andra meningen LUL om att rätten inte, om det inte finns särskilda

handläggningen har tf avdelningschefen Anna Sundberg, avdelningschefen Peder Carlsson samt chefsjuristen Linda Almqvist deltagit.. Juristen Katarina Lagerstedt

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor Anders Gustafsson i närvaro av universitetsdirektör Katarina Bjelke efter föredragning av Helena Scarabin. Närvarande

MUCF ser positivt på lagrådsremissens utkast som anger att ungdomsreduktionen vid straffmätningen endast ska slopas för dem som har fyllt 18 år och som har förberett, stämplat

I utkastet klargörs att det förhållandet att ungdomsreduktionen för unga myndiga lagöverträdare föreslås slopad för vissa allvarliga brott inte ska påverka.. tillämpningen av

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott

Utifrån den allvarsamma ökningen som gör sig gällande under de senaste 10 åren av kraftiga brott bland unga lagöverskridare anser Skurups kommun att man måste vidta