• No results found

Yttrande -Remiss från Socialdepartementet -Håll-bar socialtjänst -En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Yttrande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande -Remiss från Socialdepartementet -Håll-bar socialtjänst -En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Yttrande"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Sid 1 (3)

Yttrande

Dnr 20KS412-18 Kommunstyrelsen 2021-01-20

Yttrande - Remiss från Socialdepartementet -

Håll-bar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU

2020:47)

Ert diarienummer: S2020/06592

Beskrivning av ärendet

Gävle kommun är remissinstans för betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag SOU 2020:47.

Yttrandet är en sammanställning av de yttranden som Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Utbild-ningsnämnden antagit.

Yttrande

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av social-tjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyg-gande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Utredningens ambition har varit att lagen i större utsträckning ska återfå karaktären av ram-lag och med utrymme för en större helhetssyn på individen och på individers individuella behov och förutsättningar. Utredningen har inte fått lägga förslag som är kostnadsdrivande.

De större förslag som utredningen presenterar handlar om en förebyggande och tillgänglig socialtjänst, om övergripande planering och planering av ser, en kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insat-ser utan föregående behovsprövning. Gävle kommun ställer sig positiv till vad utredningen föreslagit, men inkommer med följande synpunkter:

Generellt

Gävle kommun ställer sig positiv till att det i förslaget föreslås att socialtjäns-ten ska främja jämställda och jämlika levnadsvillkor, det går i linje med Gävle kommuns arbete med social hållbarhet.

Gävle kommun framhåller utredningens förslag att helhetsperspektivet ska ge-nomsyra socialtjänstens arbete. Dock saknas ett särskilt förtydligande om att

Gävle kommun Kommunledningskontoret 801 84 Gävle Besök Stadshuset, Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

(2)

Sid 2 (3)

säkerställa barn och ungdomars skolgång i samband med insatser från social-tjänsten och att tydligt lyfta förskolan och skolans kraft som friskfaktor. Gävle kommun ser positivt på att övergå till en enhetlig begreppsanvändning, där begreppet insatser används genomgående i lagtexten.

7.3 Ett förebyggande perspektiv

Gävle kommun ser positivt på att utredningen lyfter en mer förebyggande in-riktning inom socialtjänsten. Tidiga och förebyggande insatser kan bidra till att mer ingripande insatser skjuts fram eller i bästa fall förhindras. Både förskola och skola bör nämnas som samverkanspartners i lagtexten i det förebyggande arbetet. Det bedöms även av vikt att tydliggöra via lagstiftningen att samver-kan mellan socialtjänst och förskola/ skolan ska ske. Detta bör även förtydligas i skollagen.

8. Lagens inriktning på vissa grupper

Gävle kommun är positiv till en ökad helhetssyn med minskad målgruppsin-riktning.

9. Samhällsplanering

Det är positivt att utredningen vill lyfta betydelsen av socialtjänstens medver-kan i bostadsförsörjningsprogram samt att socialtjänstens roll tydliggörs i plan – och bygglagen. Gävle kommun instämmer i utredningens bild av att genom att beakta och ta hänsyn till sociala aspekter och den sociala miljön i samhälls-planeringen, kan planeringen i större utsträckning bidra till att främja männi-skors jämlikhet och levnadsvillkor.

10. Planering av insatser

Gävle kommun ställer sig positiv till utredningens förtydligande om kommu-ners skyldighet att planera sina insatser och särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser. Gävle kommun delar också utredningens konstate-rande om att god samverkan med andra samhällsaktörer och möjlig framför-hållning ger kommunen bättre förutsättningar att anpassa verksamheter efter ändrade sociala förhållanden. Dock påverkar socialtjänstens begränsade resur-ser möjligheten till att utveckla systematik och struktur i planering av insatresur-ser. Att säkerställa och utveckla planeringsmodeller för både kommun och reg-ionen kommer vara kostnadsdrivande för den enskilda kommunen 11.12.15 Kvalitet inom socialtjänsten, uppföljning och nationell statistik Utredningens förslag om att införa krav på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet väl-komnas. Det kan hjälpa socialtjänsten att säkerställa en evidensnivå inom den egna verksamheten. En effektiv kunskapsstyrning är avgörande för att uppnå intentionerna i utredningen och frågan om kunskapsstyrning bör utredas vi-dare. Vidare måste kopplingen mellan forskning och praktik förstärkas. Gävle kommun stödjer utredningens förslag om att socialtjänsten stöds i att utveckla systematisk uppföljning samt utökning av den nationella statistiken från soci-altjänstdataregister.

(3)

Sid 3 (3)

14. En kunskapsbaserad socialtjänst

De utökade och kunskapshöjande åtgärder utredningen föreslår bedöms som positiva och utökade möjligheter att hantera statistik med systematiska upp-följningar kan medföra utveckling av arbetssätt och evidensbaserad metodik som vilar på vetenskaplig grund.

17. Insatser utan behovsprövning

Gävle kommun ser positivt på utredningens förslag att öppna upp möjligheter att arbeta mer flexibelt och förebyggande genom tidiga och lättillgängliga in-satser. Dock bör det ses som ett komplement till socialtjänstens myndighetsut-övning. Gävle kommun vill lyfta risken att det blir kostnadsdrivande då mål-gruppen som blir föremål för socialtjänstens insatser kan breddas och utökas. Forskningen har hittills inte visat att antalet utredning minskat och behov av forskning kvarstår kring effekterna av införandet av insatser utan behovspröv-ning. Det finns även en risk att enskilda kommuners ekonomiska förutsätt-ningar kan leda till ett ojämlikt förebyggande arbete över landet. Utredningens förslag om dokumentationskrav i insatser utan behovsprövning riskerar att ge fortsatt tidskrävande byråkrati som riskerar att försvåra det direkta arbetet med klienter. Det kommer vara nödvändigt med dokumentation i insatser utan behovsprövning som ges till barn. Här vill Gävle kommun lyfta behovet av att barn under 15 år, utifrån vissa förhållanden, ges rätt till insatser utan vård-nadshavares medverkan.

19. Förtydligat barnrättsperspektiv

Gävle kommun instämmer i utredningens förslag om ett förtydligande av barn-rättsperspektivet med utökade möjligheter i uppföljning av insatser samt att den som lämnar information till barn också ska, så långt det är möjligt, för-säkra sig om att barnet förstått informationen.

Utredningens förslag att socialtjänsten ska kunna höra ett barn utan vårdnads-havarens samtyckte torde kunna medföra en ökad möjlighet för socialttjänsten att skydda och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa. Gävle kom-mun är positiv till förslaget i utredningen om att vidare utreda oberoende barnombud, om utredningen fördröjs torde detta kunna provas i mindre skala i vissa verksamheter.

20. Äldreomsorgens reglering

Att utredningen inte omfattar en utveckling av särskild äldreomsorgslag är na-turligt och i linje med intentionen att tydliggöra socialtjänstlagen som ramlag, oavsett grupptillhörighet.

Stimulansmedel för omställningsarbetet

Gävle kommun instämmer i utredningens analys att kommunerna kommer vara i behov av stimulansmedel i omställningen till en hållbar socialtjänst.

Åsa Wiklund Lång (S)

(4)

1(2) Datum 2021-01-21 Diarienummer: 20KS412 Dnr 20KS412-19 Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Remissyttrande Hållbar

socialtjänst - En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta yttrande 20KS412-18 som sitt eget samt att inge det till

Socialdepartementet.

Ärendet i korthet

Gävle kommun är remissinstans för betänkandet Hållbar socialtjänst

-En ny socialtjänstlag SOU 2020:47.

Yttrandet är en sammanställning av de yttranden som Arbetsmarknads

och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och

Utbildningsnämnden antagit.

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare

att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och

vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma

en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och

som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och

rättigheter. Utredningens ambition har varit att lagen i större

utsträckning ska återfå karaktären av ramlag och med utrymme för en

större helhetssyn på individen och på individers individuella behov och

förutsättningar. Utredningen har inte fått lägga förslag som är

kostnadsdrivande.

Beslutsunderlag

20ks412-9 Protokollsutdrag Socialnämnden

20ks412-10 Tjänsteskrivelse Socialnämnden

20ks412-11 Protokollsutdrag Arbetsmarknads och

funktionsrättsnämnden

20ks412-12 Tjänsteskrivelse Arbetsmarknads och

funktionsrättsnämnden

20ks412-13 Protokollsutdrag Utbildningsnämnden

20ks412-14 Yttrande från Utbildningsnämnden

20ks412-15 Protokollsutdrag Omvårdnadsnämnden

20ka412-16 Yttrande från Omvårdnadsnämnden

Gävle kommun Styrning och stöd 801 84 Gävle

(5)

2(2) Datum 2021-01-21 Diarienummer: 20KS412 Dnr 20KS412-19 Kommunstyrelsen

20KS412-3 Betänkande – Hållbar socialtjänstlag del 1

20KS412-4 Betänkande – Hållbar socialtjänstlag del 2

20ks412-2 Remiss från socialdepartementet -Hållbar socialtjänst, En ny

socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Beslutet ska skickas till

Socialnämnden, Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden,

Omvårdnadsnämnden och Utbildningsnämnden

Socialdepartementet

Caroline Engberg

Enhetschef social hållbarhet och säkerhetsenheten

Gävle kommun Styrning och stöd 801 84 Gävle

(6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2021-02-09

§ 9: Remissyttrande Hållbar socialtjänst - En ny

socialtjänstlag SOU 2020:47

Delges:

Socialnämnden, Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Utbildningsnämnden

Socialdepartementet Dnr 20KS412

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande 20KS412-18 som sitt eget samt att inge det till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning

Gävle kommun är remissinstans för betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag SOU 2020:47.

Yttrandet är en sammanställning av de yttranden som Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden antagit.

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Utredningens ambition har varit att lagen i större utsträckning ska återfå karaktären av ramlag och med utrymme för en större helhetssyn på individen och på individers individuella behov och förutsättningar. Utredningen har inte fått lägga förslag som är kostnadsdrivande.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Remissyttrande Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-19

 Yttrande - Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-18

 Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 20020-12-16 § 161 - Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-11

(7)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2021-02-09

 Tjänsteskrivelse Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden - Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-12

 Protokollsutdrag Omvårdnadsnämnden 2020-12-17 § 175 - Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-15

 Yttrande från Omvårdnadsnämnden över remiss från Socialdepartementet - Ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-16

 Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-12-15 § 247 - Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-9  Tjänsteskrivelse Socialnämnden - Betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny

socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-10

 Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-12-16 § 128 - Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-13

 Yttrande från Utbildningsnämnden över remiss från Socialdepartementet - Ny socialtjänstlag SOU 2020:47, dnr 20KS412-14

 Betänkande - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag del 1, dnr 20KS412-3  Betänkande - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag del 2, dnr 20KS412-4  Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag

(SOU 2020:47). Svar senast den 1 februari 2020, dnr 20KS412-2

References

Related documents

Hur ska socialtjänsten nå de människor som är i behov av stöd och hjälp, exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, men som kanske inte känner till, inte inser sina

Riksförbundet FUB anser att paragrafen påminner mycket om bestämmelserna i daglig verksamhet enligt LSS och farhågan här är att det med stöd av bestämmelsen för nämnden blir

Vad gäller utredningens förslag anser Bris att många av utredningens förslag är vaga, i vissa delar saknar barnrättsperspektiv och riskerar att leda till ökade regionala

Därför anser Boverket att om det blir aktuellt med ett tillägg i PBL för att lyfta fram behovet av hänsyn till soci- ala aspekter i den fysiska planeringen, så är det angeläget

Då en stödsökande person kontaktar socialtjänsten för stöd och hjälp och det framkommer att personen endast söker information så har socialtjänsten möjlighet att

Härutöver föreslås att en utredning ska ges i uppdrag att se över omfattningen av begreppet socialtjänst i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen om behandling

Förvaltningsrätten ställer sig frågande till förslaget och det resonemang som förs om att bestämmelsen om insatser utan föregående individuell.. behovsprövning bör formuleras

Hovrätten vill därutöver framföra följande synpunkt. Förslag till socialtjänstlag – 10 kap. 1061 f.) fram- går att formuleringen i synnerhet inte ska uppfattas som en

I betänkandet hänvisar utredningen bland annat till de bestämmelser som gäller för hälsodataregister och argumenterar för att det inte finns någon anledning att inte tillåta

Vill man få biståndsbestämmelser som leder fram till ett tydligt rättsläge kan man enligt kammarrättens mening heller inte väja för de mer principiella frågor som alltid

Om den enskilde ges möjlighet att själv beställa insatsen utan behovsprövning finns stor risk att insatsen kommer att innefatta sådant innehåll, av mer sjukvårdande slag, som

Insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och vid behov [Lunds universitets fetstil] i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och

Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet ser positivt på att arbetet med en ny hållbar socialtjänstlag inletts men menar att förslaget om en ny socialtjänstlag

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till utredningens förslag om en hållbar socialtjänst som syftar till att förebygga socialt utanförskap och stödja individens

Utredningen föreslår att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att lämna förslag till hur stödet till systematisk uppföljning inom socialtjänsten kan utvecklas.. Detta

förhållanden inte behöver dokumenteras är kommunen positiv till det utifrån att det kan öka möjligheten att enskilda söker stöd.. I propositionen bör det dock framgå

I utredningen anges som skäl för den förlängda tiden, både vad gäller uppföljning efter avslutad utredning och uppföljning efter avslutad placering, att ett barns

Riksrevisionen tillstyrker förslaget om att regeringen bör ge en myndighet i uppdrag att lämna förslag till hur stödet till systematisk uppföljning kan utvecklas i samarbete med

Detta skulle innebära bättre möjligheter för personer som vårdas inom SiS och som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården att få det stöd och

Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och

De grupper som särskilt omnämns där – kvinnor som utsätts för mäns våld respektive personer som utsätts för hedersrelaterat våld – ingår även i den grupp som nämns i

utvärderat. Med tanke på det låga intresset, samt att reformen inte utvärderats, är det fel väg att gå att utvidga möjligheten att tillhandahålla hemtjänst helt utan

Uppsala kommun anser i övrigt att det vore av värde för den enskilde att det fanns en sekretessbrytande bestämmelse som gav kommunen rätt att kontrollera att utföraren dokumenterar