• No results found

Val - omröstning - styrning En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och utfall av barns inflytande i förskolan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Val - omröstning - styrning En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och utfall av barns inflytande i förskolan"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Val - omröstning - styrning

En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och utfall av barns

inflytande i förskolan

av

Carina Peterson

AKADEMISK AVHANDLING

som med tillstånd av utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet för vinnande av doktorsexamen i

pedagogiskt arbete framläggs till offentlig granskning Fredagen den 29 maj 2020, kl. 13:00, Högskolan i Borås, Virtuellt

Fakultetsopponent

:

Professor Anette Emilson,

Linnéuniversitetet

(2)

Abstract

Title: Choice – vote – regulation. An ethnographic study of intentions with, conditions for and staging of children’s participation in preschool.

Author: Carina Peterson

Language: Swedish with an English summary ISBN: 978-91-7963-028-7 (tryckt) ISBN: 978-91-7963-029-4 (pdf) ISSN: 0436-1121

Keywords: Preschool, Children’s participation, Ethnography, Policy, Bernstein, Choice, Vote, Regulation

This thesis takes its point of departure in an interest in exploring how children’s participation is expressed in policy texts as well as in preschool practice. Participation can be viewed as a discourse of considerable importance both in Swedish society and its preschools.

The aim of this study is to scrutinize and analyze discourses in policy texts dealing with children’s participation (both at national and transnational level). Also, how these discourses are recontextualized and realized in preschool practice. A further aim is to study and analyze how conditions for pedagogical practice affect the manner in which children’s participation is staged.

In the analyses, Bernstein’s theory of pedagogy has been applied. Particular use has been made of the pedagogic device, a concept which makes it is possible to explain how policy intentions and preschool conditions are related to the realization of children’s participation.

In the study an ethnographic approach has been used. During a period of one year, field studies were conducted in two preschools with children aged 2 to 5 years. Field notes have been taken while participant observation have been carried out. The policy analysis documents related to children’s participation, both at transnational and national level, have been searched, chosen and analyzed.

The studying of children’s participation expressed in policy documents showed that certain competencies, such as being active, autonomous and responsible were related to children’s participation were indicative of competencies regarded as necessary in society. It also showed how the intentions for children’s participation were repeated in different policy contexts and related to the demands of a knowledge society.

The field studies showed how conditions related to a preschool context, for example concerning curriculum goals and time related structures, affected how the teachers organized their work with children’s participation. The field study also showed that teacher-led formations of children’s participation included a large degree of regulation. The moments of choice, arranged by the teachers, were structured to control the content of the choices made by children as well as their behavior. The moments of choice also worked as a way of grouping children within the learning environment and to prevent them from circulating in the classrooms. The other teacher-led formation of children’s participation, voting, turned out to be hard to comprehend for the children.

This was due to a teacher’s lack of complete instruction and implementation of the principles for voting. For example, the children, had problems understanding that they only had one vote at a time, and what the consequences of majority vote were.

References

Related documents

In the previous empirical chapters the construction of EU social normative power has been demonstrated and it has been analyzed how this phenomenon has influenced Dutch national

1. Economic incentives and competing investments 2. Decision latitude, what is possible for a small company to decide about.. Motivation and drivers.. Examples of internal

Materialet visar inte på något tillfälle där läraren låter meddela eleverna att de kommer att ha grupparbete för kollektivt lärande, tid till att kommunicera med varandra

In the report, we will study the concept of employer branding and the employer branding process, work value preferences and important recruitment aspects to

En av ingenjörerna inom privat sektor tyckte det var jobbigt och nästan skämdes lite för att jobba för ett företag inom bilindustrin pga att det inte ansågs vara miljövänligt,

Seland (2009) visar i sin studie hur pedagogers ambitioner får ge vika för vad hon kallar ”vardagslivets rationalitet”, vilket går att jämföra med hur valalternativen på

För att utveckla små barns inflytande måste pedagogerna vara extra lyhörda och kunna se och lyssna till de små barnens kroppsliga uttryck samt att våga frångå sin

Många patienter uppgav också att sömnen inte hjälpte och att den inte gav någon återhämtning, de kände sig lika trötta när de vaknade som när de somnade och de fick aldrig

COLD; to match a rule defined as ”set the color to crimson”, a user would have to input.

The staff are required to arrange a development dialogue where you discuss how your child is feeling and progressing, and how the preschool is functioning. The curriculum

We use joint sampling of the individual global motion policies by a weighted random walk process in which each person is influenced by social forces from other nearby agents and

I undersökningen har nedanstående stycke betydelse för barns inflytande, eftersom förskolorna där undersökningen ägt rum följer läroplanen och kommunala

The interviews have especially focused upon how managers perceive and manage these market in terms of threats and opportunities, how they manage these threats and opportunities,

The head’s leadership, the responsibility of preschool teachers for teaching in accordance with the goals set out in the curriculum and the work team’s mission to promote children’s

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fler alternativa vapen och skyddsutrustning till polisen och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen

Terese: ett å samma barn en vecka per termin, vi har inte börjat men vi ska börja med de nu den här hösten så får man å så får man då ett bildspel från

Studien belyser även vad som är viktigt för föräldrar att känna till i den situation de befinner sig i när de har fått ett för tidigt fött barn.. Studien kan även vara av

Under min lärarutbildning har jag fått kunskap om läsförmågans viktiga roll för framgångar i skolan (Skolinspektionen 2015, s. Att kunna läsa är en förmåga som krävs i

In this paper, we seek energy saving opportunities in broadband access networks including: (i) on the user side, modem, wireless Access Point (AP), and router (hereafter

Barns perspektiv är det perspektiv som förskolläraren får genom att vara med i sammanhanget med barnet, lyssna på barnet samt skapar en förståelse för barnet

A possible explanation for this result could be found in role theory, which suggests that the loss of work role inherent in retirement may cause different affective reactions

The profile with low pain willingness and high activity engagement shows the greatest tendency to notice body sensations and also to trust them, as well as it presents the highest

Jag anser att det på förskolan krävs tydliga ramar som barnen får förhålla sig till, men att det inom dessa ramar skall finnas utrymme för barnen att vara delaktiga och