• No results found

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-06-04

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Karin Almgren samt justitierådet Kerstin Calissendorff

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Enligt en lagrådsremiss den 23 maj 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

2. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 3. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings- rörelse,

4. lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, 5. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 7. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

9. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

(2)

2

10. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

12. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

13. lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän,

14. lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Patrik Engberg, biträdd av kanslirådet Fredrik Opander.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

3 kap. 32 §

Paragrafen avses begränsa möjligheterna för kreditinstitut och finansiella institut att ta emot betalning med ett anonymt betalnings- instrument som getts ut i ett land utanför EES. Detta ska vara möjligt endast om instrumentet uppfyller kraven i 31 §. För att detta ska komma till tydligt uttryck bör ordet ”bara” flyttas fram i paragrafen.

Den får då följande lydelse.

Kreditinstitut och finansiella institut får ta emot betalning med ett anonymt betalningsinstrument som getts ut i ett land utanför EES bara om instru- mentet uppfyller kraven i 31 §.

(3)

3

Förslaget till lag om ändring i lagen om registrering av verkliga huvudmän

1 kap. 1 §

I paragrafen föreslås ett nytt andra stycke, som enligt författnings- kommentaren utgör en definition av uttrycket truster. Emellertid förklaras inte vad en trust är. Det sägs bara att uttrycket omfattar liknande juridiska konstruktioner som har bildats enligt utländsk rätt.

Lagrådet har förståelse för att regeringen avstår från att försöka definiera begreppet trust. Det är en företeelse som inte finns i svensk rätt och som kan ha utformats på olika sätt i de utländska rättssystem där truster eller liknande förekommer.

Förslaget i remissen innebär emellertid att den nuvarande regleringen ändras så att den inte längre stämmer överens med motsvarande reglering i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu används uttrycket ”truster och liknande juridiska konstruktioner” i alla bestämmelser om truster i båda lagarna. Det föreslagna tillägget ”som har bildats enligt utländsk rätt” föreslås inte infört i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därmed uppkommer en skillnad mellan lagarna som inte är avsedd. Eftersom truster inte finns i svensk rätt, låter det sig sägas att det inte finns någon juridisk konstruktion enligt svensk rätt som liknar en trust. Då är det naturligt att uppfatta det nuvarande uttrycket så att det träffar bara utländska juridiska konstruktioner. Tillägget framstår därför som onödigt.

En annan sak är att det föreslagna andra stycket medför att ordet

trust kan användas utan tillägget om andra juridiska konstruktioner i

de följande paragrafer där truster avhandlas. Lagrådet har ingen

(4)

4

erinran mot en sådan ordning, även om den inte införs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

är en stat, en region, en kommun eller motsvarande eller en juridisk per- son över vilken en stat, en region, en kommun eller motsvarande, var för sig eller tillsammans, har ett

4 a § En verksamhetsutövare ska ha rutiner och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att skydda anställda, uppdragstagare och andra som på lik- nande grund deltar

verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal- tjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute- slutande

22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 17–21. Vissa

3. vid transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i kontanter understiger ett belopp motsvarande 5 000 euro och som verksamhets- utövaren inser eller borde

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt- ningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om

Kapitlet gäller om behandlingen helt eller delvis är automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som