• No results found

Samrådsmöte Väg 160 Tjörn, delen Myggenäs- Sörbyvägen, Gång- och cykelväg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samrådsmöte Väg 160 Tjörn, delen Myggenäs- Sörbyvägen, Gång- och cykelväg"

Copied!
37
0
0

Full text

(1)

Samrådsmöte – Väg 160 Tjörn, delen Myggenäs- Sörbyvägen,

Gång- och cykelväg 2019-10-16

(2)

2 2019-10-21

• Skapa en dialog med berörda

• Få bättre inblick i sträckans förutsättningar

• Få bättre inblick i rörelsemönster kring sträckan

• Presentera vårt förslag på utformning och få feedback på den

Välkommen till samrådsmöte!

(3)

Dagens möte

• Presentation

• Inledning och bakgrund

• Om sträckans förutsättningar

• Hantering av markintrång och markanspråk

• Förslag på utformning och lokalisering

• Ordet är fritt – frågor och synpunkter

(4)

4 2019-10-21

• Otrygg trafikmiljö

• Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter

Varför en gång- och cykelväg?

(5)

Planläggningsprocessen

(6)

6 2019-10-21

• Byggstart planeras till år 2021

• Byggnation väntas vara klar senast år 2023

• Bedömningar som görs för driftskedet har en tidshorisont fram till år 2030 då effekter och konsekvenser av projektet förväntas ha slagit igenom

Tider

(7)

Projektmål

Underlätta för fortsatt byggnation av

gång- och cykelväg norrut till Orust för att främja cykelturism

Stärka landskapets karaktär genom att lyfta fram berghällar/bergsskärningar i den östra delen av sträckan

Gång- och cykelvägen utformas så att ekologiska samband och strukturer stärks i både land- och vattenmiljöer

(8)

8 2019-10-21

Förutsättningar

(9)

Målpunkter

(10)

10 2019-10-21

Riksintressen och strandskydd

• Havstensfjorden, riksintresse för friluftsliv

• Högexploaterad kust

• Delar av sträckan inom

strandskyddat område

(11)

12 utpekade naturvärdesobjekt

Ävjabäcken omfattas av generellt biotopskydd

Artrika vägkanter

Naturlig hällmark

Natur- och kulturmiljö

Objekts- nr

Naturvärdesobjekt

Natur- värdes- klass

1 Artrik vägkant 4

2 Slånbuske 4

3 Åker, Vall 4

5 Kultiverad betesmark 4

6 Vattendrag 4

7 Vattendrag 3

8 Kultiverad betesmark 4

10 Artrik vägkant 3

11 Artrik vägkant 4

14 Stenmur 4

15 Hällmark 4

16 Stenmur 4

Stenmurar med visst värde

Inga kända fornlämningar

Regionalt bevarandevärt odlingslandskap

(12)

16 2019-10-21

Vattenförekomster och markavvattning

• Avrinner mot Askeröfjorden

• Ingen klassad grundvattenförekomst

• Markavvattningsföretag Delebäckens (1981)

(13)

• Ca 9 meter bred

• Smala vägrenar

• Skyltad hastighet är 70 km/h

• Primär transportväg för farligt gods

• Vägbelysning finns ca 100 meter från Myggenäs centrum och västerut

• Vägport vid Sörbyvägen

• Vägbro i Myggenäs centrum

Befintlig väg

(14)

21 2019-10-21

• Huvudstråk på Tjörn

• Trafikflödet år 2017 var cirka 7400 fordon per årsmedeldygn

• Stor arbetspendling – köer på vardagsmorgnar- och eftermiddagar

• Toppar i trafiken vid långhelger och under sommaren

Trafikflöde

(15)

Markåtkomst

(16)

25 2019-10-21

Linda Stålberg Lars Munther

Markförhandlare Markförhandlare

Markåtkomst och ersättningsfrågor Markåtkomst och ersättningsfrågor Trafikverket

Markförhandling Väst

E-post: lindastalberg@trafikverket.se E-post: lars.munther@svefa.se

Telefon: 010-123 17 24 Telefon: 010-603 86 88

(17)

Vägplan ger markåtkomst för vägen

Planläggning

Utredningsarbete – VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Eventuell tillåtlighets- prövning av regeringen

Utformning av förslag till Vägplan

Vägplanen fastställs

Möjlighet att överklaga SAMRÅD

(parallellt under hela processen) Åtgärdsvals-

studie

Granskning av förslag till vägplan

(18)

27 2019-10-21

Förberedelser/Projektering

Trafikverket och dess konsulter har rätt att få tillträde till fastighet för:

mätning och utstakning

grundundersökningar (t.ex. arkeologi, geoteknik) förberedande åtgärder

Vid dessa arbeten ska:

skador om möjligt undvikas

träd i trädgård ej fällas eller skadas utan ägarens medgivande

Skador skall ersättas (34 § Väglagen)

(19)

Vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31 § Väglagen)

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg

och andra jordmassor inom vägområdet. (30§ Väglagen)

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen)

(20)

29 2019-10-21

Vägområde

(21)

Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används under byggnadstiden, t.ex. för massupplag

(22)

31 2019-10-21

Besiktningar/Gränsmarkeringar

• Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart om risk finns för skador.

• Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att skadas mäts in före byggstart. Efter att bygget har färdigställts återutsätts skadade/förlorade markeringar av Lantmäteriet.

(23)

32 2019-10-21

Delägare samfälligheter

För delägare i samfälligheter som ej förvaltas av en samfällighetsförening kommer Trafikverket enbart kontakta och skriva avtal med de delägare där ersättningssumman överstiger tre procent av prisbasbeloppet.

Övriga delägare får själva framställa ett yrkande om ersättning till Trafikverket.

3

(24)

33 2019-10-21

Vem kan få ersättning?

Fastighetsägare Servitutshavare

Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

• 25 %-påslag på markintrång

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta

Inlösen av fastighet

- Synnerligt men för fastigheten eller del därav - Tidig inlösen i undantagsfall

(55 § + 55 a § + 55 b § Väglagen)

(25)

Utformningsförslag

(26)

35 2019-10-21

• Projektering sker på den norra sidan av väg 160

• Argumenten för norra sidan har varit följande:

– Mindre bergschakt

– Gång- och cykelvägen anläggs i ytterkurva vilket medför bättre siktförhållanden

– Det blir lättare och mer naturligt att ansluta till befintlig gång- och cykelväg i Myggenäs centrum

– Påverkan på hällmarken och naturvärden på den södra sidan undviks.

Val av lokalisering

(27)

• Gång- och cykelvägen

– Dimensioneras efter 30 km/h – Planeras bli 2,5 meter bred

– Ska anpassas efter landskapet och till närliggande väg – Kan avskiljas mot vägen med:

Kantsten Gång Cykel Moped-stöd

Föreslagen standard och utformning

(28)

37 2019-10-21

Förslag på utformning

(29)

Utmanande sektioner

• Passage av trumma vid Ävjabäcken

• Passage av vall

• Slänt vid Almösundsvägen

• Stödmur vid Almösundsvägen

• Vid busshållplatsen i Myggenäs centrum

(30)

39 2019-10-21

Passage av trumma vid Ävjabäcken

(31)

Passage av vall

(32)

41 2019-10-21

Slänt vid Almösundsvägen

(33)

Stödmur vid Almösundsvägen

(34)

43 2019-10-21

Vid busshållplatsen i Myggenäs centrum

(35)

En säkrare trafikmiljö och ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter

Markintrång i direkt anslutning till väg 160

Riksintressen för högexploaterad kust och friluftsliv bedöms påverkas i positiv riktning

Intrång i strandskyddat område

Intrång i naturvärdesobjekt längs sträckan

Något ökat dagvattenflöde

Projektets effekter

(36)

46 2019-10-21

• Samrådsremissen är ute för synpunkter samt länsstyrelsens beslut i frågan om betydande miljöpåverkan

• Utformningen arbetas vidare med. Era synpunkter tas med i det arbetet

• Fortsatt utredning gällande de förutsättningar som finns

Fortsatt arbete

(37)

Tack för uppmärksamheten!

Några ytterligare frågor?

References

Related documents

Längs vissa delar av sträckan planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning till väg 679, där mer utrymme finns separeras från vägen med skiljeremsa.. Detta för

Synpunkter på samrådshandling senast 28 mars 2016 Planen ställs ut för granskning sommaren/hösten 2016 Planen skickas för fastställelse hösten/vintern20164. Bygghandling klar

Brunnar för dricksvatten kommer inte att påverkas till följd av en ny gång- och cykelväg eftersom inga kända brunnar finns inom det område där GC-vägen kommer

▪ Tidigt samråd, samrådsremiss med de enskilda som kan bli särskilt berörda, Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun, genomfördes via brevutskick under perioden 2019-08-21

[r]

Vid de trånga sektionerna förbi Vallby gård (sektion 0/720) och i Vallby (sek- Vid de trånga sektionerna förbi Vallby gård (sektion 0/720) och i Vallby (sek- tion 1/210) där gång-

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Samrådsunderlag har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med den 4 november 2019.. Informationsbrev

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

Trafikverkets svar: Trafikverket tackar för input och tar med sig synpunkten i den vidare projekteringen.. Diket är utformat efter de krav som ställs vid byggnation

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder om utredningsområdet.. För väg 542 har

Den planerade GC-vägen kommer att anslutas till befintlig GC-väg längs väg 542 i norr och söder om utredningsområdet..

Samråd vid status samrådsunderlag sker med allmänheten, de myndigheter, företag och organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.. De enskilda som kan antas

Vägplanen ligger delvis inom detaljplanelagt område. De föreslagna åtgärderna stämmer väl överens med kommunens översiktliga planer. Den föreslagna gång- och cykelvägen

Trafikverket svarar att de i samband med breddning av vägen och gång- och cykelvägen ser över både postlådors placering och yta för soptunnor, men att det är svårt att få till

Eftersom planerade åtgärderna omfattar anläggande av en gång- och cykelväg samt förstärkningsåtgärder och väg 582 mellan Alvik och Selet kommer att till största del gå i

bussarna då de avslutar sin rutt här för att säkert kunna vända och ta sig tillbaka mot Alvik, Då de börjar sin rutt vid Alviksvägen 271 använder de vändplanen för att

De aktuella sträckorna av väg 1890 och väg 1898 är viktiga stråk för skolbarn i Lena skola och för ungdomar från Östadkulle som nyttjar sporthallen för fritidsaktiviteter...

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning (skede granskningshandling).. Samrådet har olika inriktning

Arbetet med att ta fram vägplanen för gång- och cykelvägen bedöms pågå under perioden 2016-2021 och sker/har skett i följande steg: Samrådsunderlag för inledande samråd med