• No results found

Väg 934, gång- och cykelväg , delen Gressela-Fjärås Projektnummer: 166406

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 934, gång- och cykelväg , delen Gressela-Fjärås Projektnummer: 166406"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Väg 934, gång- och cykelväg , delen Gressela-Fjärås Projektnummer: 166406

Ritn.nr. Benämning Flik Skala Ritnings

datum Rev datum Översikter (fastställs ej)

1 00 T 01 01 Översiktskarta 6 1:4000 2020-11-27

Plankartor för fastställelse

1 31 T 02 01 Plankarta 0/000-0/500 1 1:1000 2020-11-27

1 31 T 02 02 Plankarta 0/500-1/000 1 1:1000 2020-11-27

1 31 T 02 03 Plankarta 1/000-1/500 1 1:1000 2020-11-27

1 31 T 02 04 Plankarta 1/500-1/850 1 1:1000 2020-11-27

Typsektion (fastställs ej)

1 31 T 04 01 Typsektioner 8 1:50 2020-11-27

1 31 T 04 02 Typsektioner 8 1:50 2020-11-27

Illustrationskartor (fastställs ej)

1 31 T 05 01 Illustrationskarta 0/000-0/500 7 1:1000 2020-11-27 1 31 T 05 02 Illustrationskarta 0/500-1/000 7 1:1000 2020-11-27 1 31 T 05 03 Illustrationskarta 1/000-1/500 7 1:1000 2020-11-27 1 31 T 05 04 Illustrationskarta 1/500-1/850 7 1:1000 2020-11-27

2020-11-27

RITNINGSFÖRTECKNING

VÄGPLAN

S:\SE\Location\HAD01\PROJEKT\22351\12703695\000\10 Väg 934, GC Vallbyvägen del väg 939-932\3_Genomforande\38_Handling\Vägplan\C1.01_Allmänt\3 GH\F 11 GH\05

Ritningsförteckning\1C12RF01_RitningsförteckningRitningsförteckning 2008-04-01 1

References

Related documents

gång- och cykelväg norrut till Orust för att främja cykelturism.. Stärka landskapets karaktär genom att lyfta fram berghällar/bergsskärningar i den östra delen

Längs vissa delar av sträckan planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning till väg 679, där mer utrymme finns separeras från vägen med skiljeremsa.. Detta för

Syftet med samrådsredogörelsen är att redogöra för de synpunkter som kommit in till Trafikverket rörande den planerade gång- och cykelvägen längs väg 226.?. 5 Vad

Brunnar för dricksvatten kommer inte att påverkas till följd av en ny gång- och cykelväg eftersom inga kända brunnar finns inom det område där GC-vägen kommer

▪ Tidigt samråd, samrådsremiss med de enskilda som kan bli särskilt berörda, Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun, genomfördes via brevutskick under perioden 2019-08-21

Vid de trånga sektionerna förbi Vallby gård (sektion 0/720) och i Vallby (sek- Vid de trånga sektionerna förbi Vallby gård (sektion 0/720) och i Vallby (sek- tion 1/210) där gång-

Ett av dessa stråk är väg 934 (Vallbyvägen) gång- och cykelväg mellan väg 939 vid Gressela i väster och väg 932 vid Fjärås kyrkby i öster i Kungsbacka kommun..

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Samrådsunderlag har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med den 4 november 2019.. Informationsbrev

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

Trafikverkets svar: Trafikverket tackar för input och tar med sig synpunkten i den vidare projekteringen.. Diket är utformat efter de krav som ställs vid byggnation

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder

Pärm Flik Ritningsnr..

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder om utredningsområdet.. För väg 542 har

Den planerade GC-vägen kommer att anslutas till befintlig GC-väg längs väg 542 i norr och söder om utredningsområdet..

Samråd vid status samrådsunderlag sker med allmänheten, de myndigheter, företag och organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.. De enskilda som kan antas

De aktuella sträckorna av väg 1890 och väg 1898 är viktiga stråk för skolbarn i Lena skola och för ungdomar från Östadkulle som nyttjar sporthallen för fritidsaktiviteter...

När vägförslaget var färdigt hölls planen tillgänglig för granskning så de som berördes kunde lämna synpunkter innan Trafikverket skickar vägplanen för fastställelse.

På projektets hemsida (se nedan länk) kommer information och material att läggas upp efter hand och där finns möjlighet att skicka frågor och synpunkter när man vill under projektets

Arbetet med att ta fram vägplanen för gång- och cykelvägen bedöms pågå under perioden 2016-2021 och sker/har skett i följande steg: Samrådsunderlag för inledande samråd med