• No results found

Omtentamen Språk i förskolan, den 14 april 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Omtentamen Språk i förskolan, den 14 april 2012"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Uppsala universitet

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk i förskolan

2012-04-14

Omtentamen Språk i förskolan, den 14 april 2012

Instruktioner:

• Skriv ditt kodnummer på alla papper (i det högra hötnet)

DIN KOD:

• Svaren på frågorna ska skrivas på angivet utrymme under frågan.

Använd baksidan ~Her extrablad om det behövs. Kom ihåg att ange kodnummer och frågans nummer om du använder extrablad!

• Maxpoäng på tentan är 45 poäng. För att bli godkänd krävs minst 27 poäng. För att få VG krävs minst 36 poäng.

e Resultatet meddelas på Studentportalen senast den 9 maj.

LYCKA TILL!

Frågor:

l.

a) Morfologisk utveckling utgör en aspekt av barns tidiga språkutveckling.

Beskriv minst tre utmärkande drag i barnets morfologiska utveckling och exemplifiera varje drag med ett konkret exempel. 3p

b) Fonologisk utveckling utgör en aspekt av batns tidiga språkutveckling.

Beskriv minst tre utmärkande drag i barnets fonologiska utveckling och exemplifiera vatje drag med ett konkret exempel. 3p

(2)

Uppsala universitet

Institutionen f6r pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

DIN KOD:

Språk i f6rskolan 2012-04-14

Fortsättning fråga 1:

Svar

(3)

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk i förskolan

2012-04-14

DIN KOD:

2.

Fonologisk medvetenhet, morfologisk medvetenhet, semantisk

medvetenhet, syntaktisk medvetenhet och pragmatisk medvetenhet är olika dimensioner av språklig medvetenhet (tänk på att skilja

"medvetenhet" från "utveckling"). Diskutera språklig medvetenhet enligt foljande:

a. Vad menas med språklig medvetenhet? Definiera begreppet. (l p) b. Vad menas medfonologisk medvetenhet? Definiera begreppet. (lp)

c. Ge två exempel på hur man skulle kmma arbeta med barnens fonologiska medvetenhet utifrån följande dikt: ( 4p)

Lillan gick på vägen ut, Mötte där en katt

Blev så rädd så att hon hävde upp ett tjut.

Katten sa jam, jag är snäll och tam. J ag är snäll och inte stygg Du får åka på min rygg Ivar Arosenius: Kattresan

(4)

Uppsala universitet

Institutionen f6r pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Språk i f6rskolan 2012-04-14

Fortsättning fråga 2:

Svar

DIN·KOD:

(5)

Uppsala universitet

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk i ilirskolan

2012-04-14

DIN KOD:

3.

Förskolan ska stödja barns informella vägar in i skriftspråket, dvs. de olika sätt som barn tar sig in i skriftspråket utan en mer formell

undervisning.

a) Ge två tydliga exempel på hur förskolan kan stödja barns informella vägar in i skriftspråket ( 4p)

b) Redogör for varfor det är viktigt för forskollärare att känna till ett sådant förhållningssätt i förskolans verksamhet (2p)

(6)

Uppsala universitet

Institutionen fOr pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk i fOrskolan

2012-04-14

4.

Fantasin är nödvändig för bruns lek och också för deras skriftspråksutveckling. Vygotskij skrev:

DIN KOD:

"Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer de vet och tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i sina erfarenheter, desto produktivare blir barnets fantasi" (Vygotskij, 2005, s.20)

a) Beskriv på vilket sätt fantasin kan ha betydelse för bruns tidiga skrivutveckling (2p ).

b) Redogör, utifrån innebörden i citatet ovan, för vilka krav som kan ställas på förskollärare for att barnen ska fä möjligheter att utveckla sin fantasi. ( 4p)

Svar:

(7)

DIN KOD:

Institutionen får pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk i fårskolan

2012-04-14

5. Det är viktigt för lärare i förskolan att ha ett professionellt språk för att kunna identifiera och beskriva var barn befinner sig i den tidiga läs- och skrivutvecklingen.

a. I barns tidiga skrivutveclding brukar man kunna se en period av upptäckarstavning. Definiera begreppet. (2p)

b. Redogör för vilken funktion upptäckm·stavning har i barns tidiga utveckling av skrivförmågan? (3p)

c. Ange varför det är så viktigt för lärare i förskolan att känna till begreppet? (2p)

Barnböcker är en viktig inspirationskälla för barns motivation att utforska shiftspråket. Biblioteket är en viktig samarbetspartner för förskolan när det gäller detta. Det handlm· om attfrångå synsättet att 'Törskolan ska leverera barn och bibliotekarier ska leverera böcker".

d. Ge ett exempel på innehåll i ett samarbete mellan förskola och bibliotek som kan gynna barns utforskande av skriftspråket, där de olika yrkeskategorierna möts och drar nytta av varandras

kompetenser. Motivera ditt svar. (3p)

(8)

l

-· l

Uppsala universitet

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

DIN KOD:

Språk i förskolan 2012-04-14

Fortsättning fråga 5:

Svar

(9)

Uppsala universitet

Institutionen fOr pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk i forskolan

2012-04-14

DIN KOD:

6.

I dagens förskola möter förskollärare ofta barn från olika kulturer och med olika modersmål. Därför är det viktigt för förskollärare att ha kompetens inom området flerspråkighet.

a) Definiera begreppet majoritetsspråk (lp) b) Definiera begreppet minoritetsspråk (l p)

c) Redogör för vilka fördelar det finns att utveckla ett barns minoritetsspråk i ett majoritetssamhälle ( 4 poäng).

(10)

Uppsala universitet

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk i forskolan

2012-04-14

DIN KOD:

7.

I den reviderade läroplanen för förskolan betonas uppfoljning,

utvärdering och utveckling av förskolans kvalitet. Det finns olika verktyg man kan använda för detta. Ett sådant kallas portfolio.

a) Definiera kort vad en portfolio som används för ovanstående syfte innebär. (2p)

b) Redogör för några viktiga principer som gäller för användning av portfolio, när det gäller exempelvis barns språklärande och

språkutveckling. (3p)

-l

(11)

Uppsala universitet

Institutionen for pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk i fOrskolan

2012-04-14

DIN KOD:

References

Related documents

Vi är förskollärarstudenter från högskolan i Kristianstad och vi är här för att du vill delta i vår studie där vi undersöker förskollärares syn på den fysiska

Att bara intervjua pedagoger ger ett ganska ensidigt perspektiv och det bästa hade varit att ha möjlighet att intervjua barn också, eftersom två stora och viktiga frågor är

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om hur digitala verktyg används för att främja barns språk och kommunikation. Frågeställningarna som ligger till grund

Second, the introduction of the IR camera itself provided rich and stimulating opportunities for seeing heat conduction in terms of a heat flow, engaging in instant inquiry into

Link¨ oping Studies in Science and Technology Licentiate Thesis

Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och

De hinder som dock kan uppstå i verksamheterna när det handlar om till exempel tecken är att det inte finns tillräckligt med kunskap hos pedagogerna eller den tid som krävs för

stödmaterialet ”Flera språk i förskolan” (Skolverket, 2013). Detta visar att staten tycker att det är ett viktigt och växande ämne. Dock räcker det inte med en publikation