• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 § Bestämmelserna i 2 § gäller inte i verksamhet som omfattas av 1. lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,

2. lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, eller

3. lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

David Törngren (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

SFS 2019:1186

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

13 § Försvarets radioanstalt får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i

7 § Om det behövs för tillsynen i ett ärende enligt denna lag och EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, får en tillsynsmyn- dighet

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 4 i ikraftträdande- och över- gångsbestämmelserna till lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom

Första stycket gäller även kommuner, regioner och statliga myndigheter om uppgifterna behövs för utredning om den totalförsvarspliktiges person- liga förhållanden enligt 2 kap.

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 4 i ikraftträdande- och över- gångsbestämmelserna till lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behand- ling av personuppgifter

6 a § Personuppgifter i ett ärende om uppbörd får inte behandlas för ända- mål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då

3. Säkerhetspolisen i frågor som inte rör nationell säkerhet, om uppgif- terna behandlas i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk- samhet eller utreda