• No results found

Borås Stads remissyttrande över Remiss av departementsskrivelsen: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Borås Stads remissyttrande över Remiss av departementsskrivelsen: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen Postadress 501 80 Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Hemsida boras.se E-post Telefon 033-35 70 00 vxl REMISSYTTRANDE Sida 1(2) Datum 2019-11-11 Instans Kommunstyrelsen Dnr KS 2019-00667 1.1.2.1 Ewa Luvö Handläggare Tfn 033-35 30 40 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se

Borås Stads remissyttrande över Remiss av

departementsskrivelsen: Långsiktighet och stadga i

arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds

2019:15)

Beslut

Upprättat svar översänds till Kulturdepartementet

Ärendet i sin helhet

Borås Stad har ombetts att lämna synpunkter på remissen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019: 15) och lämnar härmed sitt yttrande.

Utredningen har valt ett konsultativt arbetssätt där en behovsinventering genomförts med det romska samhället och sakkunniga. Utredningen kan konstatera att situationen för minoritetsgruppen romer i fråga om att åtnjuta de mänskliga rättigheterna fortsatt är oroande och att det finns betydande brister inom samtliga samhällsområden. Utredningen föreslår att inrättandet av en nationell myndighet för romska frågor skulle vara en tydlig markering och kraftfull åtgärd för att skapa den stabilitet och långsiktighet som arbetet är beroende av för att nå framgång.

Som en av utvecklingskommunerna för Romsk inkludering, har Borås Stad byggt ett nära och förtroendefullt samarbete med den lokala romska minoriteten, genom Romska brobyggare och ett Romskt råd. I samråd med företrädarna för minoriteten så har Borås stad följande synpunkter på remissen. Sedan 2017 har Borås Stad etablerat Romska rådet som består av utvalda, sakkunniga representanter från följande sex grupper, resanderomer, svenska romer, utomnordiska romer, nyanlända romer (Arli och Gurbet) samt finska romer. Borås Stad vill problematisera förslaget att inrätta en romsk myndighet och menar att den lokala förankringen och arbetet är avgörande för inkludering. Romska rådet framför också farhågor kring att det inte räcker att

myndigheterna samråder med några få utvalda som de redan känner, de är inte den romska befolkningens valda representanter och de för inte den romska

(2)

Borås Stad

Sida

2(2)

gruppens talan. Av dessa anledningar föreslår Borås Stad att staten istället bör fördela medel så att ett lokalt inkluderingsarbete kan fortsätta att bedrivas.

KOMMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg Kommunchef

References

Related documents

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av verksamhetsområdeschef Peter Andrén, enhetschef Heini Möller och verksamhetsutvecklare Tove Lidman,

Länsstyrelsen delar inte utredningens uppfattning att detta inte är en fungerande lösning (3.4.) utan menar att det fungerar väl inom andra områden och att det inte finns

Norrköpings kommun ställer sig bakom utredningens uppfattning att arbetet med romsk inkludering fortfarande går för sakta. Norrköpings kommun instämmer inte i utredningens förslag

Vi anser att regeringen ska påbörja en dialog med Sametinget om vilka uppgifter som ska överföras till myndigheten i syfte att främja samiska folkets eget kultur- och samfundsliv

SMVK ställer sig dock tveksam till om inrättande av en ny myndighet för romska frågor är det mest effektiva och ändamålsenliga för att åstadkomma den förändring som

Statskontoret anser att den pågående beredningen av frågan om en institution för mänskliga rättigheter och ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter när det

Förslaget att inrätta en myndighet för romska frågor, för att öka kunskap och ta ett steg i regeringens arbete för att tillförsäkra mänskliga rättigheter för minoriteten

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset Tornedalsvägen 13, 984 31 Pajala Tel: 070-654 04 50 Org.nr: 897600-3569 Bg: 669-2230 info@str-t.com www.str-t.com