• No results found

Yttrande gällande lagrådsremiss- En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Ku2019/01308/RS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande gällande lagrådsremiss- En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Ku2019/01308/RS"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande 1 (2) 2019-09-20 Enheten för Agenda 2030 Birgitta Laszlo Direkt 010-2250446 birgitta.laszlo@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Org nr 202100-2429 Besöksadress Åsgatan 38

Yttrande gällande

lagrådsremiss-

En konsultationsordning i frågor som rör det

samiska folket

Ku2019/01308/RS

Länsstyrelsen Dalarna har fått möjlighet att lämna yttrande gällande rubricerad lagrådsremiss.

I Dalarna är Älvdalens kommun enda förvaltningskommun och i länet finns en sameby, Idre nya sameby. Länsstyrelsen i Dalarnas län samråder löpande med Idre nya sameby i frågor av särskild betydelse för samerna, främst inom

Avdelningen för naturvård och Avdelningen för miljö och samhällsplanering. Vårt svar i frågan bör ses mot bakgrund av att Dalarnas län har endast en sameby och därför hanterar samefrågor i mindre omfattning än flera av norrlandslänen. Länsstyrelsen i Dalarnas län lägger stor vikt vid att tillgodose samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser och har en väl fungerande samverkan med Idre sameby. Vi ser inga hinder för att även involvera sametinget i dessa samråd och ser därför positivt på förslagen i stort.

Utifrån vår erfarenhet av direkt samråd med Idre nya sameby vill vi dock lämna följande synpunkter:

1.1 Förslag till lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket 7 §

Sametinget ska konsulteras i ett ärende som företrädare för det samiska folket. När ärendet kan få särskild betydelse för en sameby ska även samebyn

konsulteras. Om ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation med hänsyn till dess ändamål enligt stadgarna, ska även organisationen konsulteras. Sametinget ska informeras om en konsultation med en sameby eller en samisk organisation som inte ska genomföras gemensamt med Sametinget

Vi uppfattar att Idre nya sameby värdesätter direktkontakt i alla frågor som rör deras verksamhet och ställning som minoritetsgrupp. Från myndighetens sida uppskattar vi möjligheten med denna direktkontakt

(2)

Yttrande

2 (2) 2019-09-20

och vill även fortsättningsvis ha en god samverkan med länets enda sameby. Vi kommer därför inkludera Idre nya sameby vid kommande samråd med Sametinget.

Vi anser vidare att det finns oklarheter i den del av av §11 som berör enighet vid konsultation: ”…konsultationen ska genomföras i god anda och

fortsätta tills enighet eller samtycke i den fråga som är orsak till

konsultationen uppnåtts eller tills den kommunikationsskyldige eller den samiske företrädaren förklarar att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet”.

Länsstyrelsen i Dalarnas län anser att konsultationen erbjuder stora möjligheter till enighet i ärendet, men att skrivningen innehåller oklarheter kring hur en fråga ska hanteras där oenighet råder.

Ylva Thörn Landshövding

Birgitta Laszlo föredragande

References

Related documents

rennäringen, den samiska kulturen eller för samiska intressen i övrigt ska konsultationer ske med Sametinget enligt vad som närmare anges i en arbetsordning. Detta gäller dock inte

Lycksele kommun ställer sig positiv till promemorians bedömning och välkomnar insatser för att stärka det samiska folkets inflytande och självbestämmande i frågor som berör

Länsstyrelsen i Norrbottens län menar att nuvarande förslag inte på ett reellt sätt bidrar till att lösa den faktiska problembilden gällande inflytande för den samiska.

Telefon +46 (0)10 142 80 00 Sundsvall Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall Web www.miun.se Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25

Konsultationen syftar till att ge olika samiska företrädare inflytande över anpassningar, tidsutdräkt och avvägningar mellan olika allmänna intressen, såväl som över enskildas

Ändras till ”Om ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation med hänsyn till dess ändamål enligt stadgarna eller om den samiska organisationen utsetts

Skogsindustrierna anser att begreppet ”särskild betydelse” behöver tydliggöras eftersom det finns en uppenbar risk att myndigheterna inte vill eller vågar ta ställning till om

Krav på konsultation med samiska intressen på privatägd mark i Härjedalen skapar osäkerhet för de markägare som ingått avtal om renbete om deras fortsatta möjligheter till