• No results found

Remissvar om Betänkande av utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (SOU 2020:10)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar om Betänkande av utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (SOU 2020:10)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1 (1)

Datum Dnr/Beteckning

2020-08-28 TSG 2020-3762

Er beteckning

M2020/00554/Nm

Kopia till Svar till

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Transportstyrelsen Generaldirektör 601 73 Norrköping Besöksadress

Olai Kyrkogata 35, Norrköping

Telefon 0771-503 503 Stina Paulin

stina.paulin@transportstyrelsen.se 010-495 32 07 Telefax 011-185 256 transportstyrelsen.se kontakt@transportstyrelsen.se T S1 00 7, v0 4. 00 , 2 01 9-05 -03

Remissvar om Betänkande av utredningen om

minskad övergödning genom stärkt lokalt

åtgärdsarbete (SOU 2020:10)

Transportstyrelsens synpunkter

Transportstyrelsen har inga synpunkter på förslagen i betänkandet. _____

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Anita Johansson. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog enhetschef Simon Posluk och handläggare Stina Paulin, den senare föredragande.

Anita Johansson

References

Related documents

Länsstyrelsen anser att det finns en risk med att en åtgärds syfte blir styrande för lagskyddets omfattning. Länsstyrelsen bedömer att förslaget ytterligare skulle

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag om etappmålet, och bedömer att enskilda avlopp i kust- och sjönära områden bör prioriteras i tillsynen.. För att målet ska

Dock bedömer Länsstyrelsen att även om utredningens förslag blir verklighet under de närmaste åren kan inte problemen förväntas försvinna helt fram till år 2030.. En

Länsstyrelsen efterlyser i förslaget, och vill betona vikten av, ett förtydligande som anger hur undantag ska tillämpas för att inte motverka det ursprungliga syftet med

Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön.”, och mål 13,

En sådan utredning bör dock inte begränsas till åtgärder för att underlätta anläggandet av våtmarker i syfte att minska övergödning.. 9 Övervägande

Skara kommun anser att det är bättre att sätta mål för mängden gödsel (fosfor och kväve) som får tillföras marken samt tid på året om målet är minskad övergödning...

På större öar finns riktiga ÅVC- anläggningar som används intensivt men ofta är svåra att utnyttja för kringliggande öar då de inte är nåbara