• No results found

Remissvar - ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning”, SOU 2020:10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar - ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning”, SOU 2020:10"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Remissvar - ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning”, SOU 2020:10 Sida 1 av 2

Till

Dnr M2020/00554/Nm

Miljödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fast boende

befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.

Remissvar - ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning”,

SOU 2020:10

Skärgårdarnas Riksförbund har som nämnts i utredningen gjort en egen undersökning angående avfallshantering. Åsikterna som förs fram där är fortfarande relevanta.

Generella åsikter

Miljöbelastningen från avfallshanteringen i kust och på öar måste minska. Det är inte rimligt att hämta avfallet vid varje enskild fastighet. Uppsamlingskärl på strategiska platser nåbara både från land och vatten måste etableras. Det är rimligt att fastighetsägarna transporterar avfallet dit.

Vad gäller matavfall anser vi att det föreligger de särskilda skäl för undantag som Naturvårdsverket kan ge. Vi tror på den modell som Värmdö kommun tillämpar även om avgiftsrabatten borde vara betydligt större än 102 kr/år.

Exemplet på god samverkan med företaget Mathem anser vi inte är ett bra exempel då

miljöbelastningen från den typ av transporter (Snabbgående RIB-båtar) som Mathem genomför är alltför stora. Det är bättre att de sommarboende handlar i lokala butiker där dessutom bra möjligheter finns för återvinning av glas och burkar. Även annat avfall kan ofta lämnas i anslutning till butiken.

Slamhantering

Införandet av minireningsverk bör uppmuntras, kanske samma metod (ekonomiska incitament) som Värmdö kommun använder för komposteringen kan tillämpas även här. I tillståndsprocessen för minireningsverk bör hänsyn tas till hur slamtömningen kan underlättas. Rör för slamsugning kan exempelvis grävas ner till strand så slamsugning kan ske från båt.

(2)

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Remissvar - ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning”, SOU 2020:10 Sida 2 av 2

Grovavfall

Hämtning av grovavfall är speciellt viktigt från öar utan fast landförbindelse. Det går lätt att se vilka öar som har tillgång till att kunna lämna grovavfall. Miljön blir betydligt bättre. En bra och kostnadseffektiv metod är att ett par gånger per år köra upphämtningsturer med en färja. På större öar finns riktiga ÅVC-anläggningar som används intensivt men ofta är svåra att utnyttja för kringliggande öar då de inte är nåbara från sjön.

Möja

2020-08-31

Sune Fogelström

Styrelseledamot

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Borgen 126, 472 95 Varekil

info@skargardarna.se www.skargardarna.se

References

Related documents

tjänsteverksamhet. Kollegiet bedömer att förslagen i promemorian inte uppställer nya eller ändrade krav på tjänsteverksamhet och att de därför inte omfattas av

Det finns inte behov att påskynda åtgärdstakten till 2030 för enskilda avlopp i sjönära lägen för sjöar som inte bedöms som övergödda vilket alltså är merparten av

Kommunen bör initialt få ansvaret och lämna in en plan till Länsstyrelsen för hur de avser utföra arbetet och hur de avser lösa behovet av mellankommunal samordning

Dock bedömer Länsstyrelsen att även om utredningens förslag blir verklighet under de närmaste åren kan inte problemen förväntas försvinna helt fram till år 2030.. En

Upphävande av strandskydd vid befintliga våtmarker och dammar bör kunna hanteras enligt det lagrum som redan finns för små sjöar och vattendrag, möjligen med. förtydligande av

Länsstyrelsen efterlyser i förslaget, och vill betona vikten av, ett förtydligande som anger hur undantag ska tillämpas för att inte motverka det ursprungliga syftet med

I handläggningar av ärende har ingått direktören för Styrning och planering Magnus Stephansson, Tf enhetschefen för Miljö och hållbarhetsenheten Martina Olgemar, verksjurist Erik

Att göra en kompensationsåtgärd, det vill säga göra en lika eller mer effektiv åtgärd utanför anläggningens område istället för till exempel ytterligare ett reningssteg, kan