• No results found

M FoF:s yttr ande över depar tementspr omemori anÖkad r ättssäker het och snabbar e ver kstäl li ghet ii nter nati onel la fami lj emål (Ds 2020:18)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "M FoF:s yttr ande över depar tementspr omemori anÖkad r ättssäker het och snabbar e ver kstäl li ghet ii nter nati onel la fami lj emål (Ds 2020:18)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Dnr 2020-1084 1(1) Ulrica Renström ulrica.renstrom@mfof.se Mottagare Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se 2020-11-13

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Box 35, 931 21 SKELLEFTEÅ

Växel 08-545 556 80 info@mfof.se www.mfof.se

M FoF:s yttr ande över depar tementspr omemori an

Ökad r ättssäker het och snabbar e ver kstäl li ghet i

i nter nati onel la fami lj emål (Ds 2020:18)

Justitiedepartementets diarienummer: Ju2020/02783/L2

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade departementspromemoria. MFoF instämmer med förslagen och anser att dessa kommer att ha positiva effekter för barn och stärka rättssäkerheten.

MFoF uppmanar lagstiftaren att vid fortsatt beredning och genomförande också beakta de förslag som framgår av betänkandet Se Barnet! (SOU 2017:6).

Per Bergling Generaldirektör

Ulrica Renström Föredragande

References

Related documents

För att verkställigheten av beslutet att överföra A till Tyskland inte ska utgöra en kränkning av hans eller hans familjemedlemmars rätt till respekt för familjelivet fordras

Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv- och stålindustrin, och arbetar med att sprida kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter

Landstinget skall erhålla full ersättning för kostnader fram till övergångsdagen för uppdrag som helt eller delvis utförts före övergångsdagen och där ersättning erlagts

Tredje kvartalets omsättning i Americas uppgick till 280 MUSD (286) med två procents negativ organisk tillväxt.. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 47 MUSD

Resultat före skatt men exklusive jämförelsestörande poster för fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (547) där de negativa valutaeffekterna uppgick till 44 MSEK..

Det operativa kassaflödet för kvartalet steg till 615 MSEK (564), exklusive betalningar hänförliga till strukturåtgärder.. Det operativa kassaflödet motsvarade därmed 116%

Det operativa kassaflödet för kvartalet, exklusive kostnader för omstruktureringsprogrammet, uppgick till 652 MSEK – vilket är 114% av resultat före skatt – jämfört med 578

De som stått för årets pallplatser i MKR är Axel Palmgren, Micro, Noel Sundberg Mini ,.. Albin Gustafsson J60, Victor Sundberg J125, Patrik Jansson Senior 125, Jesper