• No results found

Pajala 2021-01-27

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pajala 2021-01-27"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

H Paiala •/

kommun

Pajala 2021-01-27

Remiss SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, s 2020/06592 Sammanfattning

Mycket är bra och efterlängtade förslag. Att det förebyggande arbetet skall prioriteras, att planeringen skall lyftas fram och att uppföljningar verkligen skall genomföras, är sådant som kommer att förbättra det sociala arbetet till gagn för de människor som har behov av sociala tjänster.

Viktigt också att tjänsterna blir lätt tillgängliga. Där menar vi att det kan vara ett alternativ att göra det genom att dels informera betydligt mer om socialtjänstens insatser, dels se till att beslutsgången effektiviseras, så att en mer modern biståndshandläggning görs möjlig. På detta sätt uppnår lagstiftaren på bästa sätt det stipulerade målen om att socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

• Ekonomiska och sociala trygghet

• Jämlika och jämställda levnadsvillkor, och

• Aktiva deltagande i samhällslivet

Det är vidare positivt med de principiella förändringarna, men det krävs att stat och

kommuner tillsammans arbetar för att utveckla nya metoder och nya arbetssätt för att kunna nå målen med den nya lagstiftningen. Vi tänker också att det kommer att krävas

utbildningsinsatser för befintlig kommunal personal, och vi ser en fara för - i alla fall - initiala kostnader för kommunerna.

Beslut:

Att hemtjänstinsatser och korttidsboende ej skall vara möjligt att erhålla utan föregående behovsprövning

Att kommunen skall erhålla ersättning från staten för uppkomna merkostnader avseende nya kompetensbehov

Att texten ”på annat sätt” i samtal med barn ej tas bort

Här nedan beskriver vi upp en del frågor som bör beaktas utifrån de principiella förslagen på förändringar.

Främja jämställda levnadsvillkor:

Hur arbeta mer med jämställdhet? Vilka kunskaper erfordras? Skall detta också genomsyras i det förebyggande arbetet eller bara i myndighetsutövningen och verkställigheten av insatser?

Förebyggande och lätt tillgänglig:

Krävs att kommunerna på ett helt nytt sätt lägger upp det sociala arbetet, hur skall

kommunerna arbeta förebyggande? Lätt tillgänglig; kommunerna behöver arbeta för att

människorna tar kontakt med socialtjänsten utifrån vetskapen att hjälpen är direkt, och

(2)

Pajala 2021-01-27

utförs på ett kvalitativt och effektht sätt. Behöver arbeta mer med information om socialtjänsten, hur läggs detta arbete upp?

Övergripande planering och planering av insatser:

Även detta innebär ett nytt arbetssätt och kopplas direkt till det förebyggande arbetet. Hur skall arbetet bedrivas om detta skall ge önskvärt resultat? Den gemensamma planeringen utifrån sociala och samhälleliga aspekter känns viktigare för glesbygdskommuner än den direkta fysiska planeringen. Därför är det viktigt att planera det förebyggande och planerade arbetet tillsammans med regionen/hälsocentralerna, polisen, arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan, skolan och övriga kommunala verksamheter. Absolut viktigt att tex samverkan med hälsocentralernas barn- och mödraverksamhet utvecklas. Avseende arbetet med barn- och familj är det också viktigt att skolan (i första hand elevhälsan) och IFO arbetar tillsammans i det vardagliga arbetet

Bra att sanktionsavgifterna tas bort, men kommunerna måste ha resurser och kvalifikationer för att arbeta med det förebyggande planerande arbetet så att insatser kan verkställas på ett snabbt och smidigt sätt. Hur kan detta garanteras?

Kunskapsbaseradutgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

Mycket bra, offentlig sektor i sin helhet och kommunerna specifikt behöver bli mycket bättre på uppföljning och utvärdering av de insatser som utförs. Bra med en ny lag om

socialtjänstdataregister som gör insamlande av statistik möjligt, det är ett första steg.

Kommunerna måste även här se över sin kompetens. Kanske att det hade varit bra att förslaget skulle innehålla ett krav på tjänster som socialt ansvariga samordnare i

kommunerna (likt MAS-tjänster inom HSL), vilket också diskuterades i utredningen. Viktig signal till kommunerna att ta detta arbete på allvar; att det krävs nya kompetenser inom socialtjänsten för att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad och också utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

Förtydligat barnperspektiv

Bra att utgångspunkten är en harmonisering med barnkonventionen. Viktigt att det

tydliggörs att den som lämnar information till ett barn så långt det är möjligt ska försäkra sig om att barnet har förstått informationen. Tillika är det positiv att det införs en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke, och utan att

vårdnadshavaren är närvarande, även inför ett beslut om en utredning ska inledas eller inte.

Att texten ”på annat sätt” i samband med samtal med barn tas bort kan leda till att

ansträngningarna för att få en bra dialog med berörda barn minskar, och därmed risken att

barnets synpunkter inte framkommer i utredningssituationen. Och även om detta inte

harmoniseras med lagtexten för barnkonventionen borde detta inte behöva föranleda att

texten helt tas bort.

(3)

Pajala 2021-01-27

Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning

Redan nu kan sociala tjänster ges tex inom missbruks- och beroendevården och

förebyggande barn- och familjeområdet, utan föregående biståndsbedömning, men att göra det också inom hemtjänst och korttidsverksamheten känns inte som helt okomplicerat.

Att ge just dessa insatser utan att utreda om det finns behov förefaller gå i otakt med den satsning som kommuner gått in i via IBIC, dvs att sätta individens behov i centrum. Det är behoven hos våra medborgare som socialtjänsten skall utgå ifrån, dvs se till att de som behöver insatser får sina behov tillgodosedda. Detta leder i sin tur till att de gemensamma samhällsresurserna prioriteras utifrån behov. Det nya arbetssättet utifrån IBIC - att rättssäkert och effektivt tillsammans med berörd brukare - komma fram till de behov som finns, kan ytterligare utvecklas. Detta kan vara ett alternativ för att utveckla och effektivisera socialtjänsten än att ge insatser utan biståndsbedömning. Visst är det viktigt att ge hjälp när motivationen att ta emot hjälp är som störst, men detta behöver inte vara ett

motsattsförhållande till en effektiv och rättssäker behovsbedömning.

Snabba beslut med initialt korta insatstider kan sedermera fördjupas och utvecklas till än mer rättssäkra och måleffektiva insatser. Att arbeta för en betydlig mer modern

myndighetsutövning kombinerat med effektiva informationsinsatser torde ge en stor flexibilitet och bra tillgänglighet och med det kunna uppnå det som utredningen vill.

Frågan är också om detta förslag kan kombineras med ett alltmer tvärprofessionellt arbete både inom hemtjänsten och korttidsboendeverksamheten. Bägge dessa insatser innefattar många olika inslag och där rehabilitering och återgång till hemmet eller att fortsätta kunna bo hemma, är det primära målet. Finns risk för att kvalitén och utvecklingen av en effektivare socialtjänst därmed bromsas upp. Kvalitetsproblemen inom socialtjänsten har inte minst den pågående pandemin tydliggjort. Det behövs en mer sammanhållen socialtjänst, med tillika HSL-insatser, för att kvalitét ska kunna garanteras för alla individer som har behov av dylika insatser.

Visserligen kan den enskilda kommunen själv7 avgöra om man vill ge denna möjlighet, men med risk att detta blir verklighet i många andra kommuner, kan detta också leda till en normalisering över tid.

Att samhällets gemensamma resurser fördelas mer och mer utifrån efterfrågan, och inte utifrån en professionell behovsprövning, behöver således analyseras ytterligare. Också utredningen föreslår detta, vilket är positivt och en förutsättning för en eventuell förändring.

Med ovanstående motivering avslår Pajala kommun möjligheten att tillhandahålla hemtjänst och korttidsboende utan föregående behovsprövning

Pajala 2021-01-28

Ulrica Hammarström

Kommunalråd Pajala Kommun

References

Related documents

Vidare föreslås ett nytt andra stycke i vilket upplyses att det enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar gäller

Maxtaxan omfattar avgiften för service och omvårdnad i ordinärt boende och i särskilt boende och är högsta avgiften för hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet och korttidsvård

Ni beskriver alla steg som ni gör när ni bygger och ni ska motivera varför ni bygger som ni gör.. Vi använde oss av stearinhjul för de var lätta att forma och det är ett bra

I de fall där familjen inte informerats innan vid till exempel misshandel eller då det inte gått att få tag på familjen, upplevde studiens deltagare att föräldrarna kunde vara

Där framkom att socialtjänsten behöver en handlingsplan för att förebygga våld i nära relationer samt förbättrade rutiner i handläggning av ärenden som gäller våldutsatta..

Det kan finnas olika anledningar, till exempel att en förälder mår för dåligt för att kunna ta hand om barnet och/eller att barnet skadar sig själv och behöver mer hjälp

sammanställning från England visar att om man bor i England men har ett ursprung från Kina, Indien, Pakistan eller Karibien har man upp till 50 procent högre risk att dö i covid-19

Artiklarna är av vikt för att få en bakgrund till att det finns en problematik gällande hot mot socialtjänsten samt att det framförs kritik till kommuner och enheter att

Man bör i detta sammanhang minnas att denna studie enbart fokuserat på socialsekreterare inom en viss domän av socialtjänsten, nämligen avdelningen för ekonomiskt bistånd, och

Man menar att det inte kan vara rimligt att socialtjänsten ska ombesörja kostnader för psykoterapi, medicinsk behandling eller andra sjukvårdande insatser då enskilda

För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet finns det rutiner för handläggning och dokumentation av ärenden, dokumentation av genomförandet av en beslutad insats,

Uppskrivningsfaktorn anges för totalt antal polisregistrerade skadade samt för antalet svårt respektive lindrigt skadade enligt polisen. Som svårt skadad enligt sjukvården räknas de

Går vi däremot på Näsmans (2004) beskrivning av delaktighet i empowerment, där fokuset ligger på att fråga barnet och aktivt lyssna och därigenom ge barnet en röst i beslut

and Ask, P., Heart sound cancellation from lung sound recordings using recurrence time statistics and nonlinear prediction, 2005, IEEE Signal Processing Letters, (12), 12,

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av hur fler gränshinder mellan Sverige och Norge kan rivas i syfte att främja handeln mellan länderna

Enligt Hesslefors utgår alltså lärare i hög grad från elevers intressen när de gör sina undervisningsval, vilket är väsentligt för denna uppsats eftersom det visar på hur lärare

Syftet med denna studie är att undersöka riskerna med de höga och motstridiga krav som socialsekreterare möter i sitt dagliga arbete. Vi vill undersöka två

Trots att intervjupersonerna till största del uttryckte att medias negativa rapporteringar om professionen kan påverka allmänheten, klienter och deras inställning till yrket negativt,

Stöd- och hjälptelefon för barn och ungdomar, som exempelvis BRIS, Röda Korset och Rädda barnen vänder sig visserligen till utsatta barn, och kanske därigenom skulle anses syfta

Inom Faxepark finns en enad uppfattning bland de företag vi intervjuat om att det i dagsläget inte finns ett fungerande nätverk mellan företagen. Detta leder oss vidare till

Många aktiviteter har genomförts som gjort att Livsmedelsverket rört sig i en positiv riktning mot målet. Under året slutfördes ett antal interna utredningar som syftade till att

I detta avsnitt redovisas förslag till tidplan för när gränsvärden om klimat- utsläpp från byggnader kan införas.. Förslaget baseras på att det ska leda till

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för