• No results found

VA-utredning (130 KB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VA-utredning (130 KB)"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

RAPPORT

VA-

UTREDNING

, S

OMMARVÄGEN

H

EMAVAN

, S

NÖSTENEN I

H

EMAVAN

AB

U

PPRÄTTAD

: 2016-07-07

Upprättad av Granskad av Godkänd av

Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson

(2)

Rapport Projektnummer 95243

Sigma Civil AB www.sigmacivil.se

RAPPORT-12628 Version 0.3 2(4)

Innehållsförteckning

1 Bakgrund och omfattning...3

2 Förutsättningar...3

3 Spillvatten ...3

4 Dricksvatten...3

5 Slutsats ...4

Bilaga: Plan

(3)

Rapport Projektnummer 95243

Sigma Civil AB www.sigmacivil.se

RAPPORT-12628 Version 0.3 3(4)

1 Bakgrund och omfattning

En exploatering, Hyllan West, planeras vid Sommarvägen/Utsiktsvägen, Hemavan och då ska exploatören komma med förslag till anslutningspunkter. Sigma civil AB har fått uppdraget att titta på en översiktlig sträckning av spill- och dricksvattennätet inom området och föreslå lämpliga anslutningspunkter.

2 Förutsättningar

De planerade husen ligger på en marknivå mellan 515-555 möh Följande underlag har nyttjats för utredningen

 VA-ledningskarta erhållen från Storumans kommun

 Plankarta till detaljplan ”del av Björkfors 1;125, Hyllan West

 Grundkarta

 Vattennivå reservoar SP3

 Lyfthöjd tryckstegring vid SP3

 Svenskt Vatten P83

3 Spillvatten

Anslutningsmöjlighet till kommunalt spillvatten finns i gata mellan Utsiktsvägen 20 och 21 eller inne på fastighetsmark på Utsiktsvägen 16, dimension 200 mm. En alternativ anslutning är i gata vid Sommarvägen 16, dimension 160. I de två förstnämnda alternativen kan hela det planerade området avledas via självfall men alternativet med anslutning i Sommarvägen innebär att avloppsvattnet från det två lägst belägna fastigheterna måste pumpas. Vill man undvika att ansluta inne på fastighetsmark vid alternativet Utsiktsvägen 16 blir schakten 60-70 m längre.

4 Dricksvatten

En reservoar, SP3, ligger i anslutning till området och den är kompletterad med en tryckstegring för att kunna förse de högst belägna husen med dricksvatten. Reservoarens nivå ligger på 545- 548 meter över havet (möh). Efter tryckstegring ligger trycknivån på 575-580 möh bortsett från ledningsförluster.

De högst belägna husen av på det planerade området ligger kring 550 möh, vilket innebär att de inte kan anslutas till den tryckzon som styrs av SP3 utan tryckstegring. De två lägst belägna fastigheterna kan anslutas till SP3:s tryckzon.

Ett alternativ är att ansluta det planerade området till befintlig tryckstegring, förutsatt att befintligt ledningsnät klarar av den ökade belastningen. Huvuddelen av det befintliga ledningsnätet mellan tryckstegringen utgörs av en ledning med dimensionen 50/41 mm. Ansluts hela det planerade området till befintlig ledning vid Utsiktsvägen 28 och om det dimensioneras enligt Svenskt Vatten P83, så skulle ledningsförlusterna fram till förbindelsepunkt uppgå till 12-15 meter vattenpelare (mvp). Det skulle innebära att man skulle ha en trycknivå på ca 565 möh vid förbindelsepunkt. Det innebär att trycket för den högst belägna fastigheten riskerar att bli för lågt vid högbelastning på nätet. Rekommenderad miniminivå är 15 mvp över högsta tappställe, ofta brukar man sätta en gräns på 20 mvp. Det är dessutom sannolikt att det momentana flödet blir något högre vid den här typen av område, många vill nyttja vatten vid samma tidpunkt.

(4)

Rapport Projektnummer 95243

Sigma Civil AB www.sigmacivil.se

RAPPORT-12628 Version 0.3 4(4)

Kapacitetsmässigt har befintlig ledning vid Utsiktsvägen 18, 20/ 21 störst kapacitet och väljer man att bygga en ny tryckstegring, så bör den matas från den ledningen.

5 Slutsats

När det gäller spillvatten finns flera alternativa anslutningspunkter, två av alternativen innebär att avledningen kan lösas med självfall för hela området men det finns ingen anslutningspunkt direkt vid gränsen till det planerade området. Samtliga alternativ inne bär att man måste schakta i naturmark, för att undvika det naturmark måste en pumpstation byggas. I samtliga fall måste en ledning byggas fram till planområdets gräns och där måste Storumans kommun bestämma vilken punkt som de föredrar.

Dricksvattnet kan lösas på flera sätt men sannolikt krävs en tryckstegring för att säkerställa ett tillräckligt högt tryck för de högst belägna fastigheterna inom det planerade området.

Alternativet till tryckstegring är att ansluta vid Utsiktsvägen 28 men det kan innebära att man får problem med trycket vid hög momentanbelastning och medför risk att skapa tryckproblem för befintliga fastigheter längs Utsiktsvägen 29-39, 26-42. Att höja trycket i tryckstegringen kan vara en lösning men då krävs ytterligare utredning, så att det inte skapar problem på andra delar av nätet. Alternativt kan det lösas genom ökad dimension på ledningen mellan tryckstegring och anslutningspunkt (ca 215 m), de högst belägna av de planerade husen kommer då att ligga på gränsen av det rekommenderade vid dimensionerande momentanflöde.

Ytterligare samråd med kommunen krävs för att hitta en godtagbar lösning och man bör kontrollera att tidigare framtagna trycknivåer för befintlig tryckstegring stämmer, för att säkerställa att förutsättningarna för utredningen stämmer.

References

Related documents

lokalisering av skola i anslutning till

Övriga villkor och förutsättningar vad gäller anslutning och brukande av den allmänna va-anläggningen regleras i gällande Allmänna bestämmelser för brukande av den

Enligt norm kan avstånd till närmaste brandpost få vara upp till 1000 m vilket i detta fall skulle innebära att eventuella brandposter belägna på befintligt ledningssystem i

I och med att flera förutsättningar för anläggande av markbaserade reningstekniker inte uppfylls och det i planområdets sydvästra hörn finns en dricksvattenbrunn och möjligtvis

I och med att de förorenade massorna innehar metallhalter som överstiger naturvårdsverkets (2009) riktvärde för känslig mark och potentiellt kan vara försurande, finns risk

I denna utredning redovisas förslag till hantering av vatten och spillvattenlösningar för exploatering av aktuellt detaljplaneområde.. Bifogad karta visar befintligt ledningsnät inom

Som en del i arbetet med en detaljplan behövs en VA utredning göras för att säkerställa vattnets väg genom området samt bedöma behov av rening för att inte

Befintliga anläggningar/brunnar ligger dock nedströms en del av befintlig och planerad bebyggelse och man bör ta hänsyn till risk för påverkan av avloppsanläggningar

Om fastigheten överlåts, helt eller delvis, till annan ägare ska hela det då återstående skuldbeloppet betalas till Skurups kommun på överlåtelsedagen, varpå kommunen

När du bestämt dig för en pumpmodell, använd dimensioneringsguiden på följande sidor för att hitta rätt pump till uppgiften.. Bra

Det är därför viktigt att i största möjliga mån se till att området ansluts mot det kommunala VA-nätet samt säkerställa att ytterligare exploatering inte medför en

För detaljerad information om anslutning hänvisas till ALM-Equites som bygger allmänna VA-ledningar. Husets höjd gör att vattentrycket inte kommer att räcka utan tryckstegring inne

Viktigt är också att dagvatten från det nya kvarteret fördröjs innan det når ut till befintliga diken, detta för att skydda dikena ifrån stora flöden.. Då det

Av utredning framgår att området för detaljplanen och utpekat område för bebyggelse i översiktsplanen kan anslutas till det befintliga spillvattennätet väster om Örkeljungavägen

Länsstyrelsen GIS-stöd för små avlopp samt undersökning av 6 § - områden rekommenderar Norconsult att allmänt vatten- och spillvattennät byggs ut enligt alternativ 2 för

Vatten för försörjning av utbyggnad (29000 m2) väster om befintligt handelshus leds från befintlig vattentäkt mot anslutningspunkt söder om utbyggnaden (se Bilaga 1)..

För att uppnå målsättningen gäller Vatten från tak-, parkerings-, väg- och gårdsytor leds ut över gräs- och andra vattengenomsläppliga ytor där vattnet ges möjlighet att

Från Hammarbäcken, som visas i Figur 8 rinner dagvattnet vidare till Foteviken vilket är recipient till området.. Bilden nedan är tagen sett

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas..

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Det innebär

- Riktlinjer för delbetalning av anläggningsavgift enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med förtydligande att ”Referensräntan kan lägst vara 0 %.. -

Det vatten som inte kan infiltreras kan med fördel ledas i naturmarken till den västra delen av området för vidare avledning i

Höjdskillnaderna inom etapp 2 tillåter att dagvattnet leds till parken antingen ytligt via rännor (Bilaga C: ränna) och diken, men för att dagvattnet från större delen av etapp 2