• No results found

PM - Utredning VA-anläggningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PM - Utredning VA-anläggningar"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

PM - Utredning VA-anläggningar

Bilaga till

Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14

Uppdragsnummer: 226443

Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

Handläggare

Lars Nilsson 010- 452 27 28

Kvalitetsgranskning

Marianne Olofsson 010-452 27 71

(2)

ag\226443\Teknik\R\Text\Etapp 2\Slutligt samdsmaterial 20121214\PM - VA-anläggningar.doc

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Syfte ... 3

1.2 Underlag... 3

2 Befintliga förhållanden ... 3

2.1 Områdesbeskrivning ... 3

2.2 Geoteknik och hydrologi ... 4

3 Framtida förhållanden ... 4

3.1 Områdesbeskrivning ... 4

3.2 Förslag till dagvattenhantering ... 6

3.3 Förslag till vattenförsörjning... 6

3.3.1 Brandvatten ... 6

3.4 Förslag till spillvattenavledning ... 7

Bilagor

Bilaga 1a: Förslag till förbindelsepunkter för dricksvatten Bilaga 1b: Förslag till förbindelsepunkter för spillvatten

(3)

Rapportnamn: PM - Utredning VA-anläggningar

Beställare: Hemavan Fjällkedjan AB Uppdragsnr: 226443

T:\_uppdrag\226443\Teknik\R\Text\Etapp 2\Slutligt samdsmaterial 20121214\PM - VA-anläggningar.doc

Björkfors 1:5 (del av), 1:448, 1:819, 1:850 m fl, har Tyréns, på uppdrag av Hemavan Fjällkedjan AB, utrett VA-försörjningen till och inom området. Bolaget planerar här för en större exploatering av bostäder, skidanläggningar mm.

Området kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Anslutning till befintligt kommunalt VA-ledningsnät sker sydväst om planområdet.

1.1 Syfte

Syfte med utredningen är att föreslå möjlig vattenförsörjning samt avledning av avloppsvatten för området. Samt att i ett tidigt skede identifiera och lyfta fram de förutsättningar och

eventuella problemställningar som kan uppkomma i samband med anläggning och anslutning av vatten och avloppsvatten för området.

1.2 Underlag

I arbetet med utredningen har bland annat följande underlag använts:

• Grundkarta från Storumans kommun

• VA-ledningskartor från Storumans kommun

• Situationsplaner på exploateringsområdet från Fjällkedjan

• Driftdata från va-anläggningar erhållet från Storumans kommun

2 Befintliga förhållanden 2.1 Områdesbeskrivning

Exploateringsområdet är beläget mellan Mortsbäcken och de sydöstra delarna av Hemavan och sträcker sig från skjutbanan förbi Drottningleden och vidare upp mot ett höjdparti i närheten till toppen av Centrumliften (se figur 1, sidan 5).

De övre delarna ovanför det aktuella området utgörs av relativt jämn sluttande terräng med liten lutning. Längre ner efter bergssidan finns två lokala platåer åtskilda av en brant slänt. Från dessa platåer sluttar terrängen brant i öster ner mot bäcken och från den nedre av platåerna i söder mot ett plant långsträckt område längs med bäckstranden där skjutbanan är belägen.

Strax väster om platåområdena skär en djup ravin genom bergssidan i nord-sydlig riktning och därefter övergår terrängen i ett jämnt sluttande område fram till Kungsvägen.

Torrare partier inom området domineras av fjällbjörkskog och enris. Inom blötare partier finns mer gräs och björk och inom myr- och våtmarksområden finns grästorv och torv.

(4)

ag\226443\Teknik\R\Text\Etapp 2\Slutligt samdsmaterial 20121214\PM - VA-anläggningar.doc

2.2 Geoteknik och hydrologi

En geoteknisks utredning har utförts inom planområdet. I de övre delarna av området består marken troligen av en fast och relativt tät morän. Här förekommer sammanhängande myr- och våtmarksområden av varierande storlek. Grundvattenytan ligger ytligt, 0-1,0m, och berg förekommer relativt ytligt i hela delområdet.

De två nedanför liggande platåerna utgörs av grov sedimentsjord som är väldränerad och grundvattnet rör sig i gränsen mot en underliggande morän.

I släntfot mot nedre platån samt mot skjutbaneområdet där moränen går i dagen är området mer eller mindre sumpigt på grund av utströmmande grundvatten.

Ytavrinning sker dels mot Mortsbäcken i öster och dels söderut där en större ravin samlar en del vatten som bildar en mindre bäck som längre nedströms rinner igenom samhället och vidare mot Umeälven.

Se även PM – Översiktliga geotekniska förutsättningar för exploatering samt PM – Utredning risker för slamströmmar och störtfloder, Rapport 1 och 2.

3 Framtida förhållanden 3.1 Områdesbeskrivning

Fjällkedjan Hemavan AB planerar en större exploatering med fritidshus, lägenheter,

husvagnscamping, hotell, liftanläggningar mm. Projektet är indelat i ett antal etapper och fullt utbyggt så kommer det att finnas plats för ca 2400 boende. I områdena som berörs av denna utredning Branten, Klippkanten, Kungsplatån och Trollhöjden, kommer det att finnas ca 1300 bäddar. Första etappen som innefattade husvagnscamping, skotergarage mm är påbörjat.

Vägar och va-anläggningar byggs ut och ansluts till befintliga system i Hemavan.

(5)

Rapportnamn: PM - Utredning VA-anläggningar

Beställare: Hemavan Fjällkedjan AB Uppdragsnr: 226443

T:\_uppdrag\226443\Teknik\R\Text\Etapp 2\Slutligt samdsmaterial 20121214\PM - VA-anläggningar.doc

Figur 1. Översiktskarta över planerat exploateringsområde

(6)

ag\226443\Teknik\R\Text\Etapp 2\Slutligt samdsmaterial 20121214\PM - VA-anläggningar.doc

3.2 Förslag till dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen utreds och redovisas i en separat rapport (Utredning-dagvatten för detaljplan för fastigheter Björkfors 1:5 del av, 1:448, 1:819, 1:850 m fl).

Sammanfattningsvis kan dock sägas att för att få en långsiktigt hållbar dagvattenhantering bör målsättningen vara att man vid en eventuell exploatering så långt det är möjligt bibehåller de naturliga förhållanden som råder på platsen. I ett känsligt område som det aktuella med tunna växt- och jordlager, avrinning till en känslig recipient och närhet till Vindelfjällens naturreservat är detta extra viktigt.

Påverkan på den närbelägna Mortsbäcken undviks i största möjliga mån. Ökad avrinning från området över de skredbenägna slänterna ner mot Mortsbäcken eller avledning av förorenat dagvatten från parkerings- eller körytor till bäcken undviks. Dagvatten skall omhändertas lokalt inom fastigheten.

3.3 Förslag till vattenförsörjning

Exploateringsområdet försörjs med dricksvatten från befintligt kommunalt ledningsnät.

Förslagsvis sker anslutning i flera punkter, dels ur driftssäkerhetssynpunkt men framförallt på grund av de olika etappernas lokalisering i förhållande till befintligt nät.

Samtliga områden inom exploateringsområdet ligger på en marknivå över tillgänglig trycknivå i Hemavans vattenledningsnäts lågzon. Områdena Kungsplatån, Branten, Klippkanten

Trollhöjden samt ev. framtida exploateringsområde är dessutom delvis belägna över trycknivån i högzon.

Detta innebär att hela exploateringsområdet bör anslutas till högzonen samt att en ny tryckstegringsstation behöver anläggas för ytterligare tryckstegring. En reservoar föreslås placeras i området kring Trollhöjden. Reservoaren behöver kompletteras med lokal

tryckstegring. Vid ev. fortsatt utbyggnad blir det aktuellt med ytterligare en reservoar högre upp, alternativt sker en tryckstegring från föreslagen reservoar vid Trollhöjden.

Förslag på anslutningspunkt till befintligt ledningsnät är i Modovägen alternativt ansluts vissa delområden till Adolfs väg. Se bilaga 1a.

3.3.1 Brandvatten

Vid ett renodlat alternativsystem för brandbekämpning används en eller flera centralt placerade brandposter med god kapacitet och tillgänglighet för påfyllning av räddningstjänstens

tankfordon. Enligt norm kan avstånd till närmaste brandpost få vara upp till 1000 m vilket i detta fall skulle innebära att eventuella brandposter belägna på befintligt ledningssystem i anslutning till Kungsvägen skulle kunna användas av räddningstjänsten vid brandbekämpning i alla delar av exploateringsområdet.

Räddningstjänsten i Storuman har framfört önskemål om ett konventionellt system med brandposter i området där vattenledningsnätet dimensioneras för ett uttag av släckvatten i

(7)

Rapportnamn: PM - Utredning VA-anläggningar

Beställare: Hemavan Fjällkedjan AB Uppdragsnr: 226443

T:\_uppdrag\226443\Teknik\R\Text\Etapp 2\Slutligt samdsmaterial 20121214\PM - VA-anläggningar.doc

Ambitionen att dimensionera ledningsnätet för en hög leveranskapacitet i händelse av brand bör vägas mot risken för stundtals dålig omsättning på vattnet och medföljande kvalitetsproblem.

Förslagsvis planerar man för några brandposter centralt belägna i området vid en tänkt huvudledning och distributionsledningar av mindre dimension till övriga delar. Lämpliga placeringar av brandposter skulle kunna vara i anslutning till t.ex. Fjällormens centrum och hotellet. Maximalt avstånd till brandpost skulle i detta fall kunna uppgå till ca 750m.

Användandet av intern sprinklerbassäng för hotellets sprinklersystem bör övervägas. Detta motiverat av att en sprinkleranläggning i hotellet med direktkoppling till ledningsnätet innebär att ledningsnätet måste dimensioneras för en kapacitet motsvarande sprinklersystemets

vattenbehov. Sprinklersystem provas dessutom i praktisk drift med vissa tidsintervall, för att säkerställa att de fungerar tillfredställande. Dessa prov innebär störningar på ledningsnätet och orsakar efterföljande renspolning av ledningsnätet och kvalitetskontroll. Med intern

sprinklerreservoar mildras de störande effekterna vid sprinklerproven avsevärt.

3.4 Förslag till spillvattenavledning

I det fall man tänker sig att avleda spillvattnet från de aktuella områdena till en enda punkt så är det endast Oscars väg som kan nås med självfall från samtliga etapper. Kapacitetsmässigt utgör detta inga problem.

Topografin tillsammans med de olika områdenas placering i förhållande till befintligt ledningsnät talar dock för flera anslutningspunkter.

Förslagsvis sker anslutning av exploateringsområdets olika etapper till befintligt ledningsnät i flera punkter enligt följande (se även bilaga 1b):

• Områdena Branten, och Kungsplatån, Trollhöjden, samt ev framtida exploateringsområd ansluts vid Modovägen.

• Klippkanten ansluts till Adolfs väg, eventuellt kan pumpstation erfordras men det måste detaljstuderas i projekteringsskedet.

Hemavans avloppsreningsverk är lokaliserat nere vid flygplatsen. Utifrån det flöde verket är dimensionerat för och statistik av uppmätta flödena till avloppsreningsverket, så nyttjas ca 60 % av dess kapacitet när belastningen är som störst under året vid nuvarande förhållanden. Det finns dock en viss osäkerhet när det gäller mätnoggrannheten på flödesmätaren vid

avloppsreningsverket.

Överslagsberäkningar gjorda utifrån erhållna uppgifter om ledningsdimension, material och lutningar visar att kapaciteten på ledningsnätet överlag är god. Det är endast i de lägre belägna delarna av samhället som man kan påvisa kapacitetsproblem. Till exempel så redovisar

(8)

ag\226443\Teknik\R\Text\Etapp 2\Slutligt samdsmaterial 20121214\PM - VA-anläggningar.doc

driftspersonal uppgifter om att man i samband med vårflod och högt grundvattenstånd har problem med inläckage i ledningsnätet här. Tidvis förekommer också uppdämning från Umeälven.

Ledningen parallellt med E12:an, från Skogsvägen fram till vägen ner mot reningsverket, har även dålig lutning vilket försämrar flödeskapaciteten.

Storumans kommun har för avsikt att utföra erforderliga åtgärder på avloppsledningsnätet i takt med att Fjällkedjans exploatering fortskrider.

(9)

050100

myr

gångbro

plangräns plan

gr äns

252 m2

gångbro

K L I P P K A N T E N

M o rt sb ä ck

e n

K U N G S P L AT Å N

F J Ä L L F O R S E N U T S I K T E N

lift pist

skoter- garage

tunnel skidbro

B R A N T E N

butik m.m.

pist

parkering camping

park ering

Kungs vägen

Fj ä l lf o

r sv äg en

Storbacken

Storbacken

F j ä l l vägen f o r s

T R O L L H Ö J D E N

hotell

natur- område

skidbro natur- område

F O R S K U L L E N K U N G S H A G E N

natur- område

natur- område

staket stake

t

Anslutningspunkt

Anslutningspunkt

(10)

050100150

vä rbäcken

myr

gångbro

plangräns plan

gr äns

252 m2

gångbro

K L I P P K A N T E N

M o rt sb ä ck

e n

K U N G S P L AT Å N

F J Ä L L F O R S E N U T S I K T E N

lift Lift

pist

skoter- garage

tunnel skidbro

B R A N T E N

butik m.m.

pist

parkering camping

park ering

Kungs vägen

Fj ä l lf o

r sv äg en

Storbacken

Storbacken

F j ä l l vägen f o r s

T R O L L H Ö J D E N

hotell

natur- område

skidbro natur- område

K U N G S H A G E N

natur- område

natur- område

staket stake

t

Anslutningspunkt

Anslutningspunkt

References

Related documents

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

kranplacering inom detta område att det är tillräckligt med en räckvidd för både byggnad 10A och 10B på bara 30 meter, däremot för att även kunna tänka sig att ta emot material

Efterfrågan om platser för att åka skateboard, kickbikes eller inlines har vid ett flertal tillfällen lyfts från kommuninvånare.. Efter att ett medborgarförslag lämnats in

Höjdskillnaderna inom etapp 2 tillåter att dagvattnet leds till parken antingen ytligt via rännor (Bilaga C: ränna) och diken, men för att dagvattnet från större delen av etapp 2

Vatten för försörjning av utbyggnad (29000 m2) väster om befintligt handelshus leds från befintlig vattentäkt mot anslutningspunkt söder om utbyggnaden (se Bilaga 1)..

Undersökningen visar att marken under den aktuella hallen till huvudsak består av cirka 5-6 meter blockig fyllning ovan berg.. Utanför portarna och ca 10 meter in i hallen

Från Hammarbäcken, som visas i Figur 8 rinner dagvattnet vidare till Foteviken vilket är recipient till området.. Bilden nedan är tagen sett

Mindre: mindre obehag eller obetydlig skada (t ex fallolycka men att ingen skada uppstått) Måttlig: övergående skada/funktionsnedsättning men utan att den leder till men för den

I samband med ett avloppsärende för en fastighet i nedan redovisade grupp konstaterades relativt blöt mark i del av tomten, vilket medförde sluten tank och ändrad plats

Länsstyrelsen GIS-stöd för små avlopp samt undersökning av 6 § - områden rekommenderar Norconsult att allmänt vatten- och spillvattennät byggs ut enligt alternativ 2 för

vattenmängder som ska kontrolleras vid ett 100 års regn kan kontrolleras genom att ha kvar grönytor/svackdiken runt om området såsom beskrivet ovan i dagvattenavsnittet. För

För anslutning av spillvatten från grundskola och förskolan har marknivå studerats, och det går att få fall från väster till öster mot befintlig ledning vid Kämpingevägen...

Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller

erosionsskador och för att kapaciteten på nedströmsliggande dagvattensystem överskrids gäller för alla ytor att dagvatten infiltreras och dagvattenflöden utjämnas i

I och med att flera förutsättningar för anläggande av markbaserade reningstekniker inte uppfylls och det i planområdets sydvästra hörn finns en dricksvattenbrunn och möjligtvis

I och med att de förorenade massorna innehar metallhalter som överstiger naturvårdsverkets (2009) riktvärde för känslig mark och potentiellt kan vara försurande, finns risk

Som en del i arbetet med en detaljplan behövs en VA utredning göras för att säkerställa vattnets väg genom området samt bedöma behov av rening för att inte

För det planerade området med tomter väster om väg E12 föreslås att det naturliga rinnstråket som återfinns inom den södra delen bevaras och nyttjas för dagvattenändamål.

Befintliga anläggningar/brunnar ligger dock nedströms en del av befintlig och planerad bebyggelse och man bör ta hänsyn till risk för påverkan av avloppsanläggningar

En reservoar, SP3, ligger i anslutning till området och den är kompletterad med en tryckstegring för att kunna förse de högst belägna husen med dricksvatten.. Efter

Enligt uppdragsformuleringen ska databasen dels kunna an- vändas för att utveckla arbetet med Sveriges rapportering av omfattningen på statligt stöd till EU och WTO, dels

Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med trafik- och fastighetskontoret och AB Sollentunahem göra en förstudie avseende om- och eventuell tillbyggnad av

Det är därför viktigt att i största möjliga mån se till att området ansluts mot det kommunala VA-nätet samt säkerställa att ytterligare exploatering inte medför en