• No results found

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting – remiss, Finansdepartementet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "kostnadsutjämningen för kommuner och landsting – remiss, Finansdepartementet"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandessignaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 101 Lite mer lika. Översyn av

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting – remiss, Finansdepartementet

Ärendenummer KS 2019/38

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till Finansdepartementet:

Älmhults kommun tillstyrker förslaget (översynen) med ikraftträdande per den 1 januari 2020 med följande tillägg:

Den demografiska ökningen och konsekvens för efterfrågad välfärd kommer att ställa stora krav på modellen för kostnadsutjämningen framöver. Med bakgrund av detta är det viktigt att systemet följs upp kontinuerligt och konsekvensbeskrivs. I tidigare system fanns inga utgångspunkter för uppföljning och återkoppling.

Älmhults kommun anser vidare att remisstiden för genomgång av förslaget har varit för kort och önskar att detta beaktas vid kommande remisser.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Finansdepartementet har till Älmhults kommun skickat remiss gällande Statens offentliga utredningar 2018:74 ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”. Remissen inkom 2019-02-08 med begäran om svar senast 2019-05-17. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser, kommuner och landsting, innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Älmhults kommun tillstyrker

förslaget (översynen) med ikraftträdande per den 1 januari 2020 och att följande remissvar lämnas till Finansdepartementet:

Den demografiska ökningen och konsekvens för efterfrågad välfärd kommer att ställa stora krav på modellen för kostnadsutjämningen framöver. Med bakgrund av detta är det viktigt att systemet följs upp kontinuerligt och

konsekvensbeskrivs. I tidigare system fanns inga utgångspunkter för uppföljning

(2)

Sammanträdesprotokoll

2019-05-07 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandessignaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

och återkoppling. Älmhults kommun tillstyrker förslaget (översynen) med ikraftträdande per den 1 januari 2020 med ovan tillägg.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-04-23, § 56

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-28 Statens offentliga utredningar 2018:74 ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”, 2018.

_____

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen Finansdepartementet

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 29 augusti 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2004:773)

Förslag: I kostnadsutjämningen för landsting föreslår jag att lönemodellen tas bort som egen delmodell och att merkostnader för löneläge i stället inkluderas i modellen

Avseende modellen för gymnasieskolan anser kommittén att nuvarande modell bör förändras med programvalsfaktorn men att även merkostnader i kommuner med glesbebyggelse bör

Detta kan tyckas överflödigt eftersom förslaget till Djurhälsoförordning innehåller en lista över åtgärdssjukdomar, och en över vilka som ersätts, men de föreslagna listorna

Kommunstyrelsen bedömer dock att det är nödvändigt för regeringen att besluta om andra för området relevanta utredningar, så som inrättande av en myndighet för romska

Bengtsfors kommun E-post kommun@bengtsfors.se Telefon 0531-52 60 00 Fax 0531-124 52 Hemsida www.bengtsfors.se Postadress Box 14 666 21 Bengtsfors Besöksadress

·1 r .. 7.5 Positivt att en delmodell för Kommunal vuxenutbildning införs SKL tillstyrker förslaget om införande av en utjämningsmodell för vuxenutbildning. Förbundet vill

Förslaget innebär en ökning med 3 268 kronor per invånare, vilket omräknat i termer av utdebitering motsvarar en sänkning med 1,80

- Delmodellen för individ- och familjeomsorg har varit kritiserad och det är därmed av stor vikt att det har gjorts en grundlig översyn av denna och föreslagna förändringar

Även kommuner utanför storstadsområdena har stora behov av investeringar för skola och omsorg då dessa kommuner, liksom många andra kommuner, har en positiv befolkningstillväxt

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det yttrande som SmåKom avgett (DNR Fi2018/02312/K SmåKom) gällande nytt kostnadsutjämningssystem ”Lite mer lika, SOU

Hallsbergs kommun ställer sig också positiva till att systemet föreslås, i större utsträckning, ta hänsyn till socioekonomiska variabler och flyktingmottagande.. Dock borde

Hultsfreds kommun välkomnar förenklingen av systemet och tillsammans med beskrivningarna i övrigt bidrar utredningens förslag till ett mer lättöverskådligt system..

För Klippans kommun innebär förslaget utifrån dagens förutsättningar en lägre avgift med 908 kr per invånare, vilket motsvarar ca 16 mnkr om modellen gälls för

Lekebergs kommun anser att det också är viktigt att ta hänsyn till om det finns merkostnader för kommuner med en stark befolkningstillväxt som idag inte fångas med nuvarande

Malmö stad vill dock framföra vikten av att den statistik som ligger till grund för modellen uppdateras regelbundet för att spegla faktiska förhållanden.. Det handlar dels om

Mora kommun anser dock att utredarens förslag inte är tillräckligt för att utjämna de stora. skillnaderna

Orsa kommun tillstyrker förslaget till ny kostnadsutjämning i sin helhet enligt bifogat yttrande som svar på remissen SOU 2018:74.. Lite

gemensamma ställningstagande är att utredningens förslag är bra och att det är av stor vikt med ett snabbt införande för att nå en mer rättvisande kostnadsutjämning än

Sollentuna anser att otillräckliga insatser har gjorts i utredningen för att få till en modell för kostnadsutjämning, som skapar incitament för tillväxt, ökad sysselsättning

Modellen ger kompensation för alla i åldern 16-18 år, vilket innebär kompensation även för ungdomar som i stället för att gå gymnasieutbildning väljer att arbeta. Här

Trollhättans stad anser det är positivt att förslaget ger mer tyngd åt socioeko- nomisk fördelning, som ny delmodell för kommunal vuxenutbildning, justering av programvalsfaktorn

Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är positivt med de förändringar som föreslås så att större hänsyn tas till kommunens socioekonomiska förutsättningar..