• No results found

Yttrande över remiss Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Ds 2019:20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remiss Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Ds 2019:20"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1 (1)

Dnr: SOC.2019.103/770

Åre kommun  Box 21, 837 22 Järpen Besöksadress: Norra vägen 21 C

Tel växel: 0647-161 00  Fax: 0647-161 05  Org nr: 212000-2494  Bankgiro: 5813-5245

E-post: kundtjanst@are.se  Internet: www.are.se

YTTRANDE

Dnr S2019/04002/FS

Socialkontoret Iris Kjellander

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Socialdepartementet Regeringskansliet

Yttrande över remiss Stärkt skydd för den enskilde vid

estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och

injektionsbehandlingar. Ds 2019:20

Åre kommun tackar för inbjudan att kunna lämna ett yttrande på remissen. Vi väljer dock att avstå från att lämna något yttande.

ÅRE KOMMUN

Iris Kjellander

medicisnkt ansvarig sjuksköterska Åre kommun/Ååren tjielte __________________________ Telefon: 0647/164 21

Box 201, 837 22 Järpen

Remissvar skickat till: s.fs@regeringskansliet.se

References

Related documents

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

I den slutliga handläggningen har t f avdelningschefen Anna Hedström samt biträdande chefsjuristen Monica Jacobson deltagit.. Juristen Katarina Lagerstedt har

I handläggningen har också enhetschef Kristofer Johannesson och föredragande utredare Helena

Det är positivt att skyddet för den enskilde nu även kommer att omfatta tandläkares estetiska kirurgiska ingrepp och att det även ställs kompetenskrav på det sätt att de

Socialstyrelsen föreslår dock att det i första stycket 6 § i förslaget om lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar bör läggas till text för

Rådet tillstyrker förslaget att den föreslagna lagen inte ska tillämpas på kirur- giska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som omfattas av tandvårdsla- gen eller görs i

Sveriges Hudterapeuters Riksförbund (SHR) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges konsumenter Sveriges Kvinnolobby Sveriges läkarförbund Sveriges tandhygienister

Mårten

Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om vilka krav som gäller för den som bedriver verksamhet samt regleringar om vem som får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och

Datainspektionen konstaterar att departementspromemorian saknar en utförlig redogörelse om vilka personuppgifter som kommer att behandlas av de verksamheter som ska omfattas av

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domsto- lar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför

Enligt förvaltningsrättens mening bör det i det kommande lagstiftningsarbetet ytterligare utvecklas hur bedömningen ska göras av om ett ingrepp eller en behandling omfattas av

Flera estetiska injektionsbehandlingar, såsom botulinumtoxin, behandlingar för att lösa upp fillers (hyaluronidas) och behandlingar för att åstadkomma lipolys (till exempel

I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättslagmannen Ylva Osvald och tekniska rådet Mikael Schultz.

Vi vill även peka på att i de fall där en klinik arbetar med inhyrda utövare som i sin tur ska ha en egen patientförsäkring kan det vara svårt för patienten, och ibland även

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande över departementspromemoria Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om

Skrivelsen tar upp förslag på reglering gällande estetiska behandlingar, att dessa skall kunna omfattas av tillsyn, krav på legitimerad personal, patientförsäkring mm..

Region Västmanland anser att gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och konsumenttjänster behöver förtydligas gällande estetiska behandlingar som inte har ett

Istället för att som nu föreslås, att i patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen definiera verksamhet enligt den föreslagna lagen som hälso- och

Skyddet gällande skadestånd när det gäller både fysisk och psykisk skada på person har i lagförslaget stärkts för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska

Förbundet anser även att förslagen i promemorian till största delen är väl avvägda och bör kunna bidra till såväl ökad tydlighet om vad som gäller som bättre skydd för de

Sveriges Tandläkarförbund vill att regeringen tar ansvar för en dialog med de professionsorganisationer som företräder läkare, sjuksköterskor och tandläkare innan

Det saknas en närmare redogörelse för det egentliga behovet härav och det har heller inte redovisats i övervägandena eller författningskommentaren vad som skulle kunna ses som ett