• No results found

09. Protokollsutdrag - Fullmäktigeberedningen, 2018-04-10, § 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "09. Protokollsutdrag - Fullmäktigeberedningen, 2018-04-10, § 1"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdesprotokoll Fullmäktigeberedningen

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Sidan 4 av 4

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 1/2013 Dnr 2018/0188 KS-1

Diariekod: 101

Budget för kommunrevisionen 2019

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-03-27 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Enligt 11 kap. 8 § i den nya kommunallag som gäller från 1 januari 2018, ska förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av fullmäktiges presidium före oktober månads utgång. Tidigare gällde att även förslaget till revisorernas budget skulle upprättas av kommunstyrelsen.

Syftet med den nya regleringen är, enligt prop. 2016/17:171 (En ny kommunallag), att stärka revisionens oberoende gentemot de granskade organen och se till att frågan om budget till revisionen får en allsidig prövning.

Utökningen av budgeten med 120 000 kr är nödvändig om nya revisorer väljs efter valet. I det fallet att nya revisorer väljs avgår de sittande revisorerna när årsredovisningen för 2018 är granskad, samtidigt som de nyvalda revisorerna tillträder 1 januari 2019. Det innebär en period av fyra månader med dubbla arvoden.

Överläggning i fullmäktigeberedningen

Under överläggningen yttrar sig Björn Karlsson (M), Anders Morin (L) och Lilian Lama (S).

Ordförande Björn Karlsson (M) yrkar att fullmäktigeberedningen förslår kommunfullmäktige besluta följande:

 Kommunens revisionsbudget utökas med 120 000 kr och uppgår efter höjningen till 1 792 000 kr för år 2019.

Proposition

Ordföranden frågar om fullmäktigeberedningen bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Fullmäktigeberedningens beslut

Fullmäktigeberedningen förslår kommunfullmäktige besluta följande:

 Kommunens revisionsbudget utökas med 120 000 kr och uppgår efter höjningen till 1 792 000 kr för år 2019.

Beslutsexpediering:

Akt 2018/0188 KS, Ekonomiavdelningen, Revisorerna

References

Related documents

Fullmäktige godkänner avtal om samverkan mellan de samverkande kommunerna i den gemensamma överförmyndarnämnden i enlighet med bilaga 2 till kommunledningskontorets

Svar på motion väckt av Julia Mäkitalo Blent (S) och Joakim Jonsson (S) om att Sollentuna bör utveckla en kommunapp och virtuell assistent för att förbättra dialogen

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.

Peter Godlund (MP) och Monika Wallström (MP) har väckt en motion vid kommunfullmäktige 2017-05-18 om uppdrag för planläggning av skolor och förskolor som i dag har

Mette Hildingsson (S), Roger Sjöberg (S) och Swapna Sharma (S) har vid kommunfullmäktige 2017-05-18 väckt en motion gällande ökad maxtid i förskolan för bland andra barn

Johnny Rönnberg (SP) har vid kommunfullmäktige 2017-06-14 väckt en motion gällande nybildande av en kulturnämnd och en fritids- och idrottsnämnd..

Johnny Rönnberg (SP) har vid kommunfullmäktige 2017-06-14 väckt en motion gällande sammanslagning av trafik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden..

 Motion väckt av Mette Hildingsson (S), Roger Sjöberg (S) och Swapna Sharma (S) om att skapa en allemansrättens stig avslås. Överläggning