• No results found

Uppförandekod för Region Stockholm Gäller för Region Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uppförandekod för Region Stockholm Gäller för Region Stockholm"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med

Styrande - Viljeinriktning 2019-11-20 Tillsvidare

Dokumentnummer Fastställd av Upprättad av

RS-S-1701004 Regionfullmäktige Regelefterlevnadschef

Informationssäkerhetsklass

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

Policy

Uppförandekod för Region Stockholm

Gäller för Region Stockholm

(2)

2 (9) POLICY

UPPFÖRANDEKOD

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

Innehållsförteckning

1. Om uppförandekoden för Region Stockholm ... 3

1.1 Syfte ...3

1.2 Tillämpning ...3

1.3 Krav på leverantörer ... 4

2. Uppförandekod för Region Stockholm ... 5

2.1 Region Stockholms värderingar ... 5

2.2 Bemötande och antidiskriminering ... 5

2.3 Demokrati och delaktighet ... 6

2.4 Antikorruption ... 7

2.5 Representation, resor och möten ... 7

2.6 Sund konkurrens ... 8

2.7 Miljö ... 8

2.8 Regelefterlevnad ... 8

3. Rutiner för rapportering ... 9

(3)

3 (9) POLICY

UPPFÖRANDEKOD

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

1. Om uppförandekoden för Region Stockholm

1.1 Syfte

I Region Stockholms uppförandekod beskrivs hur vi i det vardagliga arbetet ska agera och uppföra oss utifrån från de grundläggande värderingarna som Region Stockholm står för.

Region Stockholm är en offentligt finansierad verksamhet och ska uppfylla högt ställda krav på kvalitet och hållbarhet. Det är en förutsättning för invånarnas förtroende och för att nå regionfullmäktiges vision och mål.

Att vi som arbetar i Region Stockholm agerar ansvarsfullt och korrekt är en förutsättning för att kunna erbjuda god och likvärdig service till invånarna och för Region Stockholms trovärdighet.

Vi i Region Stockholm bedriver verksamheten så att den är pålitlig, långsiktig och anpassningsbar utifrån en sammanvägd hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Innehållet i uppförandekoden utgår från Region Stockholms värderingar liksom från gällande lagstiftning och konventioner inklusive grundläggande principer för offentlig förvaltning och mänskliga rättigheter.

1.2 Tillämpning

Denna uppförandekod gäller för alla som arbetar i Region Stockholm, det vill säga förtroendevalda, medarbetare samt inhyrd personal och andra uppdragstagare som kan jämställas med anställda.

Medarbetare är Region Stockholms viktigaste resurs. Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för att skapa förutsättningar så att uppförandekoden kan efterlevas. Chefer i Region Stockholm har ett särskilt ansvar för att säkerställa att uppförandekoden följs och ansvarar för att skapa ett öppet klimat där medarbetare kan rapportera misstankar om oegentligheter, överträdelser och incidenter utan risk för repressalier.

Vår uppförandekod hjälper oss att agera korrekt och göra egna

bedömningar. Alla som arbetar i Region Stockholm förväntas använda ett gott omdöme där vi tänker igenom konsekvenserna av vårt agerande och ber om hjälp och råd vid behov.

Vid sidan av de lagar och regler som är tillämpliga för Region Stockholm gäller denna uppförandekod som en övergripande policy för

förtroendevalda och medarbetare i Region Stockholm. Uppförandekoden kompletteras av andra styrande dokument i Region Stockholm.

(4)

4 (9) POLICY

UPPFÖRANDEKOD

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

1.3 Krav på leverantörer

Region Stockholm är beroende av att upphandla stora volymer varor och tjänster för att uppfylla vårt uppdrag. För att säkerställa att åtagandena i denna uppförandekod uppfylls ska relevanta delar omsättas i krav i

upphandlingar och avtal med leverantörer. Därtill ställer Region Stockholm hållbarhetskrav i upphandlingar, bland annat baserat på vår särskilda uppförandekod för leverantörer.

(5)

5 (9) POLICY

UPPFÖRANDEKOD

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

2. Uppförandekod för Region Stockholm

2.1 Region Stockholms värderingar

Region Stockholm har fyra värderingar som är styrande för alla

förtroendevalda och medarbetare i den dagliga verksamheten i Region Stockholm - öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan.

• Öppenhet

Insyn och transparens är hörnstenar i offentlig verksamhet eftersom det motverkar maktmissbruk, tydliggör följsamhet till fattade beslut och ger invånare möjlighet att påverka. Öppenhet handlar också om ett arbetsklimat där alla får komma till tals och olika åsikter välkomnas under arbetets gång.

• Kompetens

Kompetens är att ha tillräckligt god förmåga och vilja för att utföra sina uppgifter, vilket bland annat förutsätter färdighet och god kunskap. En kompetent organisation tar hänsyn till helheten och utvecklar

verksamheten för att resurseffektivt ge service med omdöme och av hög kvalitet.

• Pålitlighet

Pålitlighet är att uppfylla invånarnas förväntningar på god och tillförlitlig service med värnande om skattemedel. En pålitlig verksamhet utför sina uppdrag korrekt och i rätt tid, håller det som utlovats och bedriver en långsiktigt hållbar verksamhet.

• Samverkan

Att arbeta tillsammans, internt och externt, är en viktig del i Region Stockholms arbetssätt som bidrar till bättre service för Region Stockholms invånare. Samverkan handlar bland annat om dialog och delaktighet för att förbättra och utveckla verksamheten.

2.2 Bemötande och antidiskriminering

Det är en grundläggande förutsättning för genomförandet av vårt uppdrag att vi på alla nivåer respekterar och arbetar för att uppfylla mänskliga rättigheter.

Vi i Region Stockholm bemöter invånare, medarbetare, leverantörer och andra intressenter likvärdigt, lyhört, professionellt och respektfullt. Vi tar hänsyn till individers förutsättningar, rättigheter och behov.

Ingen medarbetare får utsättas för repressalier på grund av att medarbetaren rapporterat eller anmält oegentligheter.

(6)

6 (9) POLICY

UPPFÖRANDEKOD

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

Vi bidrar alla till ett gott arbetsklimat samt en säker och hälsosam arbetsplats.

Vi främjar lika rättigheter och möjligheter i hela verksamheten, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder och motverkar aktivt alla former av diskriminering.

Vi agerar kraftfullt mot kränkande särbehandling, trakasserier, hot och våld.

2.3 Demokrati och delaktighet

Insyn, transparens och delaktighet är grundläggande i offentlig verksamhet eftersom det motverkar maktmissbruk och ger invånare möjlighet att påverka.

Vi i Region Stockholm ger invånare tillgång till information, kunskap och stöd för att de ska kunna vara delaktiga i beslut som rör dem inom ramen för verksamheten. Vi ger också invånare möjlighet till insyn i vilka beslut som fattas, hur de fattas och resultatet av dem för att de ska kunna delta i den demokratiska processen, fatta egna beslut och föra dialog med förtroendevalda och verksamheter.

Vi är lyhörda, arbetar tillsammans och ger utrymme för dialog och delaktighet. Vi har ett öppet arbetsklimat där alla får komma till tals och olika åsikter välkomnas under arbetets gång.

Vi informerar och kommunicerar begripligt och korrekt utifrån behov och situation.

Vi inspirerar och stimulerar till innovation och utveckling genom att ta tillvara på varandras kompetens och engagemang samt genom att samverka med leverantörer och andra intressenter.

I Region Stockholm har vi åsiktsfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Vi respekterar såväl kollegors som invånares rättigheter på dessa områden liksom den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

Vi skyddar värdefull information, egendom, anläggningar och andra tillgångar. Vi följer sekretessbestämmelser och behandlar personuppgifter korrekt. Skyddet av liv, hälsa och personlig integritet prioriteras i arbetet med säkerhet. Vi använder it-miljön på ett sätt som inte skadar verksamhet eller Region Stockholms anseende.

(7)

7 (9) POLICY

UPPFÖRANDEKOD

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

2.4 Antikorruption

Region Stockholm verkar på invånarnas uppdrag och i deras intresse. Ett aktivt antikorruptionsarbete motverkar mutor och jäv, leder till en

sundare konkurrens samt främjar en hållbar ekonomi, ökad innovation och utveckling.

Vi i Region Stockholm accepterar inte någon form av korruption och arbetar systematiskt för att motverka och aktivt förhindra alla sådana beteenden.

Mycket stor återhållsamhet ska gälla vid mottagande av gåva eller förmån.

Vi ska i alla sammanhang iaktta ett sådant förhållningssätt att det inte kan förekomma risk för att vi gör oss skyldiga till något korruptionsbrott, såsom exempelvis givande eller tagande av muta. Som utgångspunkt bör varje förmån beaktas som otillbörlig om den kan misstänkas påverka vårt arbete och uppdrag.

I samband med inköp och myndighetsutövning är alla typer av gåvor och förmåner från externa aktörer otillåtna.

Vi ska agera objektivt, sakligt och opartiskt så att det inte ska kunna uppstå misstanke om att vi låter oss påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i vårt arbete.

Vi undviker på eget initiativ situationer där vi kan ha ett sådant intresse i saken att vår opartiskhet kan ifrågasättas. Vi blandar inte in privata intressen i vårt arbete i Region Stockholm.

Var och en tar ansvar för att på eget initiativ anmäla sådant som kan utgöra jäv samt följer Region Stockholms rutiner för anmälan och godkännande av bisysslor.

2.5 Representation, resor och möten

Region Stockholms uppdrag är skattefinansierat. Därför är det av särskild vikt att skattemedel används för det uppdrag som Region

Stockholm har och att Region Stockholm behåller sin oberoende ställning gentemot externa parter.

Vi i Region Stockholm är mycket återhållsamma med kostnader för extern och intern representation.

Våra representationskostnader har alltid ett omedelbart samband med och ett direkt värde för Region Stockholms uppdrag och verksamhet.

(8)

8 (9) POLICY

UPPFÖRANDEKOD

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

Representation sker utan alkohol. Efter särskilda beslut kan dock alkohol få förekomma, såsom i samband med hedersbelöning.

Vi deltar endast i arrangemang som är arbetsrelaterade och till nytta för vårt uppdrag. Region Stockholm står som huvudregel för alla kostnader för resa och logi i samband med deltagande i sådana arrangemang.

Vi planerar och genomför resor och möten i tjänsten utifrån

hållbarhetsaspekter och klimatpåverkan. Rese- och mötesplanering görs i god tid och resfria alternativ ska alltid övervägas. I vår rese- och

mötesplanering beaktar vi även säkerhet och effektivitet.

2.6 Sund konkurrens

En fungerande konkurrens på marknaden ger ett sunt företagsklimat som leder till nytta för invånarna.

Vi i Region Stockholm tar avstånd ifrån beteenden på marknaden och i vår egen verksamhet som riskerar att snedvrida konkurrensen.

Vi agerar direkt om vi upptäcker sådana beteenden, såsom otillåtna samarbeten mellan företag, uppdelning av marknader och kunder samt missbruk av dominerande ställning.

2.7 Miljö

Med ansvar för framtiden driver Region Stockholm ett innovativt miljöarbete som förbättrar och inspirerar.

Vi i Region Stockholm ska aktivt bidra till att minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.

2.8 Regelefterlevnad

För att arbeta förebyggande och för att effektivt kunna vidta åtgärder mot eventuella oegentligheter är det viktigt att överträdelser och missförhållanden rapporteras.

Vi i Region Stockholm tar ansvar för att känna till och följa tillämpliga lagar, förordningar, interna styrande dokument inklusive denna uppförandekod.

Vi har ett ansvar och en skyldighet att förstå och agera enligt denna uppförandekod och vi använder regelbundet koden som referens och vägledning i vårt arbete.

(9)

9 (9) POLICY

UPPFÖRANDEKOD

Diarienummer LS 2017-1198 RS 2019-0829

Vi har ett öppet och transparent arbetsklimat där etiska frågor diskuteras löpande. Vi tar upp frågor och dilemman med varandra, såväl med chefer som med kollegor.

Vi säkerställer en korrekt klagomålshantering och arbetar systematiskt för att missförhållanden rapporteras. Vi hanterar avvikelser och klagomål skyndsamt och vidtar nödvändiga åtgärder.

3. Rutiner för rapportering

Avvikelser från denna uppförandekod bör i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan chef i verksamheten och i andra hand till verksamhetens personalfunktion. Medarbetare kan också kontakta sitt skyddsombud eller fackliga representant. Medarbetare har också alltid rätt att använda sig av sin grundlagsskyddade meddelarfrihet.

Misstankar om allvarliga oegentligheter kan också rapporteras öppet eller anonymt till Region Stockholms centrala visselblåsartjänst.

References

Related documents

[r]

Kommunikationer:

Tillväxt- och regionplanenämnden anser att Hållbarhetspolicyn och därmed hållbarhetsstrategin är ett viktigt bidrag till genomförandet av RUFS 2050 inom ramen för Region

Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm, informerar om delårsbokslut 2021 för bolag inom LISAB—koncernen. Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör Region

5.1 Kan uppdraget inte utföras på avtalad tid därför att Anticimex inte får tillgång till utrymmen, eller av annan anledning som beror på ett förhållande på kundens sida,

Spelare från ett stort antal nationer deltog i Stockholm Ladies som är inne på det femtonde året, där Tennis Stockholm står för halva prissumman.. Näsbypark

Robert Johansson (S) yrkar bifall till M, C, L, KD— och MP—ledamöternas förslag till

Marit Normasdotter (V) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken hon yrkar på att AB Storstockholms Lokaltrafiks (AB SL) reklampolicy ska revideras med etiska riktlinjer

Styrelsen för Locum bör säkerställa att protokollen, för att uppfylla kraven i ägarpolicyn, konsekvent och tydligt anger vilka underlag som legat till grund för

Förtroendevald som innehar uppdrag i organ till vilket regionen endast agerat som valkorporation, såsom vid val av nämndeman till domstol, berättigas inte till ersättning

liraglutid Victoza* injektion 1 gång per dag semaglutid Ozempic* injektion 1 gång per vecka Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör tillägg av/byte till SGLT2-hämmare eller tillägg

Tillväxt- och regionplanenämnden ser också positivt på förslaget att enbart certifierad palmolja med låg risk för indirekta växthusgasutsläpp tillåts, som ett steg i att

[r]

För revisorskollegiet gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder och av fullmäktige fattade beslut och styrande dokument som

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.. Om

• bedöma tänkbara orsaker till epidemin genom till exempel intervjuer med sjuka och vid behov initiera kohort- eller

För att stödja Region Stockholms förhållningssätt till digital kommunikation ska följande principer följas:. 1 Varje kanal eller tjänst ska ha ett väl definierat syfte och en väl

En professionell relation med medier bidrar till förtroendet för samt kännedomen om Region Stockholm och dess verksamheter.. Professionella kontakter med medier innebär att

Region Stockholm är en av Sveriges största arbets- givare och ansvarar för hälso- och sjukvård, kollek- tivtrafik och regional utveckling i Stockholms län samt bidrar till

Hedersbelöning utdelas till medarbetare och tidigare medarbetare i Region Stockholm efter 30 års sammanlagd anställningstid för vilken inte.. motsvarande belöning tidigare

Vidare ska Danderyds Sjukhus AB bidra till att uppnå fullmäktiges övergripande mål, enligt bilaga 1, inom ramen för sitt uppdrag enligt bolagsordning, ägardirektiv, resultatkrav

Under 2020 har pandemin medfört att regeringen förändrat villkoren för ett flertal statsbidrag och även lättat på rapporteringskraven. Planerad verk- samhet har också påverkats

Verksamhetens kostnader uppgick till 100 011 miljoner kronor, vilket är 0,8 procent högre än budget och 3,9 procent högre än föregående år. Verksamhetens nettokostnader