Produktkatalog Ventilation

Full text

(1)
(2)

Värmeväxlare för varm- och hetvatten

QJHD Cirkulära värmeväxlare för varmvatten ...10-14 QJCD Cirkulära värmeväxlare för kylvatten ... 15-17 QLHG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör ...18-23 QLHF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör...18-23 QLHB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör...18-23 QLHH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör ...18-23 Värmeväxlare för kylning

QLCG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör ...24-29 QLCF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör ...24-29 QLCB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör...24-29 QLCH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör ...24-29 Värmeväxlare för värmeåtervinning. ECOTERM®

Tilluft:

Q(L,F)TG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör ...30-35 Q(L,F)TF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör ...30-35 Q(L,F)TB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör...30-35 Q(L,F)TH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör ...30-35 Frånluft:

Q(L,F)FG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör ...36-41 Q(L,F)FF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör ...36-41 Q(L,F)FB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör...36-41 Q(L,F)FH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör ...36-41 Värmeväxlare för förångande köldmedium (dx)

QLEG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör ...42-45 QLEF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör...42-45 QLEB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör...42-45 QLEH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör ...42-45 Värmeväxlare för kondenserande köldmedium

QLOG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör ...46-49

Specialister på värmeväxlare ... 2

Kvalitet och miljö ... 2

Produktvalsprogrammet COILS ... 3

Konstruktion ... 4

Håldelningstabell & Tum-storlekstabell ... 5

Material & korrosionsskydd ... 6

Kopplingar, effektsteg & hastigheter ... 7 Mollierdiagram & formler ...8-9

Värmeväxlare för varm- och hetvatten

QLHN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt. ... 53-58 Skärmplåt för samlingsrör.

QLHT Enklare hölje utan skärmplåt ... 53-58 QLHO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 53-58 QLHQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 53-58 Skärmplåt för samlingsrör.

Värmeväxlare för kylning

QLCN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 59-65 Skärmplåt för samlingsrör.

QLCT Enklare hölje utan skärmplåt ... 59-65 QLCO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 59-65 QLCQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 59-65

Skärmplåt för samlingsrör.

Värmeväxlare för värmeåtervinning. ECOTERM® Tilluft:

Q(L,F)TN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 66-70 Skärmplåt för samlingsrör.

Q(L,F)TO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt ... 66-70 Q(L,F)TQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt ... 66-70 Skärmplåt för samlingsrör.

Frånluft:

Q(L,F)FN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 71-76 Skärmplåt för samlingsrör.

Q(L,F)FO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt ... 71-76 Q(L,F)FQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt ... 71-76 Skärmplåt för samlingsrör.

Värmeväxlare för förångande köldmedium (dx)

QLEN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 77-83 Skärmplåt för samlingsrör.

QLET Enklare hölje utan skärmplåt ... 77-83 QLEO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 77-83 QLEQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 77-83 Skärmplåt för samlingsrör.

Värmeväxlare för kondenserande köldmedium

QLON Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 84-91 Skärmplåt för samlingsrör.

QLOT Enklare hölje utan skärmplåt ... 84-91 QLOO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 84-91 QLOQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt .... 84-91

Skärmplåt för samlingsrör.

Värmeväxlare för ånga

För montering i aggregat s.52-93

Värmeväxlare allmänt s. 1-9

För kanal/aggregatrumsvägg s.10-51

Innehållsförteckning

(3)

Kvalitet och miljö – prioriterade områden

Vi levererar värmeväxlare som utgör komponenter i stora projekt och därför vet vi hur viktig leveransprecisionen är. Produkterna ska alltid levereras på utsatt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Vår ständiga utveckling och våra testmöjligheter garanterar att produkterna är i främsta ledet på marknaden och att de uppfyller angivna data.

Flera av våra produkter spelar genom sin funktion en aktiv roll för att återvinna energi samt verka för en bättre inomhusmiljö.

Vi arbetar medvetet och strukturerat för att värna om miljön under produktens hela livscykel innefattande utveckling, tillverkning, användning, avveckling och återvinning.

Genom att effektivisera användandet av material och energi ger vi vårt bidrag till en långsiktig hushållning med naturresurserna.

Luvata är certifierat enligt ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2008 samt miljöledningssystem ISO 14001:2004.

Specialister på värmeväxlare

I snart 70 år har Luvata Söderköping utvecklat och tillverkat värmeväxlare för luft och vätska. Alla våra verksamheter präglas av stort tekniskt kunnande och kvalitetsmedvetande. Luvata Söderköping är en del av Luvata Heat Transfer Solutions Division och ett världsomspännande varumärke för värmeväxlare.

Vi levererar ca 65.000 värmeväxlare per år från Söderköping. Du möter en pålitlig leverantör med stora resurser. Inom Luvata har vi förbundit oss att arbeta i partnerskap med kunderna. Fokuseringen på resultat, och att aldrig svika i pålitlighet, gör att vi blir en partner som kunderna kan bygga sin framtid på:

Partnerships Beyond Metals.

(4)

Här i katalogen visar vi vårt standardsortiment av värmeväxlare av ventilationsprodukter för inomhusmiljö. Värmeväxlarna är avsedda för värmning eller kylning i ventilationssystem, vissa typer är konstruerade för värmeåtervinning. Då varje produkt anpassas för en speciell uppgift är det sällan två värmeväxlare ser likadana ut. Vi har alltså ett brett sortiment av standard- produkter, men kan även göra speciallösningar just för dig. Kontakta oss för mer information.

Produktvalsprogrammet Coils är flexibelt och användar- vänligt och gör det enkelt att välja rätt värmeväxlare:

• Värmeväxlare för:

- värmning av luft med varmvatten, - kylning av luft med kallvatten,

- kylning av luft med förångande medium,

- värmning av luft med ånga/andra kondenserande medier.

• Vätskekopplat värmeåtervinningssystem ECOTERM®.

• Fläktluftvärmare/kylare.

• Kylmedelkylare.

Låt Coils välja alla dimensioner eller ange önskemål om längd, bredd, lamelldelning etc. Coils erbjuder:

• Åtta olika skärmspråk.

• Utskriftsspråk kan väljas oberoende av skärmspråk.

• Luftens fukthalt kan anges i olika enheter.

• Luftflöde och vätskeflöde kan anges i olika enheter.

• Alla förekommande frysskyddsvätskor finns inlagda.

• Hänsyn till höjd över havet.

• Dimensionering med hänsyn till dina begränsningar på tryckfall på luft och vätska.

• Överyta och/eller försmutsningsfaktorer vid behov av säkerhetsmarginal.

• Pris på många produkter.

• Måttskiss på flertalet produkter.

• Möjlighet att välja tillbehör.

• Utskriften innehåller prestanda samt uppgifter om produktens dimensioner, material, vikt och volym.

• Möjlighet att spara dina beräkningar för ett senare tillfälle.

• Monteringsanvisningar samt bruksanvisningar.

Rätt värmeväxlare med hjälp av Coils

Kontakta oss så kan vi leverera programmet till dig och hjälpa dig att välja rätt värmeväxlare.

(5)

Våra värmeväxlare är huvudsakligen avsedda för värmning eller kylning av luft och andra gaser. Vissa typer är speciellt konstruerade för värmeåtervinning - ECOTERM®.

Värmeväxlaren är uppbyggd av ett antal zigzag-ställda tubrör i en eller flera rader, i luftströmmens riktning. Tubrören är sammankopplade till slingor med längder avpassade för de olika värmeväxlartyperna. Värme- eller köldbäraren strömmar genom slingorna och luften strömmar utvändigt. Denna konstruktion gör att vatten som strömmar genom rören kan värma eller kyla luften som passerar genom värmeväxlaren på ett mycket effektivt sätt.

Som värmemedium används bla varm- eller hetvatten, olja, processvätska eller ånga. Som kylmedium används kylvatten, förångande köldmedium, olja eller annan vätska.

Profilerade lameller

För att få tillräckligt stor värme- eller kylarea och därmed kompensera det lägre värmeövergångstalet på luftsidan är rören försedda med profilerade lameller. Lamellerna är fixerade på tubrören, genom expansion av respektive tubrör. Detta gör att en mycket god värmeöverföring till lamellerna erhålles.

Tubröret, som vanligtvis är i koppar, skyddas helt av lamellen förutom på kylbafflar där tubröret ej är skyddat av lamellen.

Tubrören är med hårdlödning anslutna till samlingsrör som har anslutningar utförda med utvändig gänga som standard.

Alternativt så kan anslutningen vara "slät" (utan gänga).

Samlingsrören har nipplar med proppar för luftning och dränering. Dräneringsnippeln kan förses med givare till frysskyddstermostat.

Montagealternativ

Värmeväxlaren är inbyggd i ett hölje med gejd eller flänsanslutning på luftsidan. Gejdat hölje är avsett för montering i kanal. Flänsat hölje är avsett för kanal eller aggregatrumsvägg. För värmeväxlare som installeras i aggregat används N, O, Q eller T-höljet.

Storlekar

Våra värmeväxlare tillverkas som standard i storlekar upp till 3,5 x 2,4m. Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör (se sid 94-96) samt med andra mått än standard. Kontakta oss för mer information.

Dimensionering

För dimensionering hänvisar vi till programmet Coils, se sid 3.

Våra värmeväxlare är uppbyggda av lamellkropp, samlingsrör och hölje och tillverkas i olika material och med olika lamelldelningar. Avsedda för horisontell eller vertikal luftriktning. Samtliga värmeväxlare uppfyller täthetsklass B på luftsidan.

Hölje

Samlingsrör med anslutningsnipplar och anslutningsrör.

Motströmskoppling.

Anslutningssida höger.

Luftriktning

Lamellkropp=Lameller + tubrör

* Antal rörrader optimeras efter kundens behov.

Zigzag-ställda tubrör.

Lamelldelning

1 2 3 4 osv...*

Lamelltyp QF

1/2"-tubrör med slät lamell.

Ger lägre lufttryckfall.

Lamelltyp QL

1/2"-tubrör med veckad lamell (standard).

33,33mm

28,87mm

Ø13,1mm

Konstruktion värmeväxlare

(6)

n x 200

bbb

aaa 50 50

30 d

m x 200

d

c c

SLITS 9x16

Tum-storlekstabell

Storlek i " Storlek i mm 1/2" = 12,7 mm 7/8" = 22,0 mm 1 1/8" = 28,6 mm 1 3/8" = 34,9 mm 1 5/8" = 41,3 mm 2 1/8" = 54,0 mm Håldelningstabell

Höljet finns som alternativ med hålad ram enligt RFHF, RVGL.

020 - 120 020 - 120

025 - 145 025 - 145

030 - 170 030 - 170

035 - 195 035 - 195

040 1 120 040 1 120

045 1 145 045 1 145

050 1 170 050 1 170

055 1 195 055 1 195

060 2 120 060 2 120

065 2 145 065 2 145

070 2 170 070 2 170

075 2 195 075 2 195

080 3 120 080 3 120

085 3 145 085 3 145

090 3 170 090 3 170

095 3 195 095 3 195

100 4 120 100 4 120

105 4 145 105 4 105

110 4 170 110 4 170

115 4 195 115 4 195

120 5 120 120 5 120

125 5 145 125 5 145

130 5 170 130 5 170

135 5 195 135 5 195

140 6 120 140 6 120

145 6 145 145 6 145

150 6 170 150 6 170

155 6 195 155 6 195

160 7 120 160 7 120

165 7 145 165 7 145

170 7 170 170 7 170

175 7 195 175 7 195

180 8 120 180 8 120

185 8 145 185 8 145

190 8 170 190 8 170

195 8 195 195 8 195

200 9 120 200 9 120

205 9 145 205 9 145

210 9 170 210 9 170

215 9 195 215 9 195

220 10 120 220 10 120

225 10 145 225 10 145

230 10 170 230 10 170

235 10 195 235 10 195

aaa (cm) n c bbb (cm) m d

Nya köldmedier ställer höga krav på värmeväxlare DX Införande av nya köldmedier förändrar kraven på värmeväxlarens konstruktion på grund av högre arbetstryck. Vi har valt att följa SS-EN 378-2:2008 för att uppfylla dagens nya krav.

Luvata Söderköping kan nu erbjuda 3 olika värmeväxlarvarianter beroende på köldmedia och omgivningstemperatur.

Provtryck, bar 29 42 62

Drifttryck, bar 22 29 43

För att bestämma konstruktionstyp, ska maximal omgivnings-

(7)

Standardvärmeväxlarna klarar de flesta normala komfort- och aggregatinstallationer, vilket är mer än 90% av alla tillverkade värmeväxlare. Vid behov tillhandahåller vi olika metoder av skydd mot korrosion, se tabell.

Finns behov av något specialutförande som inte beskrivs här, kontakta oss gärna.

Korrosionsskydd

AlMg: En aluminumlamell med magnesiumlegering anpassad för kust- nära miljöer med kloridhalter i luften där vanlig aluminium korroderar.

Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s.

Corrodip: Ett korrosionsskydd som används vid mycket korrosiv miljö, t ex avloppsreningsverk, pappersbruk, syrahaltiga miljöer och mejerier.

Epoximålningen görs på färdig värmeväxlare varvid hela lamellytan inkl samlingsrör skyddas. Färgtjockleken är 100 µm. Färgen finns även som livsmedelsepoxi. Max tillåten temperatur är 60°C. Minsta lamelldelning är 4 mm. Värmeöverföringen försämras med ca 20%

i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s.

Corropaint: Ett korrosionsskydd (epoxibelagd aluminium med en tjocklek av 5 µm) som används vid måttlig korrosiv miljö, t ex smutsig storstadsluft, kustnära miljöer, laboratorier och badhus, där man misstänker att aluminium kommer att korrodera.

Max tillåten temperatur 120°C. Värmeöverföringen försämras med ca 10% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärme- växlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 1,6 m/s.

Elförtennt koppar: En ytbeläggning med tenn som utförs genom elektrolys på en kopparlamell och/eller tub. Korrosionsskyddet lämpar sig för extremt korrosiva marina miljöer, t ex kryssningsfartyg och oljeplattformar. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s.

Heresite: Ett korrosionsskydd som används i mycket korrosiv miljö, t ex anläggningar med surt nedfall, avloppsreningsverk, simhallar med med hög kloridhalt (<100 ppm) och de flesta andra sura miljöer.

Heresitemålningen görs på färdig värmeväxlare varvid hela lamellytan inkl samlingsrör skyddas. Färgen är brun och ungshärdas vid 180°C.

Färgtjockleken är 70 µm. Värmeöverföringen försämras med ca 2-3%

i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 1,6 m/s.

Hydropaint: Ett korrosionsskydd (lackad aluminium med en tjocklek av 2 µm) som används vid måttlig korrosiv miljö, t ex smutsig stor- stadsluft, där man misstänker att aluminium kommer att korrodera.

Den hydrofiliska lamellen klarar 3,5 m/s i lufthastighet på kyl- och frånluftsvärmeväxlaren innan droppavskiljare krävs. Max tillåten temperatur är 120°C. Värmeöverföringen försämras med ca 10% i förhållande till aluminium.

Koppar: Koppar används vid korrosiva marina miljöer, t ex kustnära miljöer och kryssningsfartyg där man misstänker att aluminium eller AlMg kommer att korrodera. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s.

Material

Hölje

Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är som standard i varmförzinkad eller rostfri stålplåt (EN 1.4301) men går även att få i syrafast stålplåt (EN 1.4436).

Tubrör

Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är i standardutförande i 0,35 mm koppar, men finns även med tjock vägg i 0,65 mm eller 0,85 mm koppar och i koppar/nickel.

Samlingsrör

Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är som standard i stål eller koppar men finns även i koppar/nickel-utförande.

Lameller

Ventilationsvärmeväxlare är som standard i aluminium men finns som tillval även i AlMg, Corrodip, Corropaint, elförtennt koppar, Heresite, Hydropaint och koppar. Lamellen är normalt veckad för att ge maximal verkningsgrad men finns även i slätutförande vilket rekommenderas då stoft förekommer i luftströmmen och då man eftersträvar låga lufttryckfall.

Lod

På samtliga lödställen används hårdlod. Koppar mot koppar lödes med låghaltigt silverlod 2%. Koppar mot stål lödes med höghaltigt silverlod.

Värmeväxlare för ånga och i koppar/nickel-utförande lödes alltid med silverlod. Vid aggressivt media kan ett 55% silverlod väljas.

Aluminium S

Al/Mg X

Koppar X S X

Koppar elförtennt X X X

Kopparnickel X X

Corropaint epoxy-

behandlad Al X

Heresite

skyddsmålning X X X X

Målat stål S

Varmförzinkat stål S

Rostfritt stål X

S=Standardutförande X=Specialutförande vid förfrågan

Material Lamell Tub Samlingsrör Hölje

Material och korrosionsskydd

(8)

Rören/slingorna kan kopplas så, att värmebäraren eller köldbäraren strömmar på olika sätt i förhållande till luftströmmen, se figur nedan.

Korsströmskoppling används för kondenserande ånga och på värmeväxlare för värmning med litet effektuttag.

Motströmskoppling är vanligast och används av värmeväxlare för kylning och värmning med hög effekt samt vid värmeåtervinning.

Denna koppling ger största effekten.

Medströmskoppling används ibland på värmeväxlare för värmning då man prioriterar möjligheten att ha givare till frysskyddstermostat.

Vid felaktigt monterade värmeväxlare för kyla där man använt detta kopplingssätt kan effektreduktionen bli upp till 30%. I de fall luftens eller värme-/köldbärarens strömriktning är avgörande för värme- växlarens funktion är riktningen markerad på värmeväxlaren.

Värmeväxlare för förångande köldmedium kan levereras uppdelade i ett, två eller flera effektsteg beroende på värmeväxlarens höjdmått.

Två effektsteg (se figur 1) är som standard kopplade så att varannan slinga hör till effektsteg ett och varannan till effektsteg två (”interlace- koppling”). Anslutningar och vätskeledningar är försedda med märk- bricka som klargör stegtillhörighet. Tre eller flera effektsteg (se figur 2) är normalt uppdelade i höjdled.

Luftriktning Fastlödd kopparbricka

Fastlödd kopparbricka

Figur 1. Två effektsteg med sk. ”interlace-koppling”.

Expansionsventil (ingår ej)

Expansionsventil (ingår ej)

Luftriktning

Fastlödd kopparbricka Fastlödd kopparbricka Expansionsventil (ingår ej)

Figur 2. Tre eller flera effektsteg är normalt uppdelade i höjdled.

Korsström

Ånga (vatten) Motström Medström

Luft Luft Luft

Vatten Vatten

Kopplingar, hastigheter och effektsteg

Kopplingar

Hastigheter

1) För hastigheter över 3 m/s bör droppavskiljare monteras.

2) Min. hastighet beroende på vätsketemperatur.

3) Max. hastighet för kopparrör beroende på erosionsrisk.

För värmeväxlare med stålrör i slingorna bör 3 m/s ej överskridas.

Normala hastigheter för värmeväxlare

Hastighet Kyla Värme

Lufthastighet, m/s 2 – 3 1) 2 – 5

Vätskehastighet, m/s 0.2 2) – 2 3) 0.2 2) – 1.5 3)

Effektsteg

(9)

LUFT -25 till +40 ºC:

Mollierdiagram för fuktig luft

(10)

Effekt:

P (kW)= qr (l/s)

·

∆tr (ºC)

·

4.2

Vattenflöde:

qr (l/s)=

Temperaturdifferens:

∆tr (ºC)=

Effektbehov, pump:

P (kW)=

P (kW)

∆tr (ºC) · 4.2 P (kW) qr (l/s) · 4.2

qr (l/s) · ∆pr (kPa)

~0.75 (n) · 1000

VATTEN

FÖR VARM- OCH HETVATTEN

Effekt: P (kW)= q (m³/s)

·

∆t (ºC)

·

1.2

Luftflöde: q (m3/s)=

Temp. differens: ∆t (ºC) =

Verkningsgrad: n =

FÖR KyLNING

Effekt: P (kW)= q (m³/s)

·

∆i (kJ/kg)

·

1.2

Luftflöde: q (m3/s) =

Entalpidiff: ∆i (kJ/kg)=

Effektbehov, fläkt: P(kW)=

BLANDNING AV LUFT

Blandningstemperatur:

t (ºC)= q1(m3/s) · t1(ºC) + q2(m3/s) · t2(ºC) qtot

P (kW)

∆t (ºC) · 1.2 P (kW) q (m³/s)

·

1.2 tu - ti

tri - ti

P (kW)

∆i (kJ/kg)

·

1.2 P (kW) q (m³/s)

·

1.2

q (m³/s)

·

∆p (Pa)

~0.65 (n)

·

1000

LUFT

Temperaturverkningsgrad: nt = t2--t1 t3-t1

q1 (m3/s) + q2(m3/s) 6

VÄRMEÅTERVINNING

Optimal brineflöde: qr (l/s)=

Formler

(11)

Allmänt

● Kan monteras i horisontell eller vertikal kanal med valfri luftriktning.

● Höljet är försett med cirkulär stos som passar mot cirkulär kanalstandard enligt SIS 82 72 06.

● På värmeväxlarens anslutningssida finns öppningsbar lucka för rengöring och inspektion.

● Cirkulära kanalanslutningar med gummitätningar.

● Höljet uppfyller täthetsklass C enligt EN 1751.

Driftdata

● Max drifttryck 1.0 Mpa vid max drifttemperatur 150°C.

● Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten.

Material

Värmeväxlaren är uppbyggd med kopparrör och aluminium- lamell. Höljet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt, AZ 185.

Anslutningsrören på vätskesidan är utförda i koppar.

Storlekar & kapacitet

Finns i 8 olika standardstorlekar; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 (cirkulär kanal, mm). Se storlekstabell nedan.

Se även kapacitetstabeller på sid 11-13.

QJHD - cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör.

Värmeväxlaren QJHD är avsedd för uppvärmning av luft i ventilationssystem med varm- eller hetvatten och kan även användas för att värma enskilda rum (zoner).

Finns i åtta olika standardstorlekar. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg.

QJHD Vikt

(mm) (kg)

100 100 10 238 180 137 40 356 276 3,8

125 125 10 238 180 137 40 356 276 3,8

160 160 10 313 255 212 40 356 276 5,8

200 200 10 313 255 212 40 356 276 5,8

250 250 22 398 330 250 40 356 276 8,2

315 315 22 473 405 325 40 356 276 10,6 400 400 22 557 504 400 65 406 276 14,0 500 500 22 707 529 425 65 460 330 17,2

D d y B H F G L K

Storlekstabell som visar mått och vikt för varje kanalstorlek.

B

H H+8F

Ødy

ØD K L

G G

Cirkulära värmeväxlare för varmvatten – QJHD

(12)

QJHD 160

145 6 -15 34,5 2,7 0,03 4 21,3 2,0 0,03 2 23,3 2,1 0,05 9

145 6 -7,5 37,8 2,4 0,03 3 24,4 1,7 0,02 2 26,5 1,8 0,04 7

145 6 0 41,0 2,1 0,03 2 27,3 1,4 0,02 1 29,6 1,6 0,04 5

145 6 7,5 44,0 1,9 0,02 2 30,1 1,2 0,01 1 32,6 1,3 0,03 3

145 6 15 47,0 1,6 0,02 1 32,8 0,9 0,01 <0,5 35,5 1,0 0,03 2

250 15 -15 27,6 4,1 0,05 8 16,1 3,0 0,04 4 18,1 3,2 0,08 19

250 15 -7,5 31,5 3,6 0,04 6 19,9 2,5 0,03 3 21,9 2,7 0,07 14

250 15 0 35,2 3,2 0,04 5 23,5 2,1 0,03 2 25,6 2,3 0,06 10

Kapacitet QJHD 125

85 11 -15 26,2 1,3 0,02 1 12,6 0,9 0,01 <0,5 17,6 1,1 0,03 1

85 11 -7,5 29,8 1,2 0,01 <0,5 15,4 0,7 0,01 <0,5 21,1 0,9 0,02 1

85 11 0 33,3 1,0 0,01 <0,5 17,1 0,5 0,01 <0,5 24,5 0,8 0,02 1

85 11 7,5 36,6 0,9 0,01 <0,5 23,6 0,5 0,01 <0,5 27,8 0,6 0,01 <0,5

85 11 15 39,6 0,7 0,01 <0,5 27,6 0,4 0,01 <0,5 30,7 0,5 0,01 <0,5

150 28 -15 19,8 2,0 0,03 1 8,6 1,4 0,02 1 12,6 1,6 0,04 3

150 28 -7,5 24,0 1,8 0,02 1 12,5 1,1 0,01 <0,5 16,8 1,4 0,03 2

150 28 0 28,1 1,5 0,02 1 16,6 0,9 0,01 <0,5 20,8 1,1 0,03 2

150 28 7,5 32,1 1,3 0,02 1 20,0 0,7 0,01 <0,5 24,8 0,9 0,02 1

150 28 15 35,9 1,1 0,01 <0,5 25,0 0,5 0,01 <0,5 28,5 0,7 0,02 1

215 51 -15 15,9 2,5 0,03 2 6,0 1,7 0,02 1 9,6 2,0 0,05 5

215 51 -7,5 20,5 2,2 0,03 1 10,6 1,4 0,02 1 14,2 1,7 0,04 3

215 51 0 25,0 1,9 0,03 1 15,2 1,2 0,01 <0,5 18,6 1,4 0,04 2

215 51 7,5 29,3 1,7 0,02 1 19,4 0,9 0,01 <0,5 22,9 1,2 0,03 2

215 51 15 33,8 1,4 0,02 1 22,8 0,6 0,01 <0,5 27,1 0,9 0,02 1

Kapacitet QJHD 100

Luft- flöde Tryck-

fall luft

Luft

in Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

vattenfall Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

vattenfall Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

vattenfall

m3/h Pa ºC ºC kW l/s kPa ºC kW l/s kPa ºC kW l/s kPa

Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC

55 5 -15 31,3 1,0 0,01 <0,5 14,7 0,6 0,01 <0,5 21,5 0,8 0,02 1

55 5 -7,5 34,3 0,9 0,01 <0,5 17,2 0,5 0,01 <0,5 24,5 0,7 0,02 1

55 5 0 37,2 0,7 0,01 <0,5 22,9 0,5 0,01 <0,5 27,3 0,5 0,01 <0,5

55 5 7,5 39,7 0,6 0,01 <0,5 26,1 0,4 0,01 <0,5 29,8 0,4 0,01 <0,5

55 5 15 41,7 0,5 0,01 <0,5 29,8 0,3 0,01 <0,5 31,6 0,3 0,01 <0,5

100 14 -15 24,3 1,5 0,02 1 11,5 1,0 0,01 <0,5 16,1 1,2 0,03 2

100 14 -7,5 28,1 1,3 0,02 1 14,7 0,8 0,01 <0,5 19,9 1,0 0,03 1

100 14 0 31,8 1,1 0,01 <0,5 17,4 0,6 0,01 <0,5 23,5 0,8 0,02 1

100 14 7,5 35,3 1,0 0,01 <0,5 22,3 0,5 0,01 <0,5 26,9 0,7 0,02 1

100 14 15 38,6 0,8 0,01 <0,5 26,9 0,4 0,01 <0,5 30,1 0,5 0,01 <0,5

145 26 -15 20,1 1,9 0,03 1 8,9 1,3 0,02 1 12,9 1,5 0,04 3

145 26 -7,5 24,3 1,7 0,02 1 12,7 1,1 0,01 <0,5 17,0 1,3 0,03 2

145 26 0 28,4 1,5 0,02 1 16,7 0,9 0,01 <0,5 21,1 1,1 0,03 1

145 26 7,5 32,4 1,3 0,02 <0,5 20,0 0,6 0,01 <0,5 24,9 0,9 0,02 1

145 26 15 36,2 1,1 0,01 <0,5 25,1 0,5 0,01 <0,5 28,7 0,7 0,02 1

QJHD

(13)

Kapacitet QJHD 315

560 9 -15 30,8 9,8 0,12 4 18,6 7,2 0,09 2 20,6 7,6 0,18 9

560 9 -7,5 34,5 8,7 0,11 3 22,0 6,1 0,08 2 24,1 6,6 0,16 7

560 9 0 38,0 7,7 0,09 3 25,3 5,1 0,06 1 27,5 5,6 0,14 5

560 9 7,5 41,3 6,7 0,08 2 28,4 4,1 0,05 1 30,8 4,6 0,11 4

560 9 15 44,6 5,7 0,07 1 31,7 3,2 0,04 1 34,0 3,6 0,09 2

985 24 -15 23,9 14,6 0,18 9 13,4 10,7 0,13 5 15,3 11,4 0,28 20

985 24 -7,5 28,1 13,0 0,16 7 17,4 9,1 0,11 4 19,4 9,8 0,24 15

985 24 0 32,2 11,4 0,14 5 21,3 7,6 0,09 3 23,4 8,3 0,20 11

985 24 7,5 36,1 9,9 0,12 4 25,4 6,2 0,08 2 27,3 6,9 0,17 8

985 24 15 40,0 8,4 0,10 3 29,4 4,9 0,06 1 31,1 5,4 0,13 5

1410 45 -15 19,7 18,7 0,23 14 10,2 13,6 0,16 8 12,1 14,6 0,36 33

1410 45 -7,5 24,2 16,6 0,20 11 14,6 11,6 0,14 6 16,6 12,6 0,31 25

1410 45 0 28,7 14,6 0,18 9 19,1 9,7 0,12 4 21,0 10,7 0,26 18

1410 45 7,5 33,0 12,7 0,16 6 23,6 8,0 0,10 3 25,2 8,8 0,21 12

1410 45 15 37,3 10,8 0,13 5 28,0 6,3 0,08 2 29,4 7,0 0,17 8

Kapacitet QJHD 250

360 10 -15 30,4 6,2 0,08 4 18,1 4,6 0,06 2 20,2 4,8 0,12 9

360 10 -7,5 34,0 5,6 0,07 3 21,6 3,9 0,05 2 23,8 4,2 0,10 7

360 10 0 37,5 4,9 0,06 2 24,9 3,2 0,04 1 27,2 3,5 0,09 5

360 10 7,5 40,9 4,2 0,05 2 28,0 2,6 0,03 1 30,5 2,9 0,07 3

360 10 15 44,2 3,6 0,04 1 31,3 2,0 0,03 <0,5 33,7 2,3 0,06 2

630 25 -15 23,5 9,3 0,11 8 13,0 6,7 0,08 4 15,0 7,2 0,18 19

630 25 -7,5 27,7 8,2 0,10 6 17,1 5,7 0,07 3 19,2 6,2 0,15 14

630 25 0 31,8 7,2 0,09 5 21,0 4,8 0,06 2 23,2 5,3 0,13 10

630 25 7,5 35,8 6,3 0,08 4 25,1 3,9 0,05 2 27,1 4,3 0,11 7

630 25 15 39,7 5,3 0,07 3 29,1 3,0 0,04 1 30,9 3,4 0,08 5

900 46 -15 19,4 11,8 0,14 13 9,9 8,6 0,11 7 11,9 9,3 0,23 30

900 46 -7,5 23,9 10,5 0,13 10 14,3 7,3 0,09 5 16,4 8,0 0,19 23

900 46 0 28,4 9,2 0,11 8 18,8 6,1 0,08 4 20,8 6,7 0,16 17

900 46 7,5 32,7 8,0 0,10 6 23,3 5,0 0,06 3 25,0 5,6 0,13 11

900 46 15 37,0 6,8 0,08 4 27,7 3,9 0,05 2 29,2 4,4 0,11 7

Kapacitet QJHD 200

Luft- flöde Tryck-

fall luft

Luft

in Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

vattenfall Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

vattenfall Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

vattenfall

m3/h Pa ºC ºC kW l/s kPa ºC kW l/s kPa ºC kW l/s kPa

Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC

225 12 -15 28,9 3,8 0,05 7 17,1 2,8 0,03 4 19,1 2,9 0,07 16

225 12 -7,5 32,6 3,4 0,04 6 20,7 2,4 0,03 3 22,8 2,5 0,06 12

225 12 0 36,3 3,0 0,04 4 24,2 2,0 0,03 2 26,3 2,1 0,05 9

225 12 7,5 39,9 2,6 0,03 3 27,5 1,6 0,02 1 29,8 1,8 0,04 6

225 12 15 43,3 2,2 0,03 2 31,1 1,2 0,01 1 33,2 1,4 0,03 4

390 32 -15 22,2 5,5 0,07 14 12,1 4,0 0,05 8 14,0 4,3 0,11 35

390 32 -7,5 26,5 4,9 0,06 12 16,3 3,4 0,04 6 18,3 3,7 0,09 26

390 32 0 30,8 4,3 0,05 9 20,4 2,9 0,04 4 22,4 3,2 0,08 19

390 32 7,5 34,9 3,8 0,05 7 24,7 2,4 0,03 3 26,5 2,6 0,06 13

390 32 15 38,9 3,2 0,04 5 28,9 1,9 0,02 2 30,5 2,1 0,05 8

555 57 -15 18,1 7,0 0,09 23 9,1 5,1 0,06 13 11,0 5,5 0,13 55

555 57 -7,5 22,8 6,3 0,08 18 13,6 4,4 0,05 9 15,6 4,8 0,11 42

555 57 0 27,4 5,5 0,07 14 18,3 3,7 0,04 7 20,1 4,0 0,10 30

555 57 7,5 31,9 4,8 0,06 11 22,9 3,0 0,04 5 24,5 3,3 0,08 21

555 57 15 36,3 4,0 0,05 8 27,5 2,4 0,03 3 28,8 2,6 0,06 13

QJHD

(14)

900 11 -15 29,9 15,4 0,19 6 17,9 11,3 0,14 3 19,8 12,0 0,29 14

900 11 -7,5 33,6 13,7 0,17 5 21,5 9,7 0,12 3 23,4 10,3 0,25 10

900 11 0 37,2 12,1 0,15 4 24,9 8,1 0,10 2 26,9 8,8 0,21 8

900 11 7,5 40,7 10,5 0,13 3 28,1 6,5 0,08 1 30,3 7,2 0,18 5

900 11 15 44,0 9,0 0,11 2 31,6 5,1 0,06 1 33,6 5,7 0,14 3

1590 29 -15 22,9 23,0 0,28 12 12,7 16,8 0,21 7 14,5 17,9 0,44 30

1590 29 -7,5 27,2 20,5 0,25 10 16,9 14,4 0,18 5 18,7 15,5 0,38 23

1590 29 0 31,4 18,0 0,22 8 20,9 12,0 0,14 4 22,8 13,1 0,32 16

1590 29 7,5 35,5 15,6 0,19 6 25,1 9,8 0,12 3 26,9 10,8 0,26 11

1590 29 15 39,5 13,3 0,16 4 29,2 7,8 0,09 2 30,8 8,6 0,21 7

2280 53 -15 18,7 29,4 0,36 20 9,6 21,4 0,26 11 11,4 23,0 0,56 48

2280 53 -7,5 23,4 26,1 0,32 16 14,1 18,3 0,22 8 15,9 19,8 0,48 36

2280 53 0 27,9 23,0 0,28 12 18,7 15,4 0,19 6 20,4 16,8 0,41 26

2280 53 7,5 32,4 19,9 0,24 9 23,3 12,7 0,15 4 24,8 13,8 0,34 18

2280 53 15 36,7 17,0 0,21 7 27,8 10,0 0,12 3 29,1 11,0 0,27 12

Kapacitet QJHD 400

Luft- flöde Tryck-

fall luft

Luft

in Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

fall vatten

Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

fall vatten

Luft

ut Effekt Flöde vatten Tryck-

fall vatten

m3/h Pa ºC ºC kW l/s kPa ºC kW l/s kPa ºC kW l/s kPa

Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC

Tabellerna ger exempel på kapaciteter för respektive storlek. Om tillräcklig effekt ej uppnås, gå upp en storlek.

1400 11 -15 30,2 24,2 0,30 7 18,2 17,8 0,22 4 20,0 18,7 0,46 17

1400 11 -7,5 33,9 21,5 0,26 6 21,8 15,2 0,19 3 23,6 16,2 0,39 13

1400 11 0 37,5 19,0 0,23 5 25,2 12,7 0,16 2 27,1 13,7 0,33 9

1400 11 7,5 40,9 16,5 0,20 4 28,4 10,3 0,13 2 30,5 11,3 0,28 7

1400 11 15 44,3 14,1 0,17 3 31,9 8,1 0,10 1 33,8 9,0 0,22 4

2450 28 -15 23,3 35,9 0,44 15 13,1 26,3 0,32 9 14,8 27,9 0,68 37

2450 28 -7,5 27,6 31,9 0,39 12 17,2 22,5 0,27 6 19,0 24,1 0,59 28

2450 28 0 31,7 28,1 0,34 10 21,2 18,8 0,23 5 23,1 20,4 0,49 20

2450 28 7,5 35,8 24,4 0,30 7 25,3 15,4 0,19 3 27,1 16,9 0,41 14

2450 28 15 39,8 20,8 0,26 5 29,5 12,1 0,15 2 31,0 13,4 0,33 9

3500 50 -15 19,2 45,7 0,56 24 10,0 33,4 0,41 14 11,7 35,7 0,87 58

3500 50 -7,5 23,8 40,7 0,50 19 14,4 28,5 0,35 10 16,2 30,8 0,75 44

3500 50 0 28,3 35,8 0,44 15 18,9 23,9 0,29 7 20,7 26,1 0,63 32

3500 50 7,5 32,7 31,0 0,38 12 23,5 19,7 0,24 5 25,0 21,5 0,52 22

3500 50 15 37,0 26,4 0,33 9 28,0 15,6 0,19 3 29,3 17,1 0,41 14

Kapacitet QJHD 500

QJHD

(15)

Dimensionering via Coils

Dimensionering görs med produktvalprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data:

Luftsida: Lufttemperatur ut °C

Effekt kW

Lufthastighet m/s Lufttryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur °C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kPa Montering

På vätskesidan ansluts rören med klämringskoppling (ingår ej).

Inloppet är normalt på det undre röret för att underlätta luftning.

På luftsidan kan värmaren monteras horisontellt eller vertikalt med valfri luftning, se bild nedan.

Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.

Kontakta oss för mer information.

!

Tillbehör

Flera olika tillbehör finns, se sid 94-96.

Skötsel

Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida.

QJHD = Cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör.

QJH_ – aaa

aaa = Storlek (cirkulär kanal, mm):

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500.

Antal rörrader: 2 Lamelldelning: 2,5 mm

KODNYCKEL

QJHD

(16)

Allmänt

● Monteras i horisontell kanal.

● Höljet är försett med cirkulär stos som passar mot cirkulär kanalstandard enligt SIS 82 72 06.

● På värmeväxlarens anslutningssida finns öppningsbar lucka för rengöring och inspektion.

● Cirkulära kanalanslutningar med gummitätningar.

● Rostfri droppskål för kondensvatten med anslutning för avlopp (R1/2).

● Höljet uppfyller täthetsklass C enligt EN 1751.

Driftdata

● Max drifttryck 1.0 Mpa vid max drifttemperatur 150°C.

● Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten.

Material

Värmeväxlaren är uppbyggd med kopparrör och aluminium- lamell. Höljet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt, AZ 185, med tråg i rostfritt stål. Anslutningsrören på vätskesidan är utförda

QJCD - cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör.

Storlekar & kapacitet

Finns i 7 olika standardstorlekar; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 (cirkulär kanal, mm). Se storlekstabell nedan.

Se även kapacitetstabell på sid 16.

Värmeväxlaren QJCD är avsedd för kylning av luft i ventilationssystem med kylvatten och kan även användas för att kyla luften i enskilda rum (zoner).

Finns i sju olika standardstorlekar. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg.

Storlekstabell som visar mått och vikt för varje kanalstorlek.

QJCD Vikt

(mm) (kg)

100 100 10 251 180 100 40 356 276 4,4

125 125 10 326 255 175 40 356 276 6,8

160 160 10 326 255 175 40 356 276 6,7

200 200 22 411 330 250 40 356 276 9,7

250 250 22 486 405 325 40 356 276 13

315 315 22 560 504 400 40 356 276 16

400 400 22 710 529 425 65 460 330 21,4 D d y B H F G L K

B

H H+8F

Ødy

ØD K L

G G

Avlopp R1/2 +

Cirkulära värmeväxlare för kylvatten – QJCD

Luftriktning

Vatten ut

Vatten in

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :