• No results found

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Sid 1 (1)

Postadress* Postort*

Postnummer*

Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning.

Fastighet

Fastighetsbeteckning*

Kompostbehållarens storlek*

Ange på vilket sätt den färdiga kompostprodukten kommer att tas om hand*

Antal personer i hushållet*

Uppgifter om kompostbehållare

Fabrikat/ modell*

Åretruntbostad Fritidshus Typ av bostad*

Annan fastighet, ange typ: __________________________________________

Övriga upplysningar

Bilagor

Produktblad/Information om komposteringsanläggingen

Datum och anmälarens underskrift* Namnförtydligande*

Organisations-/personnummer*

Postadress*

Postnummer*

Telefon (även riktnummer)*

E-postadress*

Anmälare

Postort*

Företagsnamn eller personnamn*

* = Obligatorisk uppgift

Kiruna Kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 Kiruna miljo@kiruna.se, 0980-701 40

Hantering av personuppgifter:

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 6.1 e.

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen gör vi för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret.

Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig samt få rättelse om något är felaktigt.

Allmänna och offentliga uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Miljökontoret använder i första hand e-post vid kontakt. Kryssa i hur du vill bli kontaktad.*

E-post Post

Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän ärendet är komplett.

Avgift

Avgift tas ut för handläggning av ärendet. Den baseras på av kommunen fastställd taxa.

Underskrift

Isolerad Skadedjurssäker

References

Related documents

Kontaktperson: Stefan Holm Energimyndigheten, Amanda Högelin SCB Telefon: Stefan Holm 016-544 21 42, Amanda Högelin 08-506 945 15 Telefax: Amanda Högelin 08-506 943 48..

För tillträde till kursen krävs minst 150 högskolepoäng inklusive examensarbete för kandidatexamen i huvudområdet eller motsvarande samt MKVK04 eller

• Komposten har blivit för kompakt eller för blöt – blanda i strö, rör om. • För lite material har lagts i komposten – lägg

Om olägenhet skulle uppstå kan miljö- och byggnadsnämnden meddela särskilda villkor eller upphäva tillståndet. Beslutet

Datum Underskrift Namnförtydligande.. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Sysselsatta utländska medborgare fördelade efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden och vanligen arbetad tid samt efter kön, näringsgren (grov nivå) och medborgarskap..

Statistiken skall mäta antal företag, antal sysselsatta, antal kontor, filialer, brevlådor, geografisk spridning av tjänster, trafikvolym efter typ av försändelse, import och

Statistiken skall mäta antal företag, antal sysselsatta, antal kontor, filialer, brevlådor, geografisk spridning av tjänster, trafikvolym efter typ av försändelse, import och