• No results found

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Sid 1 (1)

Postadress* Postort*

Postnummer*

Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning.

Fastighet

Fastighetsbeteckning*

Kompostbehållarens storlek*

Ange på vilket sätt den färdiga kompostprodukten kommer att tas om hand*

Antal personer i hushållet*

Uppgifter om behållare

Typ av kompostbehållare*

Åretruntbostad Fritidshus Typ av bostad*

Annan fastighet, ange typ ………...

Övriga upplysningar

Bilagor

Produktblad/Information om komposteringsanläggingen

Handläggningen av din anmälan är avgiftsfri.

Underskrift

Datum och anmälarens underskrift* Namnförtydligande*

Organisations-/personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Postadress*

Postort*

E-postadress*

Anmälare

Postnummer*

Företagsnamn eller personnamn*

* = Obligatorisk uppgift

Kiruna Kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 Kiruna miljo@kiruna.se, 0980-701 40

Hantering av personuppgifter:

De personuppgifter som lämnats på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som blanketten avser. Uppgifterna som lämnas används för att handlägga ärendet. Vill du läsa mer om de personuppgiftsbehandlingar som Kiruna kommun utför, gå till vår hemsida www.kiruna.se. Önskar du ytterligare information kan du kontakta Miljökontoret på 0980 701 40.

Miljökontoret använder i första hand e-post vid kontakt. Kryssa i hur du vill bli kontaktad.*

E-post Post

Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän ärendet är komplett.

Avgift

References

Related documents

Beskriv kortfattat den kontroll av verksamheten som behövs för att förhindra onödiga störningar som kan påverka miljön eller olägenheter för närboende, t ex provtagning

Till alla uppgifterna ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslös- ningar och uträkningar för inte vara så knapphändigt presenterade att de blir svåra

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

Ritning eller skiss av kompostens läge på fastigheten Avgift betalas enligt av kommunen fastställd

Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig samt få rättelse om något är felaktigt. Allmänna och offentliga uppgifter kan komma att lämnas ut

De personuppgifter som lämnats på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som blanketten avser. Uppgifterna som

Den ifyllda blanketten skickar du med post till: Kiruna kommun, Dokumenthanteringen, 98185 KIRUNA eller via e-post