• No results found

Anmälan av Yttrande och åtgärdsplan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr /2018 och

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmälan av Yttrande och åtgärdsplan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr /2018 och"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialnämnden 2018-08-08 1 (1) Socialförvaltningen

Område vuxna SOCN/2018:24

Pia Andersson 016-7103893

Socialnämnden

Anmälan av Yttrande och åtgärdsplan till

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 8.4.2- 4302/2018 och 8.4.2-4254-2018

Förslag till beslut

Yttrande och åtgärdsplan anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

IVO har genomfört en granskning av två hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn och ungdomar i Eskilstuna kommun, HVB Hållsta och HVB Laurus. Nämnden har getts möjlighet att yttra sig över IVO´s meddelanden om kommunicering gällande granskningen av HVB-hemmen. Områdeschef Pia Andersson har lämnat yttrande i ärendena daterat den 15 juni 2018.

______

(2)

Yttrande och åtgärdsplan med anledning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört tillsyn av hem för vård och boende( HVB) Hållsta och Laurus, D nr 8.4.2-4302/18 samt D nr 8.4.2-4254/2018

Ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bereder nämnden möjligheter att yttra sig över meddelande om kommunicering gällande granskning av HVB hemmen Hållsta och Laurus som utgör HVB-enheten.

Bakgrund

IVO har genomfört en granskning av två HVB hem för ensamkommande barn och ungdomar i Eskilstuna kommun. Denna gång utifrån om kvalitén i verksamheterna motsvarat kraven på bemanning, lokaler samt föreståndarens kompetens utifrån ungdomarnas behov.

IVO ger nämnden möjlighet att yttra sig över bifogade handlingar, då särskilt om åtgärder vidtagits utifrån föreståndarens kompetens för att motsvara kraven som lagstiftaren ställer samt om några åtgärder vidtagits utifrån vad som framkommit vid tillsynen.

Nämnden ska senast den 21 juni 2018 återkomma med svar om åtgärder.

Redovisning av åtgärder

Byte av föreståndare/enhetschef

Från och med den 1 september ersätts nuvarande enhetschef Lars Carlsson med Emma Säfström som har en relevant högskoleutbildning som beteendevetare med en kandiatexamen inom sociologi i januari 2005.

Emma har flera års erfarenhet som chef inom socialförvaltningen samt en gedigen erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga och deras familjer inom barn och ungdomsvården.

Emma har jobbat som behandlare (ungdomsbehandlare, familjebehandlare och samordnare mellan 2009 och 2014). Innan dess som HVB-samordnare ca två år och innan det 1 år som handledare (arbetslösa ungdomar). Från mars 2014

jobbade Emma ett år som enhetschef råd och stöd (STOPP, familjecentraler, kollo, barngruppsverksamheterna m.m). Sedan mars 2015 på nuvarande tjänst som inom boendeenheten för vuxna på socialförvaltningen.

(3)

Eskilstuna kommun 2 (4)

Ändring av verksamhet

På grund av det nya lagförslaget, den sk ”gymnasielagen för ensamkommande” har behovet av stödboendeplatser återigen ökat, oklart med omfattningen i detta läge.

Migrationsverket uppger att det finns ett 50 tal ungdomar i Eskilstuna som kan omfattas av den nya lagstiftningen.

Med anledning av detta har verksamheten åter krav på sig att ställa om verksamheten för att möta de nya behoven.

Den planering som förvaltningsledningen beslutat om är att HVB Hållsta den 1 september 2018 omvandlas till stödboende Hållsta, då lokalerna i Hållsta är stora och i dagsläget inte har tillräckligt beläggning. Med anledning av detta planeras HVB verksamheten flyttas till Pangea, som i dagsläget är stödboende, men som är väl anpassat till att bedriva HVB verksamhet i. Pangea var ett av de ursprungliga HVB för ensamkommande som Eskilstuna byggt upp redan 2005.

Stödboende Pangea flyttas då till fd stödboendet Mellanbo som stått tomt i avvaktan på ny verksamhet. Även dessa lokaler är lämpliga och beprövade för stödboendeverksamhet.

Socialförvaltningen hoppas med denna lösning klara av de nya behoven och har i och med den nya lagen varit tvungna att skynda på processen att flytta tillbaka till HVB Pangea eftersom Hållstas lokaler också varit en tillfällig lösning som HVB.

HVB Laurus kommer att omvandlas till ny målgrupp som beskrivs i IVOs

underlag. Den nya enhetschefen har fått i uppdrag att planera verksamhetsinnehåll, bemanning/kompetens och presentera detta för förvaltningsledningen, tidplanen ännu inte beslutad men kommer att bli det innan sommarsemestrarna.

Ensamkommande barn och unga utan behov av vård kommer inte att blandas med unga som har behov av vård pga psykiskt ohälsa och missbruksproblematik,vilket föreståndaren uttryck oro för.

Laurus kommer när detta bli klart läggas ner som HVB för ensamkommande och få en ny inriktning. Ingen dubbelbeläggning i rummen kommer att ske på detta nya HVB, om inte ungdomar själva önskar detta.

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att använda de lokaler som

ensamkommande byggt upp till boenden och efterhand som ensamkommandes behov av boende minskar omvandla dessa till hemmaplansvård för andra målgrupper.

HVB Hållstas lokaler har inte varit helt ändamålsenliga som HVB för en målgrupp unga under 18 år då det är stort, ligger utspritt med långa korridorer i markplan med många ingångar, vilket gjort det svårt för personalen att ha önskvärd kontroll över boendet. Vilket är ytterligare ett skäl att flytta till bättre anpassade lokaler så snabbt som möjligt. Det kommer vid starten av HVB Pangea att bli

dubbelbeläggning av rummen, men rummen är stora och har fungerat väl med 2 ungdomar boende tillsammans. Möjligheter kommer att beredas att gå undan vid

(4)

Personalens arbetssätt

Nämnden har satsat mycket på kompetensutveckling av personal och arbetar hela tiden för att öka kvalitén på innehållet i vården.

En stor omställning har skett under hösten 2017 i och med de kraftigt minskande antalet ensamkommande och som har berört alla yrkesgrupper inom

ensamkommandeområdet, men förstås allra mest de ensamkommande barnan och ungdomarna själva

Ensamkommande är heller inget eget område inom socialförvaltningen utan ingår sedan den 1 april 2018 i den ordinarie organisationen.

Allt detta borgar för att de undantag som var tvungna att göras för att klara av den extrema pressen som flyktingkrisen innebar håller på att normalliseras.

Nu ställer regeringen åter nya krav på kommunerna i och med den nya

lagstiftningen, men denna gång är Eskilstuna kommun bättre förberedd. Det finns en vana och en organisation som klarar av snabb omställning.

Dock är nämnden väl medveten om att detta också påverkar enskilda ungdomar både positivt och negativt. Ett nytt hopp för en del med en ny möjlighet till att få uppehållstillstånd, men också en oro som också påverkar alla, både ungdomar och personal att det åter igen är tillfälliga regler.

Det påverkar planeringen och betyder att några av våra ungdomar måste flytta igen och byta miljö. Dock har vi goda förhoppningar om att detta inte kommer att bli så besvärligt utan kanske till och med positivt, då särskilt för de ungdomar som åter kan få bo centralt med närhet till skola och sysselsättning på fritiden.

Pia Andersson Områdeschef

.

(5)

Eskilstuna kommun 4 (4)

Förslag till beslut:

Socialnämnden föreslås godkänna yttrande och åtgärdplan och överlämna som svar till Inspektionen för vård och omsorg.

Pia Andersson Områdeschef Socialförvaltningen Eskilstuna kommun

References

Related documents

Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Vinbygården HVB i Falkenbergs kommun. INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

Sandra anser att kulturkompetens är viktigt för att kunna förstå ungdomarna i sin helhet och anser sig själv vara kulturkompetent eftersom hon länge arbetat med ensamkommande, men

Syftet med denna övergripande överenskommelse är att tydliggöra ansvaret för kommun och landsting gällande enskilda personer som socialnämnden beslutar att placera på hem för

Situationen för de boende på HVB och stödboende får, om tillsynsarbetet sker som det ska, ökade förutsättningar att få den vård och det boende de enligt lag

Med anledning av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter utförd tillsyn av barn och unga placerade i hem för vård eller boende (HVB) vid socialtjänsten i

Syftet med studien var undersöka hur personal på Hem för vård och boende (HVB-hem) för ensamkommande barn och ungdomar upplever sin psykosociala arbetsmiljö

Den familjära känslan på boendet uttrycks som en av de viktigaste delarna i arbetet med dessa ungdomar då det inte bara underlättar för barnen att känna sig bekväma på boendet samt

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..