Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plenisalen, måndagen den 28 januari 2013, kl

Full text

(1)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Plats och sammanträdestid

Beslutare

Övriga deltagare

Protokolljusterare

Plenisalen, måndagen den 28 januari 2013, kl18.30-19.25

Sesida 2

Kommunchef Carolirra Leijonram Kanslichef Therese Jigsved Projektledare Kajsa Holst Revisor Roland Ilemark

Micael Glennfalk (M) och Jan Henriksson (S)

Sidnr

1(2)

Justeringens plats tid Kansliavdelningen 2013-02-04 Paragrafer 1-16

Underskrifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

ANSLAGSBEVIS

(justeringen hartillkännagivits genom anslag) Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslagsuppsättning

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige 2013-01-28

2013-02-05

Kansliavdelningen

Therese Jigsved / ·

Datum för anslagsnedtagning

Utdragsbestyrkning

2013-02-28

(2)

~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 2( 2)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Ordinarie ledamöter Parti Närvaro

Micael Glennfalk (M) Ja Jan Henriksson (S) Ja

Leif Carlson (M) Ja Helen Nilsson (S) Ja

Tomas Peterson (M) Ja Kenneth Björklund (S) Nej

Ylva Sandström (M) Ja Eva Berglund (S) Ja

Morgan Esping (M) Ja Michael Svensson (S) Nej

Annika Carlson (M) Ja Lis-Astrid Andersson (S) Ja

Håkan Carlsson (M) Ja Åke ströberg (S) Ja

Magnus Gustafsson (M) Nej Kjell Btilow (S) Ja

Björn Swedborg (M) Ja Anita Westerback (S) Ja

Carolina Andersson (M) Ja Lennatt Nygren (S) Ja

Ferdinand Meilinger (M) Nej Anders Sundberg (S) Nej

Anna' Maria Lyngstad (M) Ja Anders Enqvist (S) Ja

PerÅke Svensson

(C)

Nej Peter Högberg (S) Ja

Ingela Nilsson (C) Ja Håkan Koran (S) Ja

Nachtweij

Kerstin Andersson

(C)

Ja Maria Samuelsson (S) Nej

Peter Karlsson

(C)

Ja Anders Koran (S) Nej

Rein Soowik

(C)

Nej Kjell Jonason (V) Ja

Bo Svensson

(C)

Ja Pia Young (V) Ja

Anna Svensson

(C)

Ja Caroline Axelsson (MP) Ja

Lars Nilsson

(C)

Ja Annika Fundin (MP) Ja

Gudrun Brunegård (KD) Nej Sandar Högye (SD) Ja

Elisabeth Lago Nilsson (KD) Ja Peter Sandberg (SD) Nej Torbjörn Sandberg (KD) Ja

Bötje Forss (FP) Nej

Presidium Presidium

Claes Wetterström (M) Nej Annika Högberg (S) Ja

l :e vice ordförande 2:e vice ordförande

Leif Larsson

(C)

Ja

ordförande

Tjänstgörande Tjänstgörande ersättare

ersättare

Inge Teodorsson (M) Ja Britta Grahn (S) Ja

Jörgen Köhler (M) Ja Lars-Inge Green (S) Ja

Birger Andersson

(C)

Ja Mustafa Badran (S) Ja

Birger Andersson/

(C)

Ja Bengt Barkstam (SD) Ja

Dalsjö

Göran Gustafsson (KD) Ja

Sören Sjöholm (M) Ja

(3)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

" Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ l

Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Micael Glennfalk (M) och Jan Henriksson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Tid och plats för justering är:

Måndagen den 4 februari 2013, kl16.30, kanslienheten, Stadshuset.

Sändlista

Registrator Marize Viderström

Utdragsbestyrkning

l (l)

(4)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

KF§ 2

Tyst minut med anledning av Lisbeth Konrads (M) bortgång Med anledning av att Lisbeth Konrad (M) avled den 18 december 2012 håller ordförande LeifLarsson (C) ett kort tal.

Lisbeth Konrad (M) var vid sin bortgång ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden. Hon har tidigare också bland annat varit ledamot i socialnämnden och ledamot i valnämnden.

Kommunfullmäktige samlar sig för en stunds tystnad för att hedra hennes mmne.

1(1)

(5)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 3 Dnr 17/2013 Kod 041

Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov

Kommunfullmäktiges beslut Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2013 finns 600 000 kr till fullmäktiges förfogande för oförutsedda behov. Hela anslaget finns kvar att disponera.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens sammanställning Id 2013.171

Utdragsbestyrkning

1(1)

(6)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

KF§ 4

Meddelanden och anmälningar 2013

Kommunfullmäktiges beslut

Följande meddelanden läggs till handlingarna:

Dnr 230/2012 Id 2013.156

Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS.

l (l)

(7)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 1(1)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 5 Dnr 294/2011 Kod 870

Information om projektet Astrid Lindgrens Trädgårdar

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen föranleder inget beslut i ärendet.

Ärendet

Det kommunala bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB håller på och arbetar fram en projektansökan för att skapa Astrid Lindgrens Trädgårdar.

Vid dagens sammanträde deltar projektledare Kajsa Holst som berättar och vi- sar skisser på det planerade Astrid Lindgrens Trädgårdar.

Beslutsunderlag

Informationsmaterial sammanställt av Kajsa Holst, Id 2013.369

Utdragsbestyrkning

(8)

. _,:.~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

[ Kommunfullmäktige 2013-01-28

KF§ 6 Dnr 334/2012 Kod 007

Granskningsrapport från revisorerna angående flyktingverk- samheten - information

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen föranleder inget beslut i ärendet.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger granskningsrapport från revisorerna an- gående granskning av flyktingverksamheten.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23, KF§ 80 att muntlig redogörelse för granskningsrapporterna skalllämnas av revisorerna i samband med att rapport lämnas.

Revisor Roland Ilemark deltar och lämnar information om granskningsrap- porten.

Beslutsunderlag

Fullmäktiges beslut 2012-04-23, KF § 80

Granskningsrapport angående flyktingverksamheten, Id 2013.16.

l (l)

(9)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 1(3)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 7 Dnr 290/2012 Kod 023

Anställning av planeringsarkitekt på miljö- och byggförvaltningen - finansiering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att finansiering av projektanställningen sker genom likvida medel, eget

kapital.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-27, KS § 454, förelåg förslag från miljö- och byggförvaltningen om att snarast anställa en person med ar- kitektkompetens på kommunen.

Sammanfattning

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att en person med arkitektkompetens snarast anställs på kommunen. Uppdraget är att under 2013-2014 ta fram en fördjupad översiktplan, d.v.s. strategisk planering, för Vimmerby tätort.

Översiktsplanen och dess process medför en bred förankring i samhällets alla delar. Ej förankrade förslag medför ofta att medborgare kan känna sig överkörda och det kan bli överprövning hos Länsstyrelsen som då inte har någon ÖP att stödja sitt ställningstagande emot.

Bakgrund

Vimmerby kommun och miljö- och byggförvaltningen står inför stora utma- ningar de närmsta åren.

För den fysiska samhällsplaneringen gäller det att tillgängliggöra nya amtå- den så att Vimmerby tätort kan växa och möta dagens och morgondagens behov på såväl bostadstomter som på industrimark. Riksvägar, järnväg och Stångån är i många fall till gagn för kommunen och dess invånare men de kan också försvåra stadens tillväxt då de även utgör fysiska barriärer. Att hitta nya områden är inte bara att ta fram dem på kartan och därefter besluta om att här ska vi göra något nytt utan det handlar i lika stor grad om att för- anlaa förändringen hos de närboende och berörda. Saknas föraulaingen upp- levs ofta förändringen som ett intrång och som en försämring av livsmiljön.

Utdragsbesty1kning

(10)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr

Sammanträdesdattm

Kommunfullmäktige 2013-01-28

En tidig förankring med ett brett deltagande ger ofta större möjligheter för en snabbare och en mer konfliktfri planprocess i ett senare skede.

Personal som idag är med och planerar vårt Vimmerby har varit med och gjort detta under en lång period. År som gett dem en stor erfarenhet av hur förändringar och förankring görs hos invånare, politiker och företagare i kommunen. Kunskaper som är till stor nytta då nya områden och planer ska diskuteras i olika sammanhang. När dess personer slutar riskerar vi att förlo- ra värdefulla kunskaper om överföring inte sker till nya förmågor.

Aktuell situation

Kommunfullmäktige i Vimmerby fastställde 2007 en kommuntäckande översiktsplan (ÖP). En aktuell plan behövs för att stödja den detaljpanering som krävs för att skapa möjligheter för tillväxt och förändringar. Om ett för- slag inte har stöd i översiktsplanen blir det ofta svårare att få acceptans för det. Översiktsplanen och dess process medför en bred förankring i samhäl- lets alla delar. Ej föranlaade förslag medför ofta att medborgare kan känna sig överkörda och det kan bli överprövning hos Länsstyrelsen som då inte har någon ÖP att stödja sitt ställningstagande emot.

Svårare att få igenom planer och minskat förtroende hos invånarna kan alltså bli några av konsekvenserna av att inte satsa på en uppdatering av en fördju- pad översiktsplan för tätortens utveckling.

Bedömning

Med stöd av ovanstående anser miljö- och byggförvaltningen att det är av största vikt att Vimmerby på ett aktivt sätt förebygger de problem som an- nars kan uppstå. Förvaltningen föreslår att en person med arkitektkompetens snarast anställs på förvaltningen. Uppdraget är att under 2013-14 ta fram en fördjupad översiktsplan för Vimmerby tätort. Under denna tid kommer ve- derbörande attjobba med många personer och organisationer i och runt om- laing kommunen. Vi får därmed en ypperlig chans att utvärdera om perso- nen kan vara den som axlar manteln som en gemensam arkitekt i Vimmerby och Hultsfreds kommun om några år.

Finansiering inom ramen för strategisk planering Totalt l ,8 miljoner för planeringsresurs under två år.

Per år: Lön ca 30 000*12*1,4

IT -stöd (programvaror, hårdvara) Lokaler

Utbildning, resor, studiebesök Inventeringar

504 tkr 60 tkr 26 tla 45 tkr 140 tkr

2(3)

(11)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

250 000 av totalsumman utgör kostnad för möten, tryck och annonsering.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-27 att

l. projektanställa en planeringsarkitekt under två år för att fårdigställa en fördjupad översiktplan över Vimmerby tätort samt

2. uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med förslag till finansiering till kommunstyrelsens sammanträde den 11 december 2012.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-12-11 förelåg förslag till finansi- ering.

Kommunstyrelsen beslutade att

l. upphäva kommunstyrelsens beslut 2012-11-27, KS § 454

2. projektanställa en planeringsarkitekt under två år för att fårdigställa en fördjupad översiktplan (ÖP) över Vimmerby tätort

3. uppdra till planeringsarkitekten att samordna och inarbeta lokala utveck- lingsplaner i reviderad översiktsplan (ÖP).

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att finansiering av projektanställningen sker genom likvida medel eget kapital.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef Anders Helgee, Id 2012.3059.

Miljö- och byggnämndens beslut MBN § 218,2012-11-21 Kommunstyrelsens beslut 2012-11-27, KS § 454.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-11, KS § 480.

Sändlista

Miljö- och byggnämnden Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkning

3(3)

(12)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 1(5)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

KF§ 8 Dnr 199/2011 Kod 370

Finansiering/borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s inve- stering kraftvärmeverk Tallholmen - revidering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut§ 134, 2012-06-25,

enligt följande:

uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens rälening ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som be- slutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk.

Sammanfattning

Som framgår av kommunfullmäktiges beslut§ 134, 2012-06-25, punkt 3, var upplåningen planerad att genomföras under slutet av år 2012. På grund av att projektet har fördröjts har inte upplåningen kunnat genomföras som planerat varför punkt 3 behöver ändras.

Om alternativet enligt punkt 5, kommunfullmäktiges beslut§ 134, 2012-06- 25, kommer att väljas som finansiering/lösning kommer låneramatt behöva ändras. Den totala låneramen på l 256 mnkr kommer inte att påverkas men kommunens låneram kommer att öka medan Vimmerby Energi och Miljö AB: s kommer att minska i motsvarande mån.

Ärendet

Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) planerar att bygga ett nytt kraft- värmeverk på Tallholmen.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet un- der 2011 och kommunstyrelsen ställde sig 2011-11-08 positiv till en förfrå- gan om förhandsbesked av kommunal borgen för byggnationen. Kommun- styrelsens positiva besked meddelades till kommunfullmäktige 2011-11-28.

(13)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 2(5)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

Informationsmöten om kraftvärmeverket har hållits den 8 maj 2012 och ar- bete pågår med att ta fram en ny detaljplan för området och att erhålla erfor- derliga tillstånd för verksamheten.

VEMAB:s styrelse har 2012-06-12 beslutat att godkänna investering i kraft- värmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kro- nor, att för att beslutet skall träda i kraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, att VEMAB:s VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutförhand- lingar teckna kontrakt med entreprenörer för byggnation av kraftvärmever- ket på Tallholmen samt att skicka beslutet vidare till ägarna för yttrande.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-25 förelåg en skrivelse från Vimmerby Energi och Miljö AB angående finansiering.

Upphandlingen av finansieringen har påbörjats under maj månad och upphand- lingen kommer omfatta interimsfinansiering/byggnadskreditiv samt långfristig finansiering i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga ränte- kostnad förutsätts att Vimmerby kommun lämnar borgen för Vimmerby Energi och Miljös förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt att Vimmerby kom- mun lånar upp motsvarande belopp för vidareutlåning till Vimmerby Energi och Miljö eller till dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan be- stämmas till 375 miljoner kronor.

Räntesäkring

En del av såvällåne- som leasingfinansiering kan komma att löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skallränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form av olika ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen.

Finanspolicy

Kommunfullmäktige antog 2012-02-07 en ny finanspolicy som anger övergri- pande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns i risk- instruktionen.

Riskinstruktionerna avseende räntederivat avger att skuldportföljens genom- snittliga räntebindning skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +l- 12 månader. En investering i ett nytt kraftvärmeverk är en långsiktig inve- stering i sig och generar ett långsiktigt finansieringsbehov. Investeringen är primärt känslig för förändringar i räntemarknaden under de första 5 åren, och då det är önskvärt att kunna leverera en stabil förutsägbar avkastning anses det lämpligt att säkra de finansiella kostnaderna på bästa möjliga sätt initialt så att förutsägbarhet uppnås. Riskinstruktionen går därför inte att till fullo tillämpa på den aktuella finansieringen.

Utdragsbestyrkning

(14)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 3(5)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

De finansiella riskerna, främst i form av ränterisk, bör hanteras genom räntede- rivat som kan komma att överstiga de fyra år som anges i finanspolicyn. Därför förordas att Vimmerby Energi & Miljö AB ges undantag, för den aktuella finan- sieringen av nytt kraftvärmeverk, från finanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger finanspolicyns riskinstruktioner med motiveringen att:

• Vimmerby Energi och Miljö AB kommer ha ett lånebehov på grund av inve- steringen över en längre tid

• Genom användandet av räntederivat kan en sälaare och mer förutsägbar av- kastning uppnås.

Valutasäkring

En del av investeringen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk va- luta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att laäva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-25 redogjorde Roger Carlsson, VD för Vimmerby Energi och Miljö AB, för det planerade kraft- värmeverket på Tallholmen och förslaget till finansiering/borgen för dess genomförande.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25, KF § 134 följande:

l. för att genomföra finansieringen skall kommunen höja låneramen från 920 till l 295 msek enligt föreliggande förslag

2. byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån och/eller fi- nansiellleasing

3. uppdra till kommunstyrelsen att från och med den 2012-09-0 l till och med 2012-12-30, för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp upp till det belopp som beslutas av kommunfullmäktige avseende finansieringen av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt laaftvärmeverk

4. bevilja Vimmerby Energi och Miljö AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 375mkravseende finansieringen (gällande både lån och lea- sing) av nytt laaftvärmeverk

(15)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 4(5)

' Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

5. Vimmerby kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 375 msek till Vimmerby Energi och Miljö AB:s eller dess leasegivare förutsatt att leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så att motpartsris- ken blir Vimmerby Energi och Miljö AB

6. ge Vimmerby Energi och Miljö AB undantag från gällande finanspolicy

§ 5.2.2 första punkten möjlighet att teckna längre räntederivat än att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid blir över 4 år. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya kraftvärmeverket.

7. bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Vimmerby Energi och Miljö AB ikläder sig i samband medränte-och valutasäkringen avseende finan- sieringen av kraftvärmeverket

8. uppdra åt kommunstyrelsen i samband med undertecknandet av slutgiltig fi- nansiering för kraftvärmeverket att teckna borgen, så som för egen skuld, förutsatt att Vimmerby Energi och Miljö AB i enlighet med fullmäktiges be- slut den 25 juni 2012 presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-22 förelåg ekonomiavdelningens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut§ 134, 2012-06-25, enligt följande:

uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som be- slutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Deltagande i debatt Micael Glennfalk (M)

Utdragsbestyrkning

(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25, KF§ 134.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, KF§ 244.

Tjänsteslaivelse upprättad av ekonomichef Staffan Leijon, Id 2013.202.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-22, KS § 22

Sändlista

Vimmerby Energi och Miljö AB Ekonomiavdelningen

5(5)

(17)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 1(4)

-' Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 9 Dnr 51/2012 Kod 735

Vimarhem AB:s nästa byggprojekt bör vara ett Trygghetsboende i Vimmerby tätort

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag från 2013-01-22, KS § 36:

att uppdra åt Vimarhem AB att utreda byggnation av Trygghetsboende i Vimmerby

att tills utredningen förelagts kommunstyrelsen för beslut inte påbörja en byggnation i Vimmerby, samt

att utredningen ska inlämnas före 30 april2013.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-08, KS § 4, förelåg ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) rörande Vimarhems nästa byggprojekt som bör vara ett Trygghetsboende i Vimmerby tätmi.

Socialnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) deltog på samman- trädet.

Vimmerby kommuns allmännyttiga bostadsbolag Vimarhem står i begrepp att bygga ytterligare boende i Vimmerby. Man äger själv två aktuella tomter; kv.

Pistolsmeden i korsningen Storgatan/Bondebygatan samt kv. Uven, i mellan Drottninggatan-Kungsgatan, i centrum.

Kommunfullmäktige bör uppmana Vimarhem AB att inrikta nästa byggnation i centralmien på trygghetsboende i kv Uven.

"Trygghetsboende för 70-plussare är en ren vinstaffår", skriver tidningen Bo- fast (5/12) när man beskriver byggnation av Trygghetsboende i Luleå kan- mun. Skälet till vinsten är att kommunen slipper bygga fler omsorgsplatser, trots att man har kostnad för personal, aktivitetslokal och mer hemtjänst.

Utdragsbestyrkning

(18)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 2(4)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Man hävdar i Luleå att trygghetsboende i lägenhet fördröjer behovet av kom- munal omsorg och därmed sparar man pengar åt samhället.

För att få flytta till ett särskilt boende krävs myndighetsbeslut av kommunen.

Med trygghetsboende byggda av det kommunala bostadsbolaget behövs ingen behovsprovning. Hyresgästerna är relativt friska 70-plussare, d v s över 70 år gamla. Eftersom det råder viss svårighet att få 70 plussare att flytta ur sitt re- lativt billiga boende i villa till ett trygghetsboende i lägenhet ska de lockas med den gemenskap med andra som ett trygghetsboende bidrar med.

Boendekostnaden blir dyrare för den enskilde, som dock i flyttprocessen fått en rimlig slant för sin villa. Villkoret är dock att trygghetsboendet byggs med konceptet gemensamhetslokal samt värdinna och att det byggs centralt så att närhet till övriga centrala funktioner finns. På det sättet blir det attraktivt trots en högre månadskostnad.

Olika kommuner har olika koncept för trygghetsboende. Det finns kommuner som bygger in restaurang i fastigheten (driven privat) samt möjlighet att nyttja gemensamma elbilar. Byggs boendet centralt behövs inte detta i Vimmerby, utan man kan nöja sig med att lägenheterna är starkt tillgänglighetsanpassade och att det finns gemensamma lokaler.

Ska kommunen eller den enskilde hyresgästen stå för kostnaden av gemen- samhetslokalen i huset? Ordförande Micael Glennfalk (M) tycker det kan vara rimligt att kommunen står för den kostnaden. Kommunen sparar in kostnader när väl hyresgästen blir så gammal att omsorg krävs; då bor man redan i till- gängliga och anpassade lägenheter, att omsorgskostnader för kommunen blir mindre än om man bott kvar i sin villa.

Ttygghetsboendet förvandlas med åren till ett mer utvecldat omsorgsboende och måste därför byggas framtidsinriktat. Exempelvis byggdes Granen i Vimmerby som ett trygghetsboende från början, idag är det kö tilllägenheter- na och de som bor där har mycket omsorg. Men enligt uppgift trivs alla och det är attraktivt boende.

Seniorbostäder är ett annat boende, anpassat för 55-plussare med exempelvis tröskelfrihet, bredare dörrar, hiss etc. Den typen av boende är också intressant eftersom det också leder till att man kan bo kvar längre i sin lägenhet.

När Vimarhem AB så förtjänstfullt har byggt nytt i Vimmerby har man lyd<:- ats väl; lägenheterna har blivit uthyrda och designen och utformningen myck- et bra. Men viktigast; man sätter igång en flyttkedja som lösgör annat boende, exempelvis villor i äldre områden.

(19)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 3(4)

Kornmunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

När Virnarhern AB nästa gång ska bygga nytt är det viktigt att bostäderna an- passas till den växande äldre befolkningens behov~ Kritik har väckts att detta skulle innebära kategoriboende, men det är just detta som skulle locka de äld- re från att lämna sina villor. Just gemenskapen med andra i ungefår samrna ålder, möjligheten till aktiviteter i huset, närheten till hemtjänst och service.

Att låta äldre flytta in i fastigheter inte tillräckligt anpassade är dels inte till- räckligt attraktivt, dels underlättar det inte kornmunens omsorgsverksamhet utan ytterligare en flytt kanske krävs.

Kornmunstyrelsen beslutade 2013-01- 08 att föreslå kornmunfullmäktige

att tillslaiva kommunens bostadsbolag Virnarhern att planera för att nästa byggprojekt är en byggnation av Trygghetsboende i Vimmerby.

Kornmunstyrelsen beslutade

att uppdra åt kommunstyrelsens presiclie att överlägga i frågan med Vimar- hern AB:s styrelse.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-22lyfts ärendet på nytt.

Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige besluta med ändring av kommunstyrelsens beslut 2013-01-08, KS § 4

att uppdra åt Virnarhern AB att utreda byggnation av Trygghetsboende i Vimmerby

att tills utredningen förelagts kommunstyrelsen för beslut inte påbörja en byggnation i Vimmerby, samt

att utredningen ska inlämnas före 30 april2013.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Deltagande i debatt Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S)

Yrkanden

Micael Glennfalk (M) yrkar med instämmande av Helen Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkning

(20)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Beslutsunderlag

PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id 2012.3450.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-08, KS § 4.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-22, KS § 36.

Sändlista VimarhemAB Kommunstyrelsen

4(4)

(21)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 1(2)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 10 Dnr 333/2012 Kod 624

Överlämnande av skolhälsojournal i original till annan huvud- man

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att överlämnande av skolhälsojournal i original till annan myndighet göras.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver i cirkulär 09:44 över- föringen av uppgifter från BVC till skolhälsovården samt hanteringen och överföringen inom skolhälsovården samt slutarkivering.

skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad för att följa eleven genom hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjour- nalen bör följa barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser.

Kommunen måste ta ställning till i vilken formjournalinformationen ska överföras samt i vilket format när en elev flyttar från en kommun till en an- nan. Överföring av skolhälsovårdsjournaler i papper eller elektroniskt for- mat från offentlig skolhälsovård till annan offentlig skolhälsovård kan ske genom lån, avhändande av journal, överlämnande av journal. Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske genom över- lämnande av kopior.

När eleven byter till en annan skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av journalen. Ett avhändande innebär attjournalen i sin helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård.

Enligt§ 15 arkivlagen (SFS 1990:782) får en kommunal myndighet överläm- najournal i original till annan myndighet endast genom särskilt beslut i kom- munfullmäktige. Ett sådant beslut innebär att när elev flyttar från en kommun till en annan eller från grundskola till gymnasieskola får journalen efter vård- nadshavares/myndig elevs medgivande flyttas till mottagande skola.

Utdragsbestyrkning

(22)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 09:44.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-12-12, § 173.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-08, KS § 8.

Sändlista

Barn- och utbildningsnämnden

2(2)

(23)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 11 Dnr 123/2012 Kod 140

Uppdrag åt nämnderna att inventera åtgärder som kan komma ifråga för medfinansiering i destinationsutvecklingsprojekt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till nämnderna att inventera lämpliga projekt att söka medel till

enligt de intentioner som föreligger

att uppdra åt Vimmerby kommun Förvaltnings AB samt dess dotterbolag att inventera lämpliga projekt.

att finansiering sker inom nämndens egen rambudget respektive år.

Ärendet

Vimmerby kommun har av regeringen utsetts till en av fem destinationer för att utveckla en hållbar internationell turism. För detta ändamål har Tillväxt- verket anslagit 10 mnkr till projektet och en "beslutsgrupp" har utsetts som bereder och beslutar i ärendena. Kommunen är representerad med sin kom- munchef och sin näringslivschef. I gruppen återfinns också representanter för olika företag inom besöksnäringen. En projektledare har anställts.

Vid dagens sammanträde föreligger ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) angående tilldelning av uppdrag åt förvaltningarna att inven- tera åtgärder som kan komma ifråga för medfinansiering i destinationsut- . veddingspro j ektet.

Vimmerby kommun måste se sig själv som en egen aktör i frågan, där kommunens insatser kommer att matchas av både Regionförbundsmedel (5 mnkr) och Tillväxtverkets anslag. Kommunstyrelsen har beslutat anslå 5 mnkr under en treårsperiod till egna projekt, som ska matchas, och därvidlag har kommunen möjlighet att få projekt till ett värde av 10 mnkr genomförda.

Ordförande Micael Glennfalk (M) anser att kommunen nu i organiserad form inventerar lämpliga projekt som kan rymmas inom den kravbild som finns, och formulerar projekt och ansökan i syfte att nå medfinansiering.

Utdragsbestyrkning

1(2)

(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Kommunstyrelsens avsikt med tidigare beslut är att föreslå kommunfullmäk- tige anslå budgetmedel i 2014-2015 års budget men att också redan 2013 finna medel inom budgetramarna för lämpliga projekt. Självklart ser kom- munstyrelsen en möjlighet också för andra nämnder och kommunala bolag att på samma sätt finna egna medel till projekt, som kan sammanräknas med kommunens totala anslag.

Vid sammanträde 2013-01-08 beslutade kommunstyrelsen

att inom det egna verksamhetsområdet inventera lämpliga projekt att söka medel till

att finansiering sker inom den egna rambudgeten respektive år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till nämnderna att inventera lämpliga projekt att söka medel till enligt de intentioner som föreligger

att uppdra åt Vimmerby kommunala Fastighetsbolag AB samt dess dot- terbolag att inventera lämpliga projekt.

att finansiering sker inom nämndens egen rambudget respektive år.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens beslut.

Kommunfullmäktige ordförande Leif Larsson (C) förtydligar att det uppdra- get skall vara till Vimmerby kommun Förvaltnings AB.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-24, KS § 173.

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-02, KS § 361.

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-23, KS § 385.

PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id 2012.3449.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-08, KS § 9.

Sändlista

Samtliga nämnder

Samtliga kommunala helägda bolag Näringslivsenheten

2(2)

(25)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 1(2)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 12 Dnr 192/20 l O Kod 111

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Lisbeth Konrad (M) och hemställan om ny sammanräkning

Kommunfullmäktiges beslut .

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till ersättare i socialnämnden efter Lisbeth Konrad (M) för innevarande

mandatperiod utse Leif Carlson (M) Vattentornsgatan 6 598 35 Vimmerby

att hemställa om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ärendet

Lisbeth Konrad (M) valdes till ersättare i fullmäktige mandatperioden 2011- 2014. Hon utsågs till ersättare i socialnämnden från och med 2012-09-01.

Under december 2012 har Lisbeth Konrad avlidit och fyllnadsval och ny sammanräkning hos länsstyrelsen behöver därför förrättas.

Kommunfullmäktiges ordförande LeifLarsson (C) föreslår valberedningen att till kommunfullmäktige nominera ersättare i socialnämnden efter Lisbeth

Konrad (M) och

att till kommunfullmäktige hemställa om ny sammanräkning hos Länssty- relsen i Kalmar län.

Ärendet behandlades vid valberedningens sammanträde 2013-01-28.

Vid dagens sammanträde föreligger valberedningens förslag.

Utdragsbestyrkning

(26)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Beslutsunderlag

Skrivelse från fullmäktiges ordförande LeifLarsson (C), Id 2013.320 Valberedningens beslut 2013-01-28, VALB § l

Sändlista Socialnämnden Leif Carlson Kansliavdelningen Personalavdelningen Länsstyrelsen i Kalmar län

2(2)

(27)

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum l (l)

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 13 Dnr 342/2012 Kod 101

Rapport från SKL:s presidiekonferenser hösten 2012 om att ut- veckla fullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Under hösten 2012 kontaktades Vimmerby kommun av Sveriges Kommuner och Landsting med anledning av vårt tidigare arbete med att utveckla full- mäktige.

Vid presidiekonferenser i Malmö, Stockholm och Luleå deltog kommun- fullmäktiges ordförande LeifLarsson (C) och kanslichefTherese Jigsved som tillsammans berättade om Vimmerby kommuns arbete med nämndernas återredovisning till fullmäktige, ansvarsfrihetsprövningsprocessen, re vi- sions- och demokratiberedningen och kontakterna med revisorerna.

Vid dagens sammanträde informerar kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) om Vimmerby kommuns deltagande i presidiekonferenserna.

Beslutsunderlag

Program för presidiekonferenser hösten 2012 om att utveckla fullmäktige. Id 2013.372

Utdragsbestyrkning

(28)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

KF§ 14 Dnr 20/2013 Kod 109

Interpellation angående rutiner för återsökning av kostnader i samband med mottagande av asylsökanden och nyanlända- ställd till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M)

Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas

att svar på interpellationen från Micael Glennfalk (M) skall redovisas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2013-02-25.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation ställd av Sandor Högye (SD) angående kommunövergripande rutiner för återsökning av kostnader i samband med mottagande av asylsökanden och nyanlända.

Sandor Högye (SD) ställer interpellationen till kommunstyrelsens ordföran- de Micael Glennfalk (M).

Beslutsunderlag

Interpellation ställd av Sandor Högye (SD), Id 2013.374

Sändlista

Micael Glennfalk

1(1)

(29)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-01-28

Protokolljusterare

KF§ 15 Dm 192/2010 Kod 111

Begäran om entledigande från Jessica Olofsson (M) från upp- draget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Jessica Olofsson (M) entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, samt

att remittera ärendet till valberedningen för beredning av fyllnadsval.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Jessica Olofsson (M) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från Jessica Olofsson (M), Id 2013.371

Sändlista Jessica Olofsson

Kultur- och fritidsnämnden Valberedningen

Utdragsbestyrkning

1(1)

(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

2013-01-28

KF§ 16

Inkomna handlingar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande information till handling- arna:

Dnr l 04/2011 Id 2013.93

Teknik- och servicenämndens protokoll2012-12-13, TSN 231 om att god- känna avtal om förvaltning av kommunens skogar.

Dnr 5/2013 Id 2013.288

Överförmyndarnämndens protokoll2012-12-14, ÖFN § 101 om att träffa samarbetsavtal mellan Vimmerby kommun och Kinda kommun angående överförmyndarverksamhet.

Dnr 5/2013 Id 2013.172

Beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län angående tillsyn över överför- myndarnämnden i Vimmerby kommun. Länsstyrelsen finner ej skäl att kriti- sera nämndens handläggning.

1(1)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :