• No results found

Anmälan/ansökan om avloppsanläggning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmälan/ansökan om avloppsanläggning"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Anmälan/ansökan om avloppsanläggning

Du som fastighetsägare väljer vilken typ av avloppsanläggning du vill göra.

Ta gärna hjälp av en entreprenör eller tillverkaren för att välja reningsteknik eller få fram den informationen som du behöver lämna in med ansökan.

Kartor kan du få av kommunens kundcenter, mejla kommun@tanum.se eller ring: 0525-180 00.

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning.

Miljöavdelningens uppgift är att bedöma om den teknik du valt passar på din fastighet.

Vi kan hjälpa dig med generell information om avlopp och om lagstiftningen, och vilka delar du behöver fylla i på blanketten.

Om det saknas information vid kommer vi att begära in detta i efterhand, vilket förlänger handläggningstiden.

När ansökan/anmälan är komplett gör vi en bedömning och tar ett beslut om din anläggning uppfyller de krav som ställs.

Bifoga följande till din ansökan/anmälan:

Karta i skala 1:2000 som visar:

• Tänkt placering avloppsanläggning och var utsläppet leds

• Vattenbrunnar och brunnar för djur inom 200 meter från planerad avloppsanläggning.

Ange om brunnarna är borrade eller grävda.

• Bergvärmebrunnar

Karta i skala 1:500 som visar:

• Ledningsdragningar

• Placering av anläggningens olika delar, ex slamavskiljare, bädd, minireningsverk

• Utsläppspunkt

• Vattentäkt, bergvärmebrunn, diken m.m. som ryms inom kartbilden

Är du osäker var brunnar finns? Ta kontakt med dina grannar eller markägaren.

T y p r i t n i n g f ö r m o d u l b ä d d a r

För markbäddar och infiltrationer med moduler behövs en beskrivning, en så kallad typritning.

Prestandadeklaration för minireningsverk

Om du vill installera ett minireningsverk behöver du skicka in en prestandadeklaration för minireningsverk som visar att ditt reningsverk uppfyller krav för rening.

Produktblad för extremt snålspolande toalett eller förbränningstoalett A v g i f t

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgift för handläggning av ansökan om enskilt avlopp enligt en taxa som kommunfullmäktige antagit.

Här hittar du mer information och exempelritningar:

Läs mer om enskilda avlopp

Jag har läst informationen och vill gå vidare till ansökan!

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

(2)

Anmälan/ansökan om avloppsanläggning

Enligt 13 § respektive 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För handläggning av ditt ärende tas avgift ut enligt gällande taxa.

Fastighet och sökande

Obligatoriska uppgifter markeras med * Fastighetsbeteckning

Förnamn Efternamn

Adress

Postnummer O r t

Telefonnummer dagtid/mobil E-post

Avloppsanläggning placerad på annan fastighet, ange fastighetsbeteckning

V ä l j h u r d u v i l l b l i k o n t a k t a d u n d e r h a n d l ä g g n i n g e n s g å n g E-post Brev

Faktureringsadress (om annat än ovan)

Markentreprenör

Namn Firmanamn

Adress

Postnummer O r t

E-post Telefon dagtid

Markentreprenören ska representera sökande, fullmakt bifogas Markentreprenör är ännu ej utsedd

Ansökan/anmälan avser

Avloppsanläggning för 1-5 hushåll

Avloppsanläggning för fler än 5 hushåll, ange hur många hus eller antal personekvivalenter (bifoga även lista med fastigheter):

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

(3)

Typ av toalett

Vattentoalett

Extremt snålspolande toalett (vid sluten tank, max 1 l vatten i genomsnitt vid spolning)

Mulltoa, multrum, utedass

Förbränningstoalett (bifoga produktblad)

Annan, ange

Reningsanläggning

Markbaserad rening (Infiltration/markbädd) Fyll i bilaga 1, markbaserad anläggning

Minireningsverk Fyll i bilaga 2, minireningsverk

Sluten tank Fyll i bilaga 3, sluten tank

Annan, ange typ: Bifoga information

Underskrift

Endast vid Pdf-blankett här Ort och datum

Namnteckning sökanden Namnteckning sökanden

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

(4)

Bilaga 1, Markbaserad anläggning

Typ av markbaserad anläggning som planeras

För markbaserade avloppsanläggningar ska ett grundvattenrör vara placerat i anslutning till anläggningen för att kunna mäta avståndet mellan grundvattennivån och spridarlagret.

Avståndet bör vara minst en meter under hela året för att avloppsvattnet ska renas på ett tillfredställande sätt.”

Infiltration eller markbädd med konventionellt utförande

Infiltration eller markbädd med modulutförande Tillverkare och modellbeteckning ,(typritning ska bifogas)

Ännu ej bestämt om konventionellt eller modul utförandde

Vid infiltration, undersökning av mark och grundvattennivån

En provgrop är planerad att grävas omkring Månad Å r

Siktanalys av befintlig mark har eller kommer att utföras. Ev. analysprotokoll bifogas

Perkolationsprov har eller kommer att utföras. Ev. provresultat bifogas

Teknik/utförande som eventuellt kan bli aktuellt

Upplyft och mestadels ovan befintlig mark

Tät markbädd med gummiduk mot omgivande mark

Pumpning av slamavskiljt avloppsvatten til anläggningen

Fällning av flockningsmedel i slamavskiljare

Annat

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

(5)

Utloppet leds till

Direkt till öppet dike Efterpolering Täckdike/kulvert Annat

Ange typ och storlek (bifoga ritning med mått, djup, eventuella spridningar mm)

Övriga upplysningar/kommentarer om den planerade avloppsanläggningen

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

(6)

Bilaga 2, Minireningsverk

Uppgifter om planerat minireningsverk

Fabrikat Modell

Inställning av kemikaliedosering Flödesstyrt Förprogrammerat

Finns larmfunktioner Ja Nej

Kan bräddning,(utsläpp av orenat avloppsvatten) ske från minireningsverket Ja Nej

Utloppet leds till

Direkt till öppet dike Efterpolering Täckdike/kulvert Annat

Ange typ och storlek (bifoga ritning med mått, djup, eventuella spridningar mm)

Slamtömning

Tömningsintervall/år Övriga upplysningar om slamhantering

Redovisning av kemikaliehantering, t ex typ av fällningskemikalie

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

(7)

Uppgifter som ska bifogas

Kopia på prestandadeklaration för BOD7, Ptot och Ntot från testning enligt SS-EN 12566-3

Teknisk beskrivning av minireningsverk

Beskrivning och ritning på efterbehandling

Beskrivning av möjlighet till provtagning

Övriga upplysningar/kommentarer om den planerade avloppsanläggningen

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

(8)

Bilaga 3, Sluten tank

Uppgifter om toaletten

Toalettens fabrikat och modell (bifoga produktblad):

Sluten tank (vid uppsamling av toalettvatten eller urin)

Fabrikat: Tömningsöppning dim. mm Våtvolym M3

Placering i mark Placering i källare/krypgrund Annan placering

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

(9)

Underskrift

Datum och ort

Namnteckning Namnförtydligande

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.tanum.se/integritetspolicy

Blanketten sänds till Tanums kommun Miljöavdelningen 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se

Miljöavdelningen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se

References

Related documents

Spridningsledningar, antal Ø, mm Längd per spridningsledning Sammanlagd längd Antal avluftare. m

Den egna dricksvattenbrunnen: ☐ Gemensam brunn ☐ Borrad ☐ Grävd, djup: …..…..m ☐ Kommunalt vatten Avstånd mellan den egna dricksvattenbrunnen och

 Nyinrättande av avloppsanläggning för endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten), eller ändring av befintlig BDT-anläggning.  Mindre förändring av avloppsanläggning för WC

 Tillstånd för avloppsanordning till vilken vattentoalett är ansluten (13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  Tillstånd för anslutning

Utföraren får inte ta ut avgift av kunden för de insatser som ingår i biståndsbeslutet och som omfattas av detta avtal.. 2.37 Krav på

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnad-, rivnings- eller markarbeten (byggherren) ska se till att varje åtgärd genomförs i enlighet med de krav som gäller

Installera avloppsanläggning utan wc för 1-5 personekvivalenter 6 300 kr Installera avloppsanläggning utan wc inom områden med tillståndsplikt för utsläpp 8 400 kr av

Om du skulle råka ut för kortstöld eller tappa bort ditt kort får du snabbt och enkelt hjälp via StopService.. Med ett enda telefonsamtal kan du spärra dina kort, och tjänsten