• No results found

Delårsrapport januari - september PolyPlank AB (publ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Delårsrapport januari - september PolyPlank AB (publ)"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Delårsrapport januari - september 2007 PolyPlank AB (publ)

Tredje kvartalet

Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 3,3 MSEK (4,4).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till –1,2 MSEK (-1,2).

Resultatet efter skatt uppgick till –1,4 MSEK (-1,3).

Resultatet per aktie uppgick till –0,02 (-0,02)

Soliditeten uppgick per den 30 september till 48 procent Tre kvartal ackumulerat

Omsättningen för perioden uppgick till 10,1 MSEK (11,5).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -5,0 MSEK (-2,4).

Resultatet efter skatt uppgick till –5,4 MSEK (-2,6).

Resultatet per aktie uppgick till –0,08 (-0,04).

Marknad och verksamhet

Polyplank AB (publ) baserar sin verksamhet på tillverkning av egenutvecklade produkter i ett kompositmaterial bestående av återvunnen plast och träfiber. Av denna komposit tillverkas granulat som används för tillverkning av extruderade och formsprutade produkter.

Bolagets huvudsakliga produktområden - kompositprofiler till fastighetssektorn - bullerreducerande system av komposit - hylsplugg till pappersindustrin

- utveckling av ledningskanalisationer i komposit

Utöver detta har underlag tagits fram för att möjliggöra licensförsäljning av Polyplanks know- how till internationella användare.

Bolaget fokuserar på att identifiera produktområden där materialets speciella

egenskaper i form av god motståndskraft mot fukt, hög hållfasthet och god bearbetningsförmåga, ger uppenbara fördelar.

Satsningen på utökad marknadsbearbetning och större försäljningsorganisation har till och med kvartal 3 inte gett förväntad utdelning varför bolaget ej kommer att nå målen inom

fastighetssektorn. Ledtiderna från första kundkontakt till affär har visat sig vara längre än förväntat, men antalet kundkontakter har ökat väsentligt.

Under fjärde kvartalet kommer orderingången att öka.

(2)

Efterfrågan av bullerreducerande system har ökat. Utvecklingen av dessa system och produkter kommer att vara extra intressant under 2008.

Leveranserna av hylsplugg har minskat jämfört med tidigare år. Orsakerna till den minskade faktureringen är bl a planerade produktionsstopp hos våra kunder.

Kontakter med nya potentiella volymkunder är en högt prioriterad marknadsåtgärd och provleveranser är gjorda under kvartal 3.

Utvecklingen av ledningskanalisationer fortgår men inga leveranser har skett under perioden.

Samtliga produkter i Polyplank AB’s sortiment kan materialåtervinnas och detta ligger helt i Naturvårdsverkets linje gällande dess intentioner för materialåtervinning och stärker Polyplanks miljöprofil.

Under kvartal 1 2008 kommer Polyplank AB att flytta till nya lokaler i Färjestaden, Öland.

Lokalerna användes tidigare av Procordia Food och såldes därefter till Mörbylånga Fastighets AB.

De nya lokalerna kommer att erbjuda Polyplank bra logistik och fina expansionsmöjligheter för framtiden.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för juli-sept 2007 uppgick till 3,3 MSEK (4,4).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick för den aktuella rapportperioden till -1,2 MSEK (-1,2).

Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-1,3).

Det sämre resultatet beror i huvudsak på lägre fakturering av plugg och högre kostnader för personella marknadssatsningar.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK (0,4).

Räntebärande skulder uppgår vid periodens utgång till 2,7 MSEK (0,7 MSEK).

(3)

Prognos

Resultatet för PolyPlank AB (publ) kommer att bli negativt för 2007. Jämfört med tidigare rapporterade kvartal kommer 4:e kvartalet att visa ett bättre resultat men bedöms ändå bli svagt negativt.

Skatter

Polyplank har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till ca 110 MSEK vid 2007 års taxering. Av försiktighetsskäl har ej någon uppskjuten skattefordran redovisats. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. På grund av tidigare ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan utnyttjas fullt ut.

Redovisningsprinciper

Polyplank AB (publ) tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen. RR 32 anger att juridiska personer vars

värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats som huvudregel skall tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) antagna av EG- kommissionen. Från denna regel görs i RR 32 vissa undantag och tillägg, beroende på

lagbestämmelser, främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tillämpats i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, vilka beskrivs i årsredovisningen 2006.

Valberedning

Vid årsstämman beslutades att inrätta en valberedning där styrelsens ordförande skall vara sammankallande och ingå, tillsammans med bolagets tre röstmässigt största aktieägare. Om någon av dessa avstår sin plats erbjuds den fjärde största o s v.

Följande, tillsammans med ordf Sten Thunberg, kommer att ingå : Leif Jilkén representerande Stångåkonsult HB, Bengt Nilsson (Ida och Sture Ljungdahls Stiftelse) samt

Jan Eklund (Incita Förvaltning AB). Valberedningen är utsedd fram till kommande årsstämma eller till dess att nästa utses. Dess uppgifter är att vid årsstämman lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

(4)

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Kalmar den 15 november 2007

Sten Thunberg Ulf Björn

Styr ordf VD

Leif Jilkén Bengt Nilsson Stig Nilsson Björn Peterson Lars Thunberg Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

• Bokslutskommuniké 2007, 15 februari 2008

• Delårsrapport januari – mars 2008, 14 maj 2008

• Årsstämma, 15 maj 2008

• Delårsrapport januari – juni 2008, 15 augusti 2008

• Delårsrapport januari-september 2008, 14 november 2008 För ytterligare information:

Ulf Björn, VD, tel 0480 15440 alternativt

Bengt Nilsson, Ekonomiansvarig, tel 0480 15440

(5)

Resultaträkningar

Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret

Belopp i KSEK 2007 2006 2007 2006 2006 2005

Nettoomsättning 3 340 4 395 10 081 11 464 16 054 13 308 Förändring av lager -201 -623 -340 -328 626 528

Aktiverat utvecklingsarbete 0 0 0 100 0 321

Rörelsens kostnader -3 895 -4 525 -13 296 -12 358 -17 579 -13 920 Resultat före avskrivningar -756 -753 -3 555 -1 122 -899 237 Avskrivningar på materiella anl

tillgångar och immateriella tillg -484 -464 -1 455 -1 290 -1 852 -1 542 Rörelseresultat -1 240 -1 217 -5 010 -2 412 -2 751 -1 305

Finansiellt netto -204 -66 -393 -202 -47 -426

Periodens resultat -1 444 -1 283 - 5 403 -2 614 -2 798 -1 731 Genomsnittligt antal aktier, tusental 67 009 59 759 67 009 59 759 65 881 54 759 Resultat per aktie -0,02 -0,02 -0,08 -0,04 -0,04 -0,03

(6)

Balansräkningar

Sept Sept Dec Dec

2007 2006 2006 2005

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital 7 000

Materiella anläggningstillgångar 6 597 8 326 8 011 8 073 Immateriella anläggningstillgångar 1 612 1 752 1 612 238 Summa anläggningstillgångar 8 209 10 078 9 623 8 311 Varulager 3 820 3 095 3 885 3 073 Kortfristiga fordringar 1 445 3 817 3 709 3 755 Likvida medel 19 436 1 193 183 Summa omsättningstillgångar 5 284 7 348 8 787 7 011 Summa tillgångar 13 493 17 426 18 410 22 322

Eget kapital och skulder

Eget kapital 6 482 12 084 11 886 12 729 Långfristiga skulder 1) 0 0 0 124 Korfristiga skulder 1) 7 011 5 342 6 524 9 469 Summa eget kapital och skulder 13 493 17 426 18 410 22 322

1) Varav räntebärande skulder 2 652 696 1 285 1 976

(7)

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Belopp i KSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret

2007 2006 2007 2006 2006 2005

Kassaflöde från den löpande

Verksamheten -960 -819 -3 948 -1 324 -946 -334

Förändringar av rörelsekapital 1 429 -552 2 816 2 789 -3 711 1 140 Kassaflöde från

investeringsverksamheten 0 -1 651 -42 -3 057 -3 164 -2 580 Kassaflöde från

finansieringsverksamheten -635 2 213 0 1 845 8 831 1 805 Periodens kassaflöde -166 -809 -1 174 253 1 010 31 Likvida medel vid periodens ingång 185 1 245 1 193 183 183 152 Likvida medel vid periodens utgång 19 436 19 436 1 193 183

(8)

Förändringar i eget kapital

Belopp i KSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret

2007 2006 2007 2006 2006 2005

Belopp vid periodens ingång 7 927 11 118 11 886 12 729 12 729 -1 568

Nyemission 2 250 2 250 2 256 16 210

Emissionskostnader -1 -1 -1 -281 -301 -996

Förändringar i eget kapital som inte 814

Redovisas i resultaträkningen 1)

Periodens resultat -1 444 -1 283 -5 403 -2 614 -2 798 -1 731 Belopp vid periodens utgång 6 482 12 084 6 482 12 084 11 886 12 729

Data per aktie Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret 2007 2006 2007 2006 2006 2005 Antal aktier vid periodens slut 67 009 64 759 67 009 64 759 67 009 54 759

Resultat per aktie -0,02 -0,02 -0,08 -0,04 -0,04 -0,03

Eget kapital per aktie 0,10 0,19 0,10 0,19 0,18 0,23

Nyckeltal Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret 2007 2006 2007 2006 2006 2005

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital neg neg neg neg neg neg

Rörelsemarginal neg neg neg neg neg neg

Vinstmarginal neg neg neg neg neg neg

References

Related documents

- System för fastighetssektorn - Profiler för andra applikationer - System för bullerreduktion - Hylsplugg till pappersindustrin - Paneler för inomhusbruk.. System

- System för fastighetssektorn - Profiler för andra applikationer - System för bullerreduktion - Hylsplugg till pappersindustrin - Paneler för inomhusbruk.. System

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2014 uppgått till 0,7 MSEK (0,4) och har skett till

Detta produktområde, System för bullerreduktion, är Polyplanks äldsta och vi har sedan Polyplanks start stadigt via detta produktområde levererat ut till nöjda kunder

Stora investeringar har gjorts i Bolagets nya lokaler och dessutom har produktionslinjerna erhållit en översyn för förbättring av produktionslogistiken och detta kommer

Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,3 MSEK (-0,4) Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,01).. Soliditeten uppgick per den 30 september till 69 procent Tre

Inköpen från RA i Högsby AB (Polyplank AB´s huvudsakliga montagebolag, då Bolaget använ- der RA´s patenterade bärande konstruktion) har under 2009 uppgått till 3,5 MSEK (2,3) och

Inköp från Fröseke AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB och styrelseledamot Bengt Nilsson är delägare, har under andra kvartalet 2013 uppgått till 2,1 MSEK