Delårsrapport januari - september PolyPlank AB (publ)

Download (0)

Full text

(1)

Delårsrapport januari - september 2006 PolyPlank AB (publ)

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för kvartal 3 uppgick till 4,4 MSEK (3,9).

Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (-0,3)

Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,3 MSEK (-0,4) Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,01)

Soliditeten uppgick per den 30 september till 69 procent Tre kvartal ackumulerat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,5 MSEK (9,7) Rörelseresultatet uppgick till -2,4 MSEK (-1,4)

Resultatet efter finansnetto uppgick till -2,6 MSEK (-1,7) Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,03)

Viktiga händelser

Långtidsavtal tecknat gällande leveranser till Stora Enso, Skoghall Marknadsrättigheter för produkter till fastighetssektorn återköpt Kanalisationsprojektet försenat

Marknad och verksamhet

Polyplank AB (publ) baserar sin verksamhet på tillverkning av egenutvecklade produkter i ett kompositmaterial bestående av återvunnen plast och träfiber. Av denna komposit tillverkas granulat som används för tillverkning av extruderade och formsprutade produkter.

Bolaget fokuserar på tre huvudsakliga produktområden - plugg till pappersindustrin

- profiler till avskärmning, miljöhus och fasader samt bullerplank - ledningskanalisationer

Polyplank identifierar produktområden där materialets speciella egenskaper i form av god motståndskraft mot fukt, hållfasthet och bearbetningsförmåga ger fördelar.

Ett nytt treårigt avtal med Stora Enso, Skoghall gällande leveranser av plugg har tecknats.

Intäktsvärdet på ordern är ca 20 miljoner kronor. Dessutom förhandlar Bolaget med andra intressenter gällande plugg.

Försäljningen av plugg till pappersindustrin förväntas öka med 20 procent jämfört med 2005.

(2)

Den till bolaget återbördade försäljningsrätten för plank och system till fastighetsbolag kommer att börja ge resultat under kvartal 4. Marknadsbearbetningen av kunder intensifierades från och med juli och börjar nu ge resultat. Order till ett intäktsvärde av 2,1 miljoner är tecknade och ska levereras innan nyår. Bland Polyplanks produkter märks bl a terrassavskiljare som blivit starkt efterfrågade.

Ledningen bedömer att marknaden för Polyplanks produkter inom fastighetssektorn kommer att ha en fortsatt god tillväxt.

Polyplanks satsning på att utveckla lock till Banverket har stött på tekniska problem. Polyplank utvecklade tillsammans med en entreprenör till Banverket och Banverket under åren 2004 –2005 ett lock för kanalisation.

Produkten godkändes av Banverket i juni 2005, dock med krav på vissa formmässiga korrigeringar. Bolaget har genomfört dessa förändringar.

Emellertid har ett nytt problem uppkommit gällande lockets formstabilitet. En analys pågår och utvecklingsinsatser kommer att sättas in för att om möjligt lösa det uppkomna problemet.

Försäljningsvolymen för innevarande år kommer att bli väsentligt lägre än förväntat.

Underlag för försäljning av licenser till internationella kunder är framtagna. Förhandlingar pågår med företag i Sydafrika samt Ryssland gällande företagets know-how.

Polyplank tar producentansvar genom att återta produkter efter användning.

Kunder behöver därmed inte kalkylera med deponikostnader utan har i stället möjlighet att kostnadsfritt lämna materialet till Polyplank för återvinning. De återvunna produkterna blir ånyo användbara produkter.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för juli-sept 2006 uppgick till 4,4 MSEK (3,9).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick för den aktuella rapportperioden till -1,2 MSEK (-0,3).

Resultatet efter skatt uppgick till –1,3 MSEK (-0,4).

Resultatet har påverkats negativt av följande faktorer :

Ökade personalkostnader i samband med att ledningen har förstärkts med VD och försäljningschef.

Kostnader för nya verktyg och reparation av gamla verktyg har påverkat rapportperiodens resultat samt det ackumulerade resultatet.

Ökade energikostnader.

Förseningar i kanalisationsprojektet.

Ökade råvarukostnader har pressat ner marginalerna. Utvecklingen av en ny återvinningsprocess syftar till att höja marginalen.

(3)

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,4 MSEK (0,0).

Räntebärande skulder uppgår vid periodens utgång till 0,7 MSEK (7,6 MSEK).

Investeringar

De totala investeringarna under perioden uppgår till 3,1 MSEK. Investeringarna utgörs av ökad formsprutningskapacitet totalt 0,9 MSEK (2,0). Vidare har kostnader för återköp av

försäljningsrättigheterna inom fastighetssektorn aktiverats med 1,5 MSEK Skatter

Polyplank har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag överstigande 106 MSEK. Av försiktighetsskäl har ej någon uppskjuten skattefordran redovisats. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.

Prognos

Resultatet för PolyPlank AB (publ) kommer att bli negativt för 2006. Kvartal 4 bedöms visa ett svagt negativt resultat före eventuella licensförsäljningar.

Redovisningsprinciper

Polyplank AB (publ) tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen. RR 32 anger att juridiska personer vars

värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats som huvudregel skall tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) antagna av EG- kommissionen. Från denna regel görs i RR 32 vissa undantag och tillägg, beroende på

lagbestämmelser, främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tillämpats i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, vilka beskrivs i årsredovisningen 2005.

Kalmar den 25 oktober 2006 Styrelsen

(4)

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

• Bokslutskommuniké 2006, 15 februari 2007

• Delårsrapport januari – mars 2007, 14 maj 2007

• Årsstämma, 15 maj 2007

• Delårsrapport januari – juni 2007, 15 augusti 2007

• Delårsrapport januari – september 2007, 15 november 2007 För ytterligare information:

Ulf Björn, VD, tel 0480 15440 alternativt

Bengt Nilsson, Ekonomiansvarig, tel 0480 15440

PolyPlank AB (publ)

Kalmar Tech Park, SE-393 56 Kalmar Tel 0480 15440 Fax 0480 12510.

E-post info@polyplank.se www.polyplank.se Org.nr 556489-7998

(5)

Resultaträkningar

Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret

Belopp i KSEK 2006 2005 2006 2005 2005 2004

Nettoomsättning 4 395 3 933 11 464 9 725 13 308 12 634

Förändring av lager -623 -395 -328 278 528 -368

Aktiverat utvecklingsarbete 0 0 100 0 321 0

Rörelsens kostnader -4 525 -3 485 -12 358 -10 262 -13 920 -16 545 Resultat före avskrivningar -753 53 -1 122 -259 237 -4 279 Avskrivningar på materiella anl

tillgångar och immateriella tillg -464 -400 -1 290 -1 095 -1 542 -1 374

Rörelseresultat -1 217 -347 -2 412 -1 354 -1 305 -5 653

Finansiellt netto -66 -5 -202 -333 -426 -691

Periodens resultat -1 283 -352 -2 614 -1 687 -1 731 -6 344 Genomsnittligt antal aktier, tusental 59 759 54 759 59 759 52 017 54 759 49 275

Resultat per aktie -0,02 -0,01 -0,04 -0,03 -0,03 -0,13

(6)

Balansräkningar

Sept Sept Dec Dec

2006 2005 2005 2004 Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital 7 000

Materiella anläggningstillgångar 8 326 8 089 8 073 7 109 Immateriella anläggningstillgångar 1 752 164 238 164 Summa anläggningstillgångar 10 078 8 253 8 311 7 273

Varulager 3 095 2 199 3 073 1 902

Kortfristiga fordringar 3 817 4 247 3 755 2 777 Likvida medel 436 29 183 152 Summa omsättningstillgångar 7 348 6 475 7 011 4 831 Summa tillgångar 17 426 14 728 22 322 12 104

Eget kapital och skulder

Eget kapital 12 084 2 396 12 729 -1 568

Långfristiga skulder 1) 0 1 515 124 7 347

Kortfristiga skulder 1) 5 342 10 817 9 469 6325

Summa eget kapital och skulder 17 426 14 728 22 322 12 104

1) Varav räntebärande skulder 696 7 643 1 976 7 347

(7)

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Belopp i KSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret 2006 2005 2006 2005 2005 2004 Kassaflöde från den löpande

verksamheten -819 49 -1 324 -592 -334 -5 133

Förändringar av rörelsekapital -552 -861 2 789 2 725 1 140 1 698 Kassaflöde från

investeringsverksamheten -1 651 -70 -3 057 -2 075 -2 580 1 933 Kassaflöde från

finansieringsverksamheten 2 213 380 1 845 -181 1 805 1 358

Periodens kassaflöde -809 -502 253 -123 31 -144

Likvida medel vid periodens ingång 1 245 531 183 152 152 296

Likvida medel vid periodens utgång 436 29 436 29 183 152

(8)

Förändringar i eget kapital

Belopp i KSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret

2006 2005 2006 2005 2005 2004

Belopp vid periodens ingång 11 118 2 084 12 729 -1 568 -1 568 3 142

Nyemission 2 250 664 2 250 6 023 16 210 1 634

Emissionskostnader -1 -281 -372 -996

Förändringar i eget kapital som inte 814

Redovisas i resultaträkningen 1)

Periodens resultat -1 283 -352 -2 614 -1 687 -1 731 -6 344 Belopp vid periodens utgång 12 084 2 396 12 084 2 396 -12 729 -1 568

1) Avser avskrivning av skulder till tidigare aktieägare i samband med slutförhandling avseende avyttringen av det tidigare dotterbolaget Scandinavian Wood Fiber AB

Data per aktie Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret 2006 2005 2006 2005 2005 2004 Antal aktier vid periodens slut 64 759 135 54 759 135 64 759 135 54 759 135 54 759 135 49 275 188

Resultat per aktie -0,02 -0,01 -0,04 -0,03 -0,03 -0,13

Eget kapital per aktie 0,19 0,04 0,19 0,04 0,23 neg

Nyckeltal Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret

2006 2005 2006 2005 2005 2004

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg neg neg

Avkastning på totalt kapital neg neg neg neg neg neg

Rörelsemarginal neg neg neg neg neg neg

Vinstmarginal neg neg neg neg neg neg

Soliditet % 69 16 69 16 57 neg

Räntetäckningsgrad neg neg neg neg neg neg

Aktiverade utvecklingskostnader - - 15 62 251 -

Medeltal anställda 16 14 16 14 14 14

Figure

Updating...

References

Related subjects :