Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 19 maj 2016

Full text

(1)

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 19 maj 2016

Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2015, av Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Carl Schneider (representerar Lothar Geilen), Henrik Wagner Jørgensen (representerar sig själv) och Göran Nordlund (i egenskap av styrelsens ordförande). Valberedningen representerade cirka 32,2 % av röstetalet för samtliga aktier i Opus Group AB per 31 december 2015.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Strid, advokat vid advokatfirman Vinge i Göteborg, som ordförande vid årsstämman 2016.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utökas till 6 och att inga suppleanter väljs.

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

• 420 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 400 000 kronor); och

• 185 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 175 000 kronor).

Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet, för det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett sådant utskott, med 123 000 kr varav 72 000 kr skall fördelas till revisionsutskottets ordförande och 51 000 kr till revisionsutskottets andra medlem. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat kommittéarbete.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lothar Geilen, Anders Lönnqvist och Heléne Mellquist. Valberedningen föreslår vidare nyval av Katarina Bonde som styrelseordförande och nyval av Friedrich Hecker och Anne-Lie Lind som styrelseledamöter. Göran Nordlund och Jan Åke Jonsson har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen vill tacka Göran och Jan Åke för deras mycket goda insatser i styrelsearbetet.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Opus Group AB:s styrelse

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se Bilaga 1.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och rapporterats till valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Opus Group AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

(2)

liten, men för att ge förutsättningar för kontinuitet och understödja fortsatt tillväxt i bolaget kan styrelsen med fördel utökas med en ledamot, såsom nu föreslås.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer av ledamöterna, funnit att den nuvarande styrelsen fungerar väl och besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras. Styrelseordförande Göran Nordlund och styrelseledamoten Jan Åke Jonsson har dock meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen har därför mot den bakgrunden föreslagit tre nya kandidater till styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna kandidaternas kompetens och erfarenhet är viktiga för bolaget och att de kommer att utgöra ett viktigt tillskott för styrelsen och dess arbete.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning, genom att sammantaget besitta den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt representerar sådan mångfald som bolagets verksamhet fordrar. Valberedningen har eftersträvat en jämnare könsfördelning i styrelsen och den nya föreslagna styrelsen består till 50 procent av kvinnor. En jämnare könsfördelning är positiv och värdefull för styrelsens fortsatta utveckling. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Opus Group AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Opus Group AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Enligt de principer som fastställts av årsstämman ska valberedningen bestå av de till röstetalet fyra största aktieägarna vid utgången av september månad samt av styrelsens ordförande.

Valberedningen i bolaget har därför inför stämman 2016 bestått av följande ledamöter.

Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Carl Schneider (representerar Lothar Geilen), Henrik Wagner Jørgensen (representerar sig själv) och Göran Nordlund (i egenskap av styrelsens ordförande).

Valberedningen har haft sex officiella sammanträden inför årsstämman 2016 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag till dessa i enlighet med vad som nu föreslås stämman.

Utöver de protokollförda mötena har valberedningen genomfört intervjuer av styrelseledamöter och i processen att rekrytera tre nya ledamöter varav en styrelseordförande har valberedningen övervägt och intervjuat ett antal kandidater. Valberedningen har anlitat ett externt rekryteringsföretag för att biträda vid rekryteringen av ny styrelseordförande.

Förslag till instruktion för valberedningen och principer för utseende av valberedningen i Opus Group AB

Förslag till instruktion för valberedningen har offentliggjorts på Opus Groups hemsida i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman. Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningen enligt följande. Dessa är likalydande med föregående år.

Valberedningen skall bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande.

Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

2 (4)

(3)

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

En majoritet av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av valberedningen skall vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor fram till årsstämman 2017 och med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Göteborg i april 2016

(4)

Bilaga 1. Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Opus Group AB

Ordförande, nyval:

Katarina Bonde Född 1958.

Befattningar: VD UniSite Software Inc. 2000 - 2003, VD Captura International 1997 - 2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996 – 1996, VP Sales and Marketing, Timeline

Software Inc. 1994 - 1995, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc, VD Programator Industri AB 1989 – 1992. Senior styrelseproffs med gedigen internationell erfarenhet från medelstora och mindre bolag inom teknologisektorn.

Pågående uppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC. Styrelseordförande i Propellerhead AB. Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB, Micro Systemations AB, Nordax Bank AB, Avega Group AB, Image Systems AB, Aptilo Networks AB, Micronic Mydata AB och Sjätte AP-fonden.

Utbildning: Civilingenjörsexamen KTH samt ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ledamöter, omval:

Lothar Geilen

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008. Divisionschef Bilprovning i Opus-koncernen.

Befattningar: Verkställande direktör for Opus Inspection Inc. sedan 2008; verkställande direktör for Opus US Inc. sedan 2008; verkställande direktör for dotterbolaget Systech International, LLC (USA) sedan 2000; verkställande direktör for Sensors, Inc. (USA) 1997-2000, managing member for TriLen LLC och Managing Director for Sensors Europe (Tyskland) 1987-1997.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Opus Bilprovning AB, Systech Sweden AB och Opus Inspection (Pvt) Ltd. Managing Member för Loradmata Invest LLC, WLC Properties, LLC och Contextuads, LLC.

Vice Chairman i Marina 45 DS, Inc.

Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) från Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 19 609 104 (privat och genom bolag).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

3 (4)

(5)

Anders Lönnqvist

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2012.

Befattningar: Styrelseordförande i och ägare av Servisen Group AB. Gedigen internationell erfarenhet från investmentbolag och andra noterade bolag, bland annat inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Stronghold Invest AB. Styrelseledamot i Northern Light Management AB, Newsec AB, Servisen Group AB, SSRS Holding AB, SSRS Fastighets AB, WeSC AB och AB Novestra.

Utbildning: Bland annat ekonomistudier på Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 629 640 (inklusive närstående).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Heléne Mellquist Född 1964

Befattningar: Tidigare VD i TransAtlantic AB, CFO i Rederi AB TransAtlantic och Volvo Lastvagnars Internationella division. Därutöver ett flertal ledande positioner inom Volvo Gruppen. Gedigen internationell erfarenhet från strategi, change management, kommersiell verksamhet, business intelligence och finans.

Pågående uppdrag:Senior Vice President på Volvo Lastvagnar, Area International. Styrelseordförande i BizDrive AB och styrelsemedlem i TransAtlantic AB.

Utbildning: Bachelor in International Business Administration at Gothenburg University. Executive Program IFL Handelshögskolan Stockholm

Aktieinnehav i Opus Group AB: 10 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Ledamöter, nyval:

Friedrich Hecker Född 1962.

Befattningar: VD i ROSEN Swiss AG (Schweiz) 2012 – 2015, Friedrich Hecker Consulting 2011 – 2012, VD i TÜF Rheinland AG (Tyskland) 2010 – 2011, COO i TÜF Rheinland AG 2009 – 2010, styrelsemedlem i TÜF Rheinland AG 2009 – 2011, Vice VD Industrial Services och styrelsemedlem i SGS SA (Schweiz) 2003 – 2009, Chief Operating Officer och styrelsemedlem i SGS SA 2002 – 2003, Managing Director i TÜF SÜD Bau und Betrieb GmbH (Tyskland) 2001 – 2002. Gedigen internationell erfarenhet från ledande befattningar inom TIC industrin (Testing, Inspection, Certification).

Pågående uppdrag: Seniorrådgivare till COBEPA S.A., medlem av styrelsen i Underwriters Laboratory (UL) Inc. och vice VD i OiER, Organization For International Economic Relations.

Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) i Economics vid Ludwig-Maximilian University i

(6)

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Anne-Lie Lind Född 1971.

Befattningar: VD i AkkaFRAFT 2015 – 2016, Business Unit Director på SKF Logistics Services 2011 – 2015, Business Unit Manager Engineering på SKF Sverige 2010 – 2011, försäljningschef på ID Sales Nordic, SKF Sverige AB 2006 – 2010, produktionschef på SKF Sverige 2004 – 2006 och tillverkningschef på Tetra Pak Stålvall AB 2002 – 2004. Gedigen internationell erfarenhet från att driva större och mindre bolag från ledande befattningar.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AkkaFRAKT, styrelseledamot i Olofsfors AB och Flexenclosure AB. Vice President Camfil Europe & Oil and Gas.

Utbildning: Master of Science in Engineering från Chalmers Tekniska högskola. Executive MBA från Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB:

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB:

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Kommentar: Antal aktier och optioner baserat på innehav per den 31 december 2015 och inkluderar innehav av närstående och juridisk person.

4 (4)

4 (4)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :