• No results found

Protokoll för skyddsrond på, arbetsplats/avdelning Pappersbruksallen 2 Örebro VD Skyddsombud

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Protokoll för skyddsrond på, arbetsplats/avdelning Pappersbruksallen 2 Örebro VD Skyddsombud"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SKYDDSRONDSPROTOKOLL [ARKIVERAS PÅ INTRANÄT]

Protokoll för skyddsrond på, arbetsplats/avdelning Genomfört, datum

Pappersbruksallen 2 Örebro 2015-03-31

Namn Funktion Titel

Maria Mexelin Stefan Axelsson

VD

Skyddsombud

<Protokollet innehåller exempel och sist i protokollet finns utrymme för egna ytterligare kompletteringar.

Prioritera åtgärderna med siffrorna 1-3, där 1 står för högst prioritering. Utan anm. = Utan anmärkning.

Tips! Flertalet faktorer är frågor som också kan tas upp i enskilda medarbetarsamtal mellan chef/ledare och medarbetare.>

Fysiska faktorer i arbetsmiljön Utan

anm. Åtgärder Prio Åtgärdat senast Ansvarig(a) Uppföljning/kontroll

Arbetsplatsens utformning

Hela det rummet med lödning, blästring, trumling etc måste fixas till. Se över utrustningen samt städrutiner.

Städat och ser helt ok ut

Arbetsmetoder

Arbetsställning(ar), fysisk belastning

Kran saknas vid Matsuura.

Saknas fortfarande- går det eventuellt flytta en kran från pinnacle?

Belysning

Brand och utrymning

Verkstaden ska delas upp i olika städområden där ansvarig/ansvariga för resp.

område utses.

Förutom att brandvägar ska vara fria från pallar och att inte golven är oljedränkta är det även en trivsel fråga och det ger också en indikation till

Emma har gjort städschema som sitter uppe sen dryg månad, varje sektion att

diskutera/informera igen

(2)

Fysiska faktorer i arbetsmiljön Utan

anm. Åtgärder Prio Åtgärdat senast Ansvarig(a) Uppföljning/kontroll

både kunder och andra besökare hur vi har det med ordning och reda generellt.

Datorarbetsplatser

Elektrisk och magnetisk strålning

Elektricitet

Byta ut el kontakt vid

Johansson Rundslip 2212. fixat

Ensidigt, upprepat arbete

Första hjälpen – rutiner och utrustning

Golv

Höjdarbete och utrustning

Inomhusklimat – värme/kyla i lokaler, vid arbete och utrustning

Ljudmiljö

Lokalers design och användning

Luftkvalitet

Odna utsuget så det följer med slipspindeln på 2 st maskiner utanför mätrummet.

Utsug saknas vid pelarslipen bredvid radial borr.

Utsug ej inkopplat på Matsuura.

2 st sliputsug fixade, utsug Matsura OK, men eftersom pelarslipen används i så ringa omfattning avvaktar vi med utsug till den

Maskiner och annan teknisk utrustning

Skarv på lätt travers systemet vilket orsakar att det kärvar.

Uppriktning av

radialborrmaskin som bara är nersläppt på golvet. Armen drar kraftigt iväg åt sidan om låsningen släpps.

Detta inte åtgårdat.

Vi börjar med att be Anders Lauri kolla på detta.

Optisk strålning

(3)

Fysiska faktorer i arbetsmiljön Utan

anm. Åtgärder Prio Åtgärdat senast Ansvarig(a) Uppföljning/kontroll

Personlig skyddsutrustning

Ta fram en policy eller

dokument för användande av skyddsutrustning.

Stefan A letar på dokument som vi kan utgå ifrån

Skyddsanordningar kring maskiner o.d.

Kabelskydd vid kapsåg är inte godkänt. Sätt dit kabelstege osv.

Sätta stopp på vissa

pelarsvängkranar så dom inte går in i kabelstegar och dyl.

Vi tycker det ser bra ut nu vid kontroll och besiktningsman har ej sagt något vid sin besiktning av lokal nyligen

Vibrationer

Första hjälpen – rutiner och utrustning

(4)

Sociala faktorer i arbetsmiljön Utan

anm. Åtgärder Prio Åtgärdat senast Ansvarig(a) Uppföljning/kontroll

Arbetsklimat

Arbetsorganisation

Befogenheter – individens, ledarens, gruppens

Delaktighet – påverkansmöjlighet/inflytande

Ensamarbete

Instruktioner

Interna krav

Konflikter

Ledarskap

Organisationsförändringar

Personalförändringar

Regler och rutiner

Samarbete

Samverkan

Skiftarbete

Stöd från arbetskamrater

Stöd från chefer/ledare

Utbildning

Våld och hot och hot om våld

(5)

Psykiska faktorer i arbetsmiljön Utan

anm. Åtgärder Prio Åtgärdat senast Ansvarig(a) Uppföljning/kontroll

Ansvar

Arbetsinnehåll

Arbetsmängd

Egenkontroll

Erfarenhet

Kompetens

Komplicerade arbetsuppgifter

Krav

Motivation

Mål

Pauser

Psykisk status

Stress

Tidspress

Trivsel

Återhämtning, vila

Återkoppling från chef/ledare

Återkoppling/stöd från medarbetare

(6)

Aktuellt/befintligt arbetsmiljöarbete och dokumentation Utan

anm. Åtgärder Prio Åtgärdat senast Ansvarig(a) Uppföljning/kontroll

Instruktioner – och kännedom om

Interna krav – och kännedom om

Krav i föreskrifter eller annan lagstiftning

Kännedom om föreskrifter m.m.

Rapportering av sjukfrånvaro

Rapportering av tillbud och olycksfall

Tekniska specifikationer och underlag

Egna kompletteringar

Faktorer i arbetsmiljön Utan

anm. Åtgärder Prio Åtgärdat senast Ansvarig(a) Uppföljning/kontroll

Info och diskussion i respektive arbetsgrupp om städ

2015-04-30 SW/BN/MW/EB Nästa skyddsrond

Skarv på lätttraverssystem på slipavd- trögt att jobba

Anders Lauri undersöker 2015-05-31 EB Nästa skyddsrond

Personlig skyddsutrustning

Ta fram policy 2015-06-30 Stefan Axelsson skyddsrond

Kran saknas vid Matsura

Kolla om vi kan flytta annan

kran 2015-06-30 BN skyddsrond

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag som innebär att beslut om utförsäljning av gemensam egendom ska fattas

In a longitudinally ventilated tunnel, a fresh air flow with a velocity not lower than the critical velocity at the designed heat release rate (HRR) is created to prevent

[r]

In short, the data from the present study show that tunnel walls in a light colour yield a higher traffic safety than dark walls and are more appreciated by the drivers, as long as

professionella bedömning och känner sig trygg med att hen vet vad klienten behöver men får inte besluta om insatsen på grund av ekonomiska hinder. För den här socialsekreteraren

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

I en tidigare studie förklarar Magnusson och Pramling Samuelsson (2019) att när förskollärare utgår från barns intressen så blir det lättare för dem att se vart barnen befinner

Nordengren och Olsen (2006) menar att alla medarbetare fungerar olika och detta är något som ledaren bör ta hänsyn till och därefter anpassa sin interaktion gentemot

Genom att läraren exempelvis introducerar ett material för barnen kan de utveckla kunskaper som gör det möjligt för barnen att använda materialet i sitt fria skapande och där

I resultatet från föreliggande studie framkommer att internet och framför allt sociala medier kan ha en negativ inverkan på ungdomarna genom att de får sexuella bilder skickade

– Vi var ju tillsammans med en annan skola och då var vi ganska många, vi fick ju praktiskt pröva på alla de här olika övningarna, så man kände verkligen hur det kändes, och

Flickorna i undersökningen såg ämnet som ett tillfälle att lära sig mer kring vad god hälsa innebar, även om det inte var så för alla flickor.. Det viktiga med ämnet,

– Att det blir så likt tror jag beror dels på att for- maten är lika, men också att vi på något sätt är sko- lade i samma skola allihop, säger Margaretha Er- iksson som är

Hannah och Amanda och Filip och Fredrik pratar olika om män vilket man kan tro till största delen beror på att de tillhör olika kön. Enligt Deborah Cameron är det dock viktigt att ha

Den kategoriseringsprocess som kommer till uttryck för människor med hög ålder inbegriper således ett ansvar att åldras på ”rätt” eller ”nor- malt” sätt, i handling

Delfigur C visar effekten av syskonordning för risken att behöva vår- das på sjukhus för sjukdomar i andningsorgan, ögon och öron, som är de vanligaste orsakerna till

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

skrivundervisningen för att eleverna mentalt skulle planera sitt skrivande. Dock, när Lärare 1 nyttjade tankekarta i sin undervisning gjordes detta i syftet att specifikt utmana

För att komma till rätta med problemet och ge elever en möjlighet att finna sitt eget sätt att lära bör utomhusundervisning vara ett kontinuerligt inslag på schemat, där

upplevelser som möjligt. Även valet av att inte använda en kodbok var grundat på detta, då en kodbok på förhand skulle begränsa möjligheterna att ta vara på den nya kunskap som

[r]

[r]